Undervisningens värdegrund och utgångspunkter

I Helsingfors universitets undervisningsfilosofi har vi sammanfattat de värderingar och principer som universitetet har förbundit sig till. Helsingfors universitets undervisningsfilosofi ingår i en helhet som gäller undervisning och studier, där de andra delarna är universitetets etiska principer för undervisning och studier och de kriterier för bedömning av undervisningsförmågan som används bland annat vid Lärarakademin och vid bedömningen av undervisningsmeriter hos sökande till undervisningsuppdrag. Denna helhet tjänar som en värdegrund för den strategiska planeringen och  undervisningen vid universitetet.

Universiteten uppstod ur ett brinnande intresse att nå kunskap genom forskning. Att lära sig av andra, dela med sig av sin kunskap och tillsammans skapa ny kunskap har från första början ingått i universitetets idé. Det har visat sig vara en hållbar idé: lärande och undervisning utgör fortfarande grunden för universiteten.

Helsingfors universitet förverkligar universitetets idé i sin undervisningsfilosofi som utgår från forskningsbaserad undervisning, högklassig studiegemenskap och studiemiljö samt lärandeorienterad undervisning.

Universitetets tre lagstadgade uppgifter är forskning, undervisning och samverkan med samhället. Uppgifterna är inte fristående, utan lärandet och forskningen är det som förenar dem. Undervisning och studier baserar sig på forskning, vilket är en förutsättning för deras kvalitet. Karakteristiskt för den högklassiga undervisningen vid Helsingfors universitet är att lärarna också forskar och att kunskap som produceras av forskarsamhället används i undervisningen. Universitetsstudier är i Finland en del av den utbildningsväg med möjlighet till livslångt lärande som samhället understöder. Universitetsstudierna skiljer sig från andra typer av lärande och studier i och med att de fokuserar på att de studerande förstår, tillägnar sig och kan tillämpa vetenskapligt tänkande. Studenterna får en grundlig akademisk bildning när de deltar aktivt i universitetssamfundet och ser det som en fortgående process att studera, utbilda sig och lära sig.

Akademisk kompetens och bildning är inte bara kunskap, utan det centrala är att studenterna förstår forskningens grundidé och lär sig vetenskapliga metoder, kan tillämpa dem i krävande expertuppgifter och förhålla sig kritiskt till information från olika källor samt att de kan motivera sina tolkningar. Ett utforskande och vetenskapligt förhållningssätt är något som man framför allt kan tillägna sig genom universitetsstudier.

Den forskningsbaserade undervisningen har en nära anknytning till forskning. Men med forskningsbaserad undervisning menas också att man utnyttjar mångvetenskaplig forskning om universitetsundervisning, studier och lärande, och att lärarna deltar i universitetspedagogisk utbildning och utvecklar sin kompetens och universitetssamfundet utifrån ett undervisningsperspektiv. Universitetet visar på många sätt att den pedagogiska kompetensen är viktig, bland annat genom att lägga vikt vid pedagogiska meriter vid sidan om akademiska meriter vid rekryteringen av undervisningspersonal. De bedömningskriterier som används vid utvärderingen av undervisningsförmågan samt tillämpningen av dessa grunder diskuteras vid fakulteterna och är gemensamma vid universitetets olika enheter.

Via universitetsundervisningen sprids kunskap om forskningsresultat och hur de kan tillämpas i samhället. Vetenskapliga publikationer får genomslagskraft i samhället framför allt via akademiskt utbildade personer. Universitetsstudier utvecklar studenternas förmåga att tillämpa forskningsresultat samt att presentera och popularisera forskningen.

Universitetssamfundet består av många olika aktörer. Även om aktörerna har olika uppgifter, har alla samma mål: att främja högklassig vetenskaplig forskning och forskningsbaserad undervisning samt studier och lärande. Medvetenhet om det gemensamma målet hjälper aktörerna att utveckla och förändra sina handlingssätt så att de når detta mål.

Det är viktigt för lärandet, studierna, undervisningen och forskningen att universitetsgemenskapen främjar trivsel och välmående för alla vid universitetet. Vi kan skapa en trivsam miljö för alla oberoende av deras ställning och arbetsuppgifter genom att utveckla universitetet som en inspirerande och givande miljö för lärande, studier och arbete. Varje enhet ansvarar för att alla som deltar i verksamheten känner sig delaktiga i ett universitetssamfund som tar hand om och bär ansvar för sina medlemmar.

Motiverade pedagogiska lösningar som utvärderas och utvecklas av lärare och studenter utgör en viktig del av lärmiljön och bidrar till en positiv gemenskap i studierna och undervisningen. Utgångspunkterna för utvecklingen av undervisningen är att studenterna och lärarna värdesätter undervisningen, den pedagogiska kompetensen och viljan att utveckla sig själv och universitetssamfundets verksamhet.

Universitetet är den viktigaste institutionen i samhället som bedriver vetenskaplig forskning, men det är också en lärmiljö av stor samhällelig vikt. För att universitetet ska fylla sitt syfte som lärmiljö, måste verksamheten vara transparent och utvecklas kontinuerligt utgående från intern och extern respons. Via utvärderingar och kvalitetsrevisioner är det möjligt att kritiskt granska universitetet som lärmiljö.

I universitetssamfundet samarbetar man över fakultets-, enhets- och institutionsgränserna. Detta samarbete är en del av universitetets verksamhetsidé. Helsingfors universitet är en del av den internationella forsknings- och utbildningsgemenskapen som inte begränsas av vare sig nationalitet, språk eller ämne. Studenterna och lärarna deltar i denna internationella, mångkulturella och mångvetenskapliga verksamhet som hör till studierna och undervisningen. Den internationella gemenskapen fördjupar deltagarnas förståelse för frågeställningar inom det egna vetenskapsområdet och utvecklar förmågan att kommunicera på olika språk och i olika situationer. En internationell och kulturellt mångsidig lärmiljö främjar förståelsen för språkens och kulturernas betydelse som en del av den akademiska bildningen och stöder arbetet med internationella arbetsuppgifter.

Universitetet är ett forskningssamfund, och forskning kan inte bedrivas utan studier och lärande. Forskningsarbetet börjar inte från noll, utan genom att man tar del av vad andra har kommit fram till. Ingen kan ensam skapa vetenskapliga forskningsresultat, utan det sker genom att bygga på den kunskap som åstadkommits med gemensamma ansträngningar.

Vetenskaplig forskning har ett radikalt mål: att skapa ny kunskap, utforska och komma till insikt. Även universitetsstudierna är radikala: utgångspunkten är djupinriktat lärande och kritisk reflektion som förändrar studenternas sätt att se på världen och orientera sig i den.

Till en samordnad och lärandeorienterad undervisning hör att undervisningen och studierna stöder lärandet med en djupinriktad förståelse som mål. Lärande och undervisning är kollektiva processer som omfattar att vi ställer upp relevanta lärandemål, ser till att lärmiljön är optimal, samt väljer relevanta undervisningsformer, undervisningsmaterial och bedömningsmetoder för att stöda lärandet så att studierna blir meningfulla.

Utvärderingen utgörs delvis av att läraren ger studenterna konstruktiv respons på sina arbeten och bedömningskriterierna formuleras så att de motsvarar lärandemålen. Målsättningarna, studiernas innehåll samt undervisnings- och bedömningsmetoderna främjar det utforskande greppet som skapar förutsättningar för ett lärande baserat på ett insiktsfullt tillägnande av ny kunskap.