Krav på kunskaper i inhemska språk vid antagningen av studerande

Fakulteten kan besluta att de språkkunskaper som visats i ett urvalsprov på finska eller svenska är tillräckliga närdet gäller kunskaper i ett inhemskt språk.

I fråga om Humanistiska fakultetens utbildningsprogram är det möjligt att avvika från dessa språkkunskapskrav.

I fråga om Beteendevetenskapliga fakultetens och Medicinska fakultetens utbildningar ochämneslärarutbildningen är det möjligt att avvika från dessa språkkunskapskrav.

Enskilda språklärares utlåtanden om den sökandes språkkunskaper godkänns inte, eftersom de inte är jämförbarapå samma sätt som de standardiserade språkproven.

 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som gerhögskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen omgrundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laudeapprobatur i provet i finska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i finska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examen ELLER minstvitsordet 8 i det muntliga provet i finska.
 • I IB-examen finska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER finska som A2- eller B-språk medminst vitsordet 5 ELLER finska som A-språk (literature/language and literature/language andperformance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen finska som LI-språk med godkänt vitsord (4).
 • Språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga ochskriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 70 sp studier i finska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbaturELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på finska.
 • Högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på finska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • HU:s eller ett annat finländsktuniversitets språkcentrums ellerspråktjänsters prov: Medeltalet färdighetsnivå 4
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som gerhögskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen omgrundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laudeapprobatur i provet i svenska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i svenska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examen ELLER minstvitsordet 8 i det muntliga provet i svenska.
 • I IB-examen svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER svenska som A2- eller B-språkmed minst vitsordet 5 ELLER svenska som A-språk (literature/language and literature/language andperformance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen svenska som LI-språk med godkänt vitsord.
 • Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga ochskriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 70 sp studier i svenska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbaturELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på svenska.
 • Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på svenska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • HU:s eller ett annat finländsktuniversitets språkcentrums ellerspråktjänsters prov: Medeltalet färdighetsnivå4
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Språkexamen förstatsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • TISUS (Test in Swedish forUniversity Studies): Godkänt