Fristående studier

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett universitet i Finland kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Teologiska fakulteten. Studierna kallas fristående studier.

Ansökan till fristående studier vid Teologiska fakulteten genomförs årligen i april. Ansökningstiden för år 2022 är 30.3.-13.4. kl. 15.00. Bekanta dig med instruktionerna nedan och lämna in ansökan samt bilagor inom ansökningstiden.

 

Studierätt för fristående studier kan endast beviljas personer som har avlagt högskoleexamen före utgången av ansökningstiden. Examen kan vara en finländsk högskoleexamen eller en utländsk högskoleexamen som utbildningsstyrelsen jämställer med en finländsk examen.

Den som ansöker om rätt att genomföra fristående studier får inte vara inskriven som examensstuderande vid ett annat finländskt universitet när han eller hon meddelar att han eller hon vill genomföra studierna (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid Helsingfors universitet som blir färdig med magisterexamen våren 2022 får ansöka om rätt att genomföra fristående studier, men examen måste vara färdig innan studierätten börjar (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid andra finländska universitet kan ansöka om flexibel studierätt, s.k. JOO-studierätt. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att den sökandes hemuniversitet inte bifaller JOO-ansökan.

År 2022 kan rätt att genomföra fristående studier beviljas för studier som ger
1) prästbehörighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan, om den sökande har avlagt teologie magisterexamen och vill komplettera den.
eller
2) ämneslärarbehörighet i evangelisk-luthersk,  katolsk eller islamsk religion

Rätten beviljas endast för studiehelheter eller studieavsnitt i deras minimiomfattning. I en ansökan kan man beviljas rätt att genomföra högst 100 studiepoäng.

Ansökan om studierätt för fristående studier kan inte gälla studiehelheter eller studieavsnitt som ingår i helheter som erbjuds under läsåret (inkl. sommartider) vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet i huvudstadsregionen eller som nätstudier. Grundstudierna i kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning kan genomföras vid Öppna universitetet, och därför går det inte att ansöka om studierätt för fristående studier för dessa studieavsnitt. Om någon annan studiehelhet/studieavsnitt finns med i Öppna universitetets utbud när undervisningen fastställs i maj, beviljas inte heller studierätt för fristående studier i dessa studiehelheten/studieavsnitt trots att det har varit möjligt att ansöka om studierätt för dem. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att studierna vid Öppna universitetet av någon anledning inte passar den sökande. Men om du söker med läraransökan och saknar vissa på förhand bestämda studier för att kunna få ett motsvarighetsintyg i ett undervisningsämne, kan studierätt beviljas till enskilda studieavsnitt som ingår i studiehelheter som erbjuds vid Öppna universitetet.

Ansökan kan inte heller gälla de fördjupade studierna (60 sp).

Fristående studierätt beviljas inte heller för studier som i väsentlig grad motsvarar studier som den sökande redan har genomfört, om inte studierna har föråldrats eller kommer att föråldras under nästa läsår. När man bedömer om studierna har föråldrats likställs den sökande med en studerande som beviljas rätt att avlägga examen vid Teologiska fakulteten 2022 eller senare. Information om när studierna föråldras finns i Instruktioner för studerande. Studierna i undervisningsämnet föråldras inte ur lärarkompetensens synvinkel, även om de skulle vara föråldrade enligt universitetets examensfordringar.

Den sökande måste ha tillräckliga förkunskaper och färdigheter för att genomföra studierna. Förkunskaperna och färdigheterna kan man t.ex. visa med tidigare studier eller ett prov.

Information om eventuella förkunskapskrav för olika studieavsnitt anges i ämnets examensfordringar (”Tidigare studier”). Studierätt för fristående studier kan beviljas för ett enstaka studieavsnitt om genomförandet av studieavsnittet inte kräver tidigare studier, eller om den sökande har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande troligtvis senast 31.8.2022 kan visa att han eller hon har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra de studier som krävs.

Rätt att genomföra en ämnesstudiehelhet kan beviljas om den sökande har genomfört den föregående helheten (grundstudierna), eller om den sökande troligtvis senast den 31.8.2022 kan visa att han eller hon har genomfört den föregående helheten, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra den föregående helheten/de studieavsnitt som saknas.

Vid Teologiska fakulteten är studiespråket i regel finska eller svenska.

Sökande måste påvisa att de behärskar finska eller svenska. Vanligtvis har den sökande avlagt högskoleexamen på finska eller svenska och kan i så fall påvisa språkkunskaper med sitt examensbevis.

De olika sätten att påvisa språkkunskaper i studenturval har bestämts i rektorns beslut HY/5343/00.00.06.00/2021. Om du inte har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska, hittar du information om hur du kan påvisa språkkunskaper i finska eller svenska här. Man kan påvisa språkkunskaper endast på de sätt som nämns i rektorns beslut. Språkkunskaperna måste påvisas senast 31.8.2022.

Ansökningstiden börjar 30.3.2022 och upphör 13.4.2022 klockan 15.00.
Ansökningsblanketten är elektronisk. Om du har frågor angående ansökningsblankettens åtkomlighet kan du kontakta Studentservicen i Forsthuset.

Bilagorna till ansökan måste lämnas in inom ansökningstiden. Bilagorna ska primärt lämnas in i pdf-format bifogade till den elektroniska ansökningsblanketten. I undantagsfall kan bilagorna lämnas in per e-post eller på papper till Studentservicen i Forsthuset. Märk kuvertet "Fristående studier, Teologiska fakulteten" om du skickar bilagorna per post.

En sökande kan lämna in högst tre ansökningar.

Ansökan 1: studier som ger prästbehörighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Med ansökan 1 kan man ansöka om rätt att genomföra studier som ger prästbehörigher inom den evangelisk-lutherska kyrkan, om den sökande har avlagt teologie magisterexamen. Man måste ange i ansökan vilka studiehelheter och/eller studieavsnitt som ansökan gäller.

Ansökningsblankett, ansökan 1 

Ansökan 2: studier i ett undervisningsämne för ämneslärare

Med ansökan 2 kan man ansöka om att genomföra grundstudie- och ämnesstudiehelheterna i ett ämne som anknyter till ett undervisningsämne. Studierna kan gälla antingen hela studiehelheten eller delar som den sökande ännu inte har genomfört. I samband med ett positivt beslut får den sökande information om vilka studier som han eller hon ska genomföra för att få behörighet. Ifall den sökande har ett gammalt utlåtande om motsvarighet, kan det innebära ändringar i de kompletterande studierna. 

Den teologiska fakultetens undervisningsämnen är evangelisk-luthersk,  katolsk och islamsk religion.

Med ansökan 2 kan studierätt beviljas i två fall:

  • Den sökande har när ansökningstiden går ut avlagt högre högskoleexamen och har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland.
  • Den sökande har avlagt högre högskoleexamen och saknar vissa på förhand bestämda studieavsnitt som behövs för motsvarighetsintyg i undervisningsämnet (vanligen för ansökan om fristående studierätt för pedagogiska studier för lärare).

Ansökningsblankett, ansökan 2

 

Till ansökan måste man bifoga de dokument som nämns på ansökningsblanketten eller i anvisningen. Den som behandlar ansökan kan också be om dokument.

Vanligtvis ska man lämna in en kopia av sitt examensbevis med bilagor och ett utdrag ur studieregistret. Andra möjliga bilagor är ett intyg över språkkunskaper, ett beslut om jämställande/ett utlåtande om motsvarighet som gäller studier som krävs för lärarbehörighet, ett intyg över att studierätten har upphört och en bedömning av när studierna är slutförda (om de ingår i förkunskapskravet för de studier som ansökan gäller).

Man behöver inte lämna in intyg över studier och examina som avlagts vid Helsingfors universitet. Studierna och examina kontrolleras i studentregistret. Obs. Kopior på motsvarighetsutlåtanden som getts av Teologiska fakulteten måste däremot lämnas in (när ansökan gäller de återstående studier som anges i motsvarighetsutlåtandet).

Kontrollera att alla sidor av studieutdraget är med och att också examensbevisets bilagor är med (alla sidor) när du lämnar in bilagorna.

Kopior behöver inte vara styrkta. Fakulteten ber de sökande uppvisa originalen om det behövs av någon anledning. Om den sökande ger ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan studierätten dras in.

Obs! Lämna endast in de bilagor som nämns i anvisningarna. Bilagor som de sökande inte ombeds lämna in är t.ex. motivationsbrev, utlåtande från arbetsgivaren, rekommendationer från arbetsgivaren, arbetsintyg, meritförteckningar eller diplom från språkkurser i andra språk än finska och svenska. Dessa dokument beaktas över huvud taget inte när studierätterna beviljas.

Beslut om rätt att genomföra fristående studier fattas av fakultetens dekanus efter att dekanus har hört utbildningsprogrammet.

Beslutet meddelas den sökande per e-post genast när det har fattats, troligtvis i maj 2022. Meddela din nya e-postadress till studentservicen i Forsthuset, om din e-postadress har ändrats efter ansökningstiden.

Utbildningsprogrammets resurser och antalet sökande till varje program påverkar möjligheterna att bevilja studierätt för fristående studier.

Om alla ansökningar inte kan godkännas, väljs de sökande som saknar minst studier för att bli behöriga i ett undervisningsämne eller för en befattning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Om undervisningsresurserna tillåter att man utöver dessa antar sökande som vill genomföra hela studiehelheter, kan de antas i ordningsföljd enligt framgången i sina tidigare studier.

Det är möjligt att studierätten som beviljas är villkorlig eller att den beviljas endast för en del av de studier som ansökan gäller. I det första fallet börjar studierätten gälla endast om vissa villkor uppfylls inom en utsatt tid. I allmänhet är villkoret att ett kvitto över inbetald avgift eller ett intyg över att de tidigare studier som krävs har genomförts.

Sökande kan placeras på reservplats.

Den som genomför fristående studier har endast rätt att genomföra de studier som studierätten har beviljats för. Den som genomför fristående studier är inte inskriven vid Helsingfors universitet som examensstuderande och har inte rätt att avlägga examen vid universitetet.

Studierätten för fristående studier som har beviljats för ett visst studieavsnitt (eller en studiehelhet), garanterar inte att det ordnas undervisning i form av kurser under den tid som studierätten gäller. Om ett studieavsnitt inte kan genomföras som kurs, kan det vanligen genomföras med en litteraturtentamen eller en skriftlig uppgift (essä). Informationen om undervisningen för hösten 2022 publiceras före slutet av juni och informationen om vårterminens undervisning publiceras före slutet av september.

Om studierätten gäller studier som den sökande behöver för ämneslärarbehörighet och den sökande har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland innan ansökningstiden gick ut, är studirätten avgiftsfri. I annat fall är studierätten avgiftsbelagd. I enlighet med ett beslut som har fattats av universitetets rektor är avgiften för fristående studier 15 euro/studiepoäng.

Den som får ett positivt beslut om studierätt för fristående studier måste anmäla senast 18.5.2022 om han eller hon vill genomföra de studier som rätten beviljats för. Om den sökande inte meddelar att han eller hon tänker utnyttja studierätten dras rätten in. I stället för de som inte meddelar något och de som meddelar att de inte tänker utnyttja rätten, kan universitetet anta andra sökande från reservplatser. Antagning från reserplatser tar slut senast 31.5.2022. Den som antagits från reservplats måste meddela om han eller hon tar emot studierätten senast 15.6.2022.

Om studierätten är avgiftsfri och inte villkorlig gäller den från och med 1.8.2022.

Om studierätten är avgiftsbelagd börjar den gälla när den sökande har visat att han eller hon har betalat studieavgiften, dock tidigast 1.8.2022. Man ska visa att studieavgiften har betalats senast 31.8.2022.

Om studierätten är villkorlig börjar den gälla när de villkor som nämns i beslutet uppfylls, dock tidigast 1.8.2022. Man ska visa att villkoren har uppfyllts senast 31.8.2022. Studierätten är villkorlig t.ex. när det fordras förkunskaper (ett prov) eller intyg över att de föregående studierna genomförts (t.ex. grundstudiehelheten har genomförts).

Studierätten upphör när den studerande har genomfört de studier som studierätten beviljades för, dock senast 31.7.2024.

När studierätten för fristående studier upphör kan man hos dekanus ansöka om rätt att få delta i ytterligare ett prestationsförsök, om prestationen tidigare har blivit underkänd och man inte lyckats genomföra studieavsnittet och det inte finns möjlighet att genomföra studieavsnittet innan studierätten upphör. Ansökan måste göras senast 31.10.2024.

För ytterligare information om ansökan och beviljande av studierätt för fristående studier kontakta Studentservicen i Forsthuset (metsatalo-student(at)helsinki.fi).

Det finns ingen statistik över antalet sökande och beviljade studierätter för fristående studier från tidigare år.