Hur är det att studera?

Teologin har många ämnesområden och forskningsmetoder. Studierna erbjuder en begreppsapparat och mångsidiga infallsvinklar som verktyg för förståelse och kritisk analys.

Studierna ger dig goda förutsättningar att förstå samband mellan religion, samhälle och kultur i den globala världen och gestalta frågorna i ett tidsperspektiv.

Under studierna lär du dig också t.ex. att arbeta enskilt och i grupp och du utvecklar dina IT- och interaktionsfärdigheter. Examen lär dig att tolka information och ger dig kunskaper i informations- och kommunikationsteknik och förutsättningar för vetenskapligt arbete.

Du kan genomföra en del av dina studier på engelska. Studier utomlands är också ett utmärkt tillfälle att stärka dina språkkunskaper. Du lär dig om andra kulturer, skapar internationella kontakter och vidgar dina vyer i fråga om både dina studier och ditt liv. Du får dessutom internationell erfarenhet som du har nytta av i arbetslivet.

Utbildningen bygger på högklassig forskning som bedrivs inom följande fem ämnesområden vid fakulteten:

Forskningen undersöker på ett mångsidigt och mångvetenskapligt sätt bl.a. den europeiska religiositetens rötter, möten mellan religioner, teologins och religionens inflytande på det moderna västerländska tänkandet, kulturen och samhället, religionens roll i förhållande till individers och samhällens välfärd samt förändringar i religiositeten i Finland, Europa och globalt. Många av kandidatprogrammets och magisterprogrammets studieavsnitt och studiehelheter är ett samarbete mellan ämnesområden.

Utbildningsprogrammen i teologi och religionsforskning har särskilda studieinriktningar för studenter som vill specialisera sig. Den som söker sig till pedagogiska studier för lärare väljer inriktningen religionspedagogik och fostran, och den som söker sig till arbetsuppgifter inom kyrkor och religiösa samfund väljer inriktningen teologisk yrkesverksamhet. Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie kandidatexamen, som tillsammans med magisterexamen i teologi ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inriktningen för religionspedagogik och fostran utbildar ämneslärare i religion. Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som lärare i evangelisk-luthersk religion och i ett annat undervisningsämne.

Mer on behörighet för ämneslärare och befattningar inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion.

KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER INOM VE­TEN­SKAPS­OM­RÅ­DET

Den studerande

 • Förstår hur forskningskunskap om teologi och religion produceras och hur den kunskapen skiljer sig från annat tänkande om religion
 • Kan identifiera centrala teologiska och religionsvetenskapliga begrepp, perspektiv och forskningsmetoder och kan utgående från dem formulera ändamålsenliga forskningsfrågor
 • Kan tillämpa några av vetenskapsgrenens forskningsverktyg för en analys av religioners individuella, kulturella och sociala uttrycksformer
 • Har fått färdigheter att möta människor, föra en dialog mellan åskådningar och arbeta för välfärd och hållbar utveckling

ALL­MÄN­NA KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER

Den studerande

 • Kan kommunicera muntligt och skriftligt på sitt modersmål, det andra inhemska språket och ett annat främmande språk, både med experter på fackområdet och med andra
 • Är kapabel att arbeta systematiskt, utnyttja respons från andra och genomföra gemensamma projekt
 • Kan skapa självständiga presentationer i enlighet med principerna för vetenskapligt skrivande
 • Kan inhämta, använda och bedöma för området relevant och forskningsbaserad information på ett ändamålsenligt sätt 
 • Kan använda informationsteknik på ett mångsidigt sätt i syfte att söka och presentera information 

KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER SOM AN­KNY­TER TILL EX­PER­TI­DEN­TI­TE­TEN

Den studerande

 • Identifierar sin egen kompetens och kan bygga upp sin expertis
 • Kan ställa upp mål för sin egen utveckling och planera sina studier enligt målen 
 • Har fått färdigheter att tillämpa sin expertis i olika arbetsuppgifter

Kandidatprogrammet är treårigt och omfattningen är 180 studiepoäng (sp). Studierna ger de grundläggande kunskaper som behövs för expertis i religion, och studenten kan därefter själv fördjupa sin kompetens. Målet är att studenten fortsätter sina studier efter kandidatexamen och avlägger magisterexamen. I kandidatexamen är första årets studier desamma för alla studerande vid teologiska fakulteten. Studenten stiftar bekantskap med utbildningsprogrammets ämnesområden, teorier och perspektiv och lär sig de grundläggande färdigheterna i informationssökning och kommunikation. Under andra och tredje studieåret lär sig studenterna diskutera och analysera teologiska och religionsvetenskapliga teman och fenomen i en större omfattning, och de får arbetslivsfärdigheter och verktyg att utveckla sin expertidentitet. Studiernas innehåll beror på om studenten väljer en studieinriktning att fördjupa sig i och på vilka kurser han eller hon väljer inom ramen för ämnesområdeskunskaperna och de tematiska studierna.

GEMENSAMMA STUDIER 120 SP

Språk och kommunikation 15 sp   

 • Modersmål (5 sp)   
 • Andra inhemska språket (3 sp)
 • Ett främmande språk (4 sp)
 • Grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och informationshantering (3 sp)     

Klassiska språk (grekiska, hebreiska eller latin) 10 sp

Grundstudier (5 x 5 sp) 25 sp     

Ämnesstudier 60 sp  

 • Ämnesområdeskunskaper (2 x 5 sp)  
 • Proseminarium (4 sp)   
 • Kandidatavhandling (6 sp)     
 • Tematiska studier (2 x 5 sp):
  • A)Filosofi, vetenskap och religion    
  • B)Människa, kollektiv och religion 
 • Tematiska studier (3 x 5 sp): Religion, historia och samhälle    
 • Tematiska studier (3 x 5 sp): Värderingar och den globala världens utmaningar      

Tillämpade studier 10 sp 

 • Arbetslivsfärdigheter (5 sp) 
 • Arbetslivsorientering (5 sp)

UTÖVER DETTA GENOMFÖR STUDENTERNA 60 SP ENLIGT FÖLJANDE:

 • Studiehelheter från andra vetenskapsområden minst 25 sp     
 • Valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram 35 sp

eller

i studieinriktningen teologisk yrkesverksamhet

 • Klassiska språk (grekiska, hebreiska och latin) 20 sp          
 • Valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram 40 sp

eller

i studieinriktningen religionspedagogik och fostran

 • Studier i ett andra undervisningsämne 60 sp

Magisterprogrammet utbildar specialister i religion, världsåskådningar och värderingar.

KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER INOM VE­TEN­SKAPS­OM­RÅ­DET

 • Studenten har djupgående kunskaper i minst ett av magisterprogrammets ämnesområden och dess centrala teorier, begrepp och forskningsmetoder och kan tillämpa dem i praktiken.  
 • Studenten fördjupar sina färdigheter i vetenskapligt skrivande och kan producera genomarbetad vetenskaplig text.
 • Studenten har kunskap om och kan kritiskt analysera fenomen som undersöks inom ämnesområdet.  
 • Studenten förstår och kan kritiskt bedöma problem som anknyter till ämnesområdet och till beröringspunkterna med andra områden och kan lösa dem på ett kreativt sätt i föränderliga situationer.    
 • Studenten har förmåga att bemöta människor på ett respektfullt sätt. 

ALL­MÄN­NA KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER

 • Studenten kan analysera och bedöma frågor som gäller åskådningar, värderingar och etik, och kan söka och ta fram lösningar i samarbete med olika aktörer.
 • Studenten har goda förutsättningar både för självständigt expertarbete och för yrkesövergripande samarbete.   
 • Studenten har förmåga att planera, styra och leda arbetet i grupper och samfund på området.    
 • Studenten behärskar den informations- och kommunikationsteknik som ämnesområdet förutsätter och kan tillämpa den på ett ändamålsenligt sätt.  
 • Studenten har god förmåga att kommunicera med olika målgrupper och samarbetspartner i Finland och internationellt i frågor som gäller området.   

KUN­SKA­PER OCH FÄR­DIG­HE­TER SOM AN­KNY­TER TILL EX­PER­TI­DEN­TI­TE­TEN   

 • Studenten har anammat sin akademiska expertroll och det etiska ansvar som hör till den.  
 • Studenten kan bedöma sin egen kompetens och utveckla den på ett målmedvetet sätt.

Magisterprogrammet är tvåårigt och dess omfattning är 120 studiepoäng (sp). Alla studenter vid magisterprogrammet genomför 60 sp fördjupade studier i ett ämnesområde enligt eget val. En student vars tidigare examen eller andra studier inte innehåller grundstudierna på 25 sp i teologie kandidatexamen (eller motsvarande studier) och 10 sp klassiska språk, ska genomföra dessa i sin teologie magisterexamen i stället för valfria studier. 

FÖRDJUPADE STUDIER 60 SP       

 • Pro gradu-avhandling 30 sp 
 • Seminarium (inkl. metodik) 10 sp 
 • Studier i avhandlingens ämnesområde 15 sp  
 • Tematiska studier (1 x 5 sp) 5 sp     

UTÖVER DET SKA STUDENTEN GENOMFÖRA 60 SP I VILKET INGÅR     

 • Tillämpade studier 15 sp
 • Tematiska studier (2 x 5 sp) 10 sp    
 • Valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram 35 sp

eller

 studieinriktningen för religionspedagogik och fostran

 • Pedagogiska studier 60 sp

Lärarna vid fakulteten är internationellt ansedda inom sitt område och deras undervisning baserar sig på aktuell och högklassig forskning. I utvecklingen av undervisningen och utbildningen beaktar man de utmaningar som ett allt mer mångkulturellt samhälle medför, och strävar efter att stärka studenternas förmåga att observera förändringar i samhället och samhällsklimatet och söka lösningar på aktuella problem. Fakulteten utvecklar aktivt sin undervisning, och ett av målen är att studierna ska göras smidigare. Studenterna har en central roll i arbetet med att utveckla undervisningen.

Lärarakademin är Helsingfors universitets nätverk för framstående lärare. Lärarakademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster. En satsning på lärarna är en satsning på studenterna och på undervisningens kvalitet. Att bli invald i Lärarakademin är ett erkännande av lärarens pedagogiska förtjänster och kunskaper.