Kyrkohistoria

Kyrkohistoria är både historia och teologi. Forskningsområdet undersöker kristendomen, kyrkor och kristna, religiösa rörelser och företeelser – förändringskrafter i det förflutna som även påverkar nutiden. Forskningsbaserad undervisning ges i två ämnen som går hand i hand: allmän kyrkohistoria och Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria.

Religionen är en av de starkaste krafterna i historien och samhället. Den kyrkohistoriska forskningen hjälper oss att förstå hur religiös tradition utformas och överförs från en generation till en annan. Den undersöker kristendomens olika former som en del av samhället och av en bredare historia. Därför har den nära beröringspunkter med andra historie- och samhällsvetenskaper samt med olika grenar av humanistisk forskning.

Det vidsträckta ämnesområdet kommer till uttryck i ett brett spektrum av forskning. Personalen vid den kyrkohistoriska avdelningen representerar toppskiktet på sitt område, såväl i fråga om antiken och medeltiden som i fråga om nya tiden och nutiden. Hela världen är vårt forskningsfält: i de senaste lärdomsproven har forskningen gällt den finländska och estniska kyrkohistorien likaväl som till exempel den brittiska eller pakistanska. Man har rört sig i medeltiden och reformationstiden, upplysningstiderna och i den allra nyaste kyrkohistorien på 2000-talet. Forskningen har gällt både kristendomens synligaste representanter och dess hårdaste motståndare.

Kyrkohistoriska avdelningen har följande professurer:

  • kyrkohistoria

och följande universitetslektorat:

  • kyrkohistoria

Se kontaktuppgifter för anställda.

Ämnesansvarig: universitetslektor Juliette Day.

Forsk­nings­pro­jekt

Information om fakultetens forskningsprojekt finns i forskningsdatabasen TUHAT. Förteckningarna innehåller avdelningens alla pågående forskningsprojekt där forskarna är antingen ansvariga forskare eller medlemmar i en forskningsgrupp, akademiforskares och forskardoktorers personliga forskningsprojekt och redan avslutade projekt.