Studierätt på forskarstudier

Blev studierna på hälft? Glömde du läsårsanmälan? Vill du börja studera hos oss och inkludera studierna i din examen vid ditt hemuniversitet? På den här sidan har man samlat information för frånvaroanmälda, dem som avbrutit sina studier och för forskarstuderande som kommer till Helsingfors universitet från andra universitet. Anvisningar för närvaroanmälda studerande finns på intranätet Flamma.

Vid Helsingfors universitet används registeruppföljning av forskarstuderande. Registeruppföljningen gäller samtliga vid Helsingfors universitet inskrivna forskarstuderande som påbörjat studierna för sex år sedan. Med hjälp av uppföljningen av studiernas framåtskridande och den handledning som erbjuds vill universitetet och fakulteterna stödja och främja sina forskarstuderandes studieframgång och se till att de tar sin examen.

Studerande i registeruppföljningen får vid behov studiehandledning och rådgivning av handledare och fakultetens forskarstudieärenden. Vid handledningen och rådgivningen utreds orsakerna till att studierna fördröjts, och till exempel kan handledningen av avhandlingsarbetet och registreringen av forskastudierna ses över.

Vem berörs av registeruppföljningen?

Under vårterminen 2018 uppföljs de forskarstuderande som beviljats forskarstudierätt senast 31.7.2012 och ännu inte avlagt sin examen. Registersållningen utförs av studeranderegistret i februari, och de studerande som plockas fram beläggs med närvaroanmälningsspärr för följande läsår. Studeranderegistret skickar i slutet av februari ett brev eller e-postmeddelande till dem som berörs av registeruppföljningen. Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter i studentregistret är uppdaterade.

Om din examen blir klar innan utgången av läsåret (31.7.2018), behöver du inte reagera. Om din doktorsavhandling har inlämnats till förhandsgranskning eller du lämnar in den under vårterminen 2018 avlägsnas närvaroanmälningsspärren då automatiskt.

Om du inte slutför din examen innan utgången av läsåret skall du för att kunna anmäla dig som närvarande följande år uppvisa en forskningsplan och en individuell studieplan enligt fakultetens fordringar samt söka studiehandledning (se närmare anvisningar nedan).

Vad ska du göra?

Börja med att noggrant läsa igenom alla tillgängliga instruktioner på den här sidan. Skriv sedan en forskningsplan och en studieplan. Planerna ska inlämnas till fakultetens forskarstudieärenden senast 26.3.2018 (registeruppföljningen 2018). Om planerna godkänns kan en förlängning beviljas för högst tre år i sänder. De forsknings- och studieplaner som inlämnats efter 26.3.2018 kan behandlas först under höstterminen: höstterminens utsatta tid går ut 27.9.2018.

Om detta inte är första gången dina studier uppföljs måste du i dina uppdaterade planer inkludera en rapport om hur din doktorsavhandling och dina studier har gått framåt under den tidigare förlängningen av studietiden. En ny förlängning kan beviljas om avhandlingen och doktorandstudierna på ett betydande sätt gått framåt under den föregående förlängningen av studietiden och om den ansvariga professor och doktorandprogrammets ledningsgrupp stöder godkännandet av planerna.

Studieplanen måste upprättas på följande blankett. Vänligen fyll också i dina personuppgifter samt information om dina handledare, en preliminär examensplan och de möjliga orsakerna till att studierna fördröjts. En fritt formulerad forskningsplan (max. 3 sidor) måste bifogas. Ofullständiga planer behandlas inte och kommer att skickas tillbaka till forskarstuderanden för komplettering.

Planerna skickas till fakultetens forskarstudieärenden som en e-post bilaga eller per vanlig post.

E-post: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi
Adress: Teologiska fakultetens forskarstudieärenden, PB 24, 00014 Helsingfors universitet

Kriterier för forskningsplanen och studieplanen

Av forskningsplanen (max 3 sidor) för doktorsavhandlingen skall framgå tema, hur det relaterar till tidigare forskning, material, metoder och en preliminär disposition samt forskningens nuvarande situation. För en sammanläggningsavhandling behövs också en publikationsplan. När man bedömer kvaliteten på forskningsplanerna beaktas deras genomförbarhet och vetenskapliga relevans. I studieplanen presenteras de forskarstudier du redan har avklarat, tidtabellen för de studier som fattas samt eventuell finansiering.

Examensfordringar 2015-2017 (på finska)

Fakultetens forskarstudieärenden skickar planer som har inlämnats i tid till studentens ansvariga professor för evaluering. Den ansvariga professor bedömer hur realistisk och ändamålsenlig forsknings- och studieplanen är med hänsyn till redan genomförda studier. Planerna evalueras även vid doktorandprogrammets ledningsgrupp. Angående tidtabellen fästs särskild uppmärksamhet vid att en forskarstuderande på heltid borde sträva efter att skriva sin avhandling på ungefär fyra år. Av handledaren förväntas stöd för att uppnå detta mål.

Beslut och läsårsanmälan

Studerande som har inlämnat sina planer i tid informeras om beslutet per e-post från och med vecka 20. Om planen godkänns, avlägsnas anmälningsspärren ur studeranderegistret och du kan anmäla dig som närvarande under anmälningstiden (senast 31.8.2018).

Om planen inte blir godkänd får du en möjlighet att komplettera planen. Om den kompletterade planen inte blir godkänd, måste du anmäla dig som frånvarande under anmälningstiden (senast 31.8.2018). Anmälning kan bytas till närvarande efter att fakulteten har godkänt planerna. En studerande som är missnöjd med beslutet kan söka rättelse hos fakulteten. Om detta beslut också är negativt, kan den studerande överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Om du försummar din läsårsanmälan under anmälningstiden mister du din studierätt. Om du vid ett senare tillfälle vill fortsätta dina studier, måste du hos din fakultet ansöka om att återställa din studierätt.

Mer information om läsårsanmälan >>

Ifall du inte tänker använda din rätt att avlägga examen, kan du avstå från den genom att till fakulteten lämna in ett skriftligt, bindande meddelande. Även om du avstår från examensrätten kvarstår uppgifterna om samtliga studieprestationer i registret. Mer information >>

Om du ansöker om en förlängning på längre än två år

Doktorandprogrammens nya undervisningsplaner för åren 2017–2020 trädde i kraft 1.8.2017. Utbildningsreformen har en tre år lång övergångsperiod, vilket betyder att gamla studerande har tid fram till 31.7.2020 att avlägga examen enligt den gamla examensmodellen med ett huvudämne. Om studierna fortfarande är på hälft när övergångsperioden är slut, flyttas den studerande automatiskt över till den nya undervisningsplanen 1.8.2020. Om du ansöker om en förlängning längre än två år, vänligen bekanta dig med anvisningar gällande övergången när du uppdaterar din studieplan. Närvarande forskarstuderande kan om de vill när som helst under övergångsperioden övergå till att avlägga examen enligt den nya undervisningsplanen. Anvisningar för närvarande studerande gällande övergången finns på humanistiska fakultetens Flamma-sidor.

Närmare information

Inom fakulteten följer man den av rektor godkända allmänna mallen för registeruppföljning av påbyggnadsstuderande. Registeruppföljningen bygger också på konsistoriets allmänna riktlinjer, promemorian från utvecklingsgruppen för forskarstuderanderegistret (2005), och undervisningsministeriets rekommendationer i publikationen Utveckling av doktorandutbildningen (2006).

Om du har frågor gällande registeruppföljningen, vänligen kontakta fakultetens forskarstudieärenden.

Glömde du läsårsanmälan? Vill du fortsätta dina avbrutna studier? Om man försummar att anmäla sig leder det alltid till att man mister sin studierätt, men det är möjligt att ansöka om att rätten att avlägga examen återställs.

Om du har försummat anmälan men vill anmäla dig som närvarande eller frånvarande samma läsår, behöver du bara betala återinskrivningsavgiften (se anvisningarna nedan) och visa kvittot vid något av studentservicens serviceställen för att rätten att avlägga examen ska återställas. Forskarstuderande som vill höra till studentkåren ska dessutom visa kvitto på att studentkårsavgiften är betald.

Om det har förflutit en längre tid sedan du anmälde dig senast, ska du ansöka om återställande av rätten att avlägga examen med en blankett som du kan ladda ned som rtf-fil (på finska, på engelska) eller få på fakultetens forskarstudieärenden (email: teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi). Blanketten ska lämnas in till forskarstudieärenden. Till ansökan bifogas en ny studieplan och forskningsplan. Planerna utvärderas två gånger i året i samband med antagningen till påbyggnadsstudier. Det nästa möjlighet att lämna in ansökan för att få tillbaka studierätten är 14.-27.9.2018. Forskarstudieärenden skickar dekanus beslut till den sökande per post.

Den som får ett positivt beslut ska betala återinskrivningsavgiften och anmäla sig i universitetets studentservice en månad efter beslutet.

Återinskrivningsavgiften är 35 euro. (Statsrådets förordning 17.12.2009.)

Avgiften kan betalas in på Helsingfors universitets konto:

Bank: NORDEA
IBAN: FI23 1660 3000 0777 20
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Referensnummer: 0253 62312

Ibland kan en fördjupning av doktors- eller licentiatavhandlingsämnet kräva studier vid andra universitet.

Universiteten i Finland har kommit överens om studentmobilitet och flexibel studierätt i ett avtal som kallas JOO (”joustava opinto-oikeus”). En studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finskt universitet kan ansöka om rätt att för en viss tid bedriva studier vid ett annat universitet i Finland. Studierna ska inkluderas i hans/hennes examen.

Man ansöker om rätt att bedriva JOO-studier vid det mottagande universitetet. Ansökan ska förordas av hemuniversitetet, vilket innebär att det förbinder sig att ersätta kostnaderna för det mottagande universitetet.

Anvisningar och ansökningsblanketten för JOO-studier finns på nationella JOOPAS-webbsidorna.

Om du har frågor om JOO studierätt eller ansökningsprosessen, vänligen kontakta Mobilitetsservice.

En studerande kan avstå från sin rätt att avlägga examen med ett skriftligt meddelande till fakulteten. I så fall registreras det att studierätten är upphävd fr.o.m. anmälningsdagen. Studierätten kan återställas endast genom ett nytt antagningsförfarande.

Blankett för att avstå från sin rätt att avlägga examen finns här.