Tankehörnans riktlinjer för evenemang

Tiedekulma

Tankehörnans evenemangslokaler är öppna lokaler. Evenemang som ordnas i Tankehörnan är därför alltid öppna för alla att delta i. Innan du ordnar ett evenemang är det bra att överväga om öppna lokaler och det att vem som helst kan delta stöder ditt evenemangs syfte eller om det gör evenemanget svårare att genomföra. Det är alltid liv och rörelse i Tankehörnan.

Evenemanget ska vara i linje med Tankehörnans verksamhetsidé:

  • Tankehörnan gör vetenskapen till en del av vardagen genom att väcka diskussion om spetsforskning och vetenskapliga teman – både genom evenemang och på webben.
  • Tankehörnan ökar interaktionen och samarbetet mellan universitetet och olika intressegrupper i samhället. Du kan träffa representanter för vetenskapen, näringslivet och samhället under samma tak.
  • Tankehörnan är en dörr till universitetet. Tankehörnan gör Helsingfors universitet lättare att närma sig och sänker tröskeln för att bekanta sig med universitetets verksamhet.

I Tankehörnan strävar vi i första hand efter att skapa uppmärksamhet för intressanta vetenskapliga frågor. Ditt evenemang ska ha ett vetenskapligt innehåll eller en tydlig koppling till vetenskapen, universitetet eller interaktionen mellan vetenskapen och det övriga samhället. Innehållet och hur det presenteras måste vara lätt att förstå och lämpa sig för en bred publik.

Evenemang som är lämpliga för Tankehörnan:

●    ledda diskussioner om vetenskapliga ämnen och vetenskaplig behandling av aktuella ämnen
●    nya, innovativa och interaktiva sätt att popularisera vetenskap
●    intervjuer med forskare och experter samt högklassiga anföranden, till exempel anföranden till en bredare publik av en framstående gäst på en vetenskaplig konferens
●    publicering av forskningsresultat från Helsingfors universitet
●    evenemang som ökar vetenskapens eller vetenskapsbaserade publikationers genomslagskraft
●    evenemang för intressegrupper eller för samarbete mellan universitetet och intressegrupperna
●    smakprov på av en föreläsningsserie eller en kurs i workshop-format
●    vetenskapliga presentationer och funktionella forskningsprojekt
●    akademiska evenemang som berikar det sociala livet på campus, eller medverkan i stadsevenemang.

Evenemang som inte är lämpliga för Tankehörnan:

●    privata tillställningar, privata fester och personalevenemang (evenemangslokalerna kan inte avskärmas från de övriga lokalerna och hela huset kan inte bokas för ett enda evenemang)  
●    föreläsningsserier eller workshoppar i kursformat
●    tunga paneldiskussioner (t.ex. paneler med över 5 deltagare)
●    evenemang, seminarier och konferenser som tar en hel dag
●    informationstillfällen som inte är i linje med Tankehörnans verksamhetsidé (t.ex. den offentliga förvaltningens informationstillfällen som inte rör forskning, vetenskap eller akademisk interaktion)
●    företagstillställningar, kommersiella promotioner, mässor, utställningar osv. som inte anknyter till vetenskap, forskningsbaserad produktutveckling, samarbete med universitetet eller Tankehörnans programteman
●    posterutställningar
●    ensidiga politiska eller religiösa evenemang
●    workshoppar för över 30 personer.

Annat att uppmärksamma när du ordnar ett evenemang

I ditt förslag till ett evenemang måste du kunna beskriva evenemangets innehåll, syfte och vilka som medverkar så detaljerat att det går att avgöra om evenemanget är lämpligt för Tankehörnan. Du kan inte på egen hand göra väsentliga ändringar i evenemangets innehåll eller syfte. Tankehörnan förbehåller sig rätten att bedöma när ett evenemang och dess innehåll är lämpliga för Tankehörnan.

Evenemang där politiska eller religiösa frågor, värderingar eller övertygelser diskuteras måste vara pluralistiska. Pluralism betyder att experter som representerar olika åsikter och perspektiv ska vara representerade vid evenemanget. Tankehörnan förbehåller sig rätten att bedöma när ett evenemang är tillräckligt pluralistiskt.

Om evenemanget ordnas av ett företag eller en annan kommersiell aktör måste evenemangets innehåll anknyta till vetenskap och forskning.

Det är tillåtet att ordna evenemang med inbjudna gäster i Tankehörnans lokaler, men evenemanget kan inte stängas för övrig publik, med undantag av situationer där husets publikkapacitet är full. I samband med evenemangen kan det ordnas servering som begränsas till endast evenemangets gäster.  Tankehörnan förbehåller sig rätten att besluta när husets publikkapacitet är full och ordningsvakter ska placeras vid dörrarna för att övervaka genomgången.

Tankehörnan är stängd enligt sommar- och helgöppettider som meddelas separat.

Blev du intresserad?

Läs mer om Tankehörnans lokaler och fråga om en lokal för ditt evenemang:

Se också Tankehörnans bokningsvillkor, lokalens användarregler och säkerheten under evenemang och prislista.