Publikationsserier

Svenska social- och kommunalhögskolan har tre publikationsserier; Skrifter, Meddelanden och Notat. De publiceras i första hand elektroniskt.

I serien Notat publiceras föredrag och diskussionsinlägg, bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projektbeskrivningar av allmänt vetenskapligt intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik. Syftet med serien är att sprida kunskap om den pågående verksamheten samt att bidra till forskarnas möjlighet att få respons i ett tidigt skede av forskningsprocessen.

Bekanta dig med publikationerna i serien Notat.