Stöd till forskning

Stödet till forskningen är ett centralt prioriteringsområde för högskolan. Forskningsverksamheten stöds på flera olika sätt. Bland annat fördelar rektor utvecklingsanslag till de olika forskningsnätverken. Enskilda forskare stöds genom medel för forskningsvistelser, deltagande i konferenser och gästforskarbesök samt för förberedelse av nya forskningsprojekt. Högskolan anställer även doktorander, forskningsassistenter samt postdoc-forskare för tidsbundna och avgränsade forskningsprojekt som stärker högskolans profilområden.

Dok­to­rand vid Soc&kom

Doktorsutbildningen ges av doktorandprogrammen vid universitetets forskarskolor. Soc&koms professorer medverkar som handledare i doktorsutbildningen i samarbete med doktorandprogrammen. Doktorsutbildningen sker i huvudsak på engelska med det är även möjligt att disputera på svenska. Doktorander medverkar i forskningsprojekt som leds av längre hunna forskare vid Soc&kom. Högskolan anställer även doktorander som stärker dess profilområden.