Internationellt forskningssamarbete

Forskare och lärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan deltar aktivt i olika internationella forskningsprogram, -nätverk och -projekt. Den nordiska referensramen har en central roll i både undervisningen och forskningen vid Soc&kom. Genom gästforskaravtal, gästprofessoravtal samt för Soc&kom specifika avtal för International Readers och Visiting Research Fellows anknyts erkända forskare och professorer till Soc&kom. De representerar forskningsområden som stärker Soc&koms profilområden.

International Readers

International Readers är ett sätt att knyta internationellt erkända forskare och professorer till högskolan för en period på 1-3 år. Under perioden besöker forskaren Soc&kom årligen i tre till fyra veckor i taget för att undervisa och delta i forskningsverksamhet inom sitt kompetensområde.

International Readers fungerar också som experter och kontaktpersoner för Soc&kom och är en värdefull tillgång för högskolans studerande och för den akademiska gemenskapen. Forskarna undervisar på kandidat- och magisternivå och håller forskarutbildningar och forskningsseminarier, även i samarbete med andra enheter vid Helsingfors universitet.

Syftet med International Readers är att utveckla och upprätthålla forskarkontakter och forskningssamarbeten.

International Readers: