Styrelsen och universitetskollegiet

Styrelsen är universitets högsta beslutande organ. Vid universitetet finns också en internationell delegation som har till uppgift att bistå styrelsen och rektorn i frågor som gäller forskningsstrategi och forskningspolitik samt i frågor som gäller universitetets profilering och utvärderingen av forskningen inom olika vetenskapsområden.

Helsingfors universitets högsta beslutsfattande organ är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att:

 • besluta om de centrala målen, strategin och styrningsprinciperna för universitetets verksamhet och ekonomi
 • besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och göra bokslut
 • ansvara för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, såtillvida styrelsen inte har överfört befogenheterna till rektor
 • sköta om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas
 • godkänna avtal som är viktiga för universitetets verksamhet eller av principiell natur och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som berör universitetet
 • godkänna resultatavtalet mellan Undervisnings- och kulturministeriet och universitetet för universitetets del
 • välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avskeda rektor om det finns en acceptabel och motiverad orsak därtill med tanke på uppdragets natur
 • godkänna instruktionerna och andra motsvarande bestämmelser om den allmänna konstitueringen samt bestämma om universitetets verksamhetsstruktur
 • lägga fram förslag om ändring av universitetets utbildningsansvar för Undervisnings- och kulturministeriet
 • besluta om antalet studerande som ska antas till universitetet.

För beredningen, föredragningen och verkställandet av ärenden som ska behandlas i styrelsen ansvarar rektor.

Helsingfors universitets styrelse 2018-2021

Styrelsen har 13 medlemmar, sju som företräder universitetssamfundet och sex externa medlemmar. Styrelsens ordförande är president Tarja Halonen och vice ordförande direktör Teija Tiilikainen.

Professorer
Jukka Kekkonen, juridiska fakulteten
Markku Kulmala, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kalle Saksela,  medicinska fakulteten

Forskare, lärare och övrig personal
Elisa Hyytiäinen, servicekoordinator, universitetsservicen
Thomas Wallgren, professor, humanistiska fakulteten

Studerande
Antti Kähkönen, rättsnotarie, ekonomie studerande, teologie studerande
Sebastian Österman

Externa medlemmar
Tarja Halonen, president
Ilona Herlin, docent
Tommi Laitio, sektorchef
Ilona Riipinen, professor
Jussi Pajunen, överborgmestare
Teija Tiilikainen, direktör

 

Styrelsens protokoll

Styrelsens föredragningslistor och protokoll

Kontaktuppgifter

Styrelsens sekreterare
Minna Frimodig
tfn 02941 22799
hy-hallitus@helsinki.fi
PB  3 (Unionsgatan 34)
00014 Helsingfors universitet

Universitetskollegiet har till uppgift att:

 • besluta om antalet medlemmar i styrelsen samt om hur långa mandat styrelsen och dess medlemmar ska ha
 • välja de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse
 • fastslå universitetssamfundets val av medlemmar till styrelsen
 • befria en styrelsemedlem från sitt uppdrag på förslag av styrelsen
 • välja revisorer för universitetet
 • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och rektor
 • besluta om att väcka skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektor eller revisor
 • välja kansler
 • sammanträda minst två gånger om året för att diskutera ärenden som är av betydelse för hela universitetet

Kontaktuppgifter

Universitetskollegiets sekreterare
Juha Hurme
Tel. 02941 22021
juha.hurme@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet