Praktisk filosofi

© Ashim D'Silva

Forskningen inom vetenskapsområdet praktisk filosofi innefattar ett brett spektrum av samhällsvetenskaplig filosofi. Vid Helsingfors universitet är huvudområdena inom praktisk filosofi moralfilosofi, samhällsfilosofi och samhällsvetenskapernas filosofi. Bland ämnets personal finns forskare och lärare från varje delområde.

Teoretisk filosofi och filosofi (sv.) finns vid Helsingfors universitet vid humanistiska fakulteten. Du kan läsa mer om tyngdpunkterna inom forskningen här

  • Inom moral- och samhällsfilosofin studerar man grundläggande begrepp och normer för moral och samhälle. I studierna undersöker man värden, normer, rättigheter, samhällsordning och ideologier samt den begreppsanalys och argumentation som riktas mot dem. Inom tillämpad etik och samhällsfilosofi studeras konkreta problemsituationer i ljuset av filosofiska teorier.
  • Etiken innefattar förutom studiet av allmänna moraliska standarder och mänskliga värderingar även tillämpad etik, bioetik, miljöetik och yrkesetik som undersöker de moraliska standarderna inom journalistik, juridik, medicin, vetenskaplig forskning och andra yrkesområden. Till dessa etikens delområden anknyter socialfilosofi och politisk filosofi som bland annat behandlar de etiska värderingarna hos både privata och offentliga institutioner samt grunderna och de grundläggande principerna för demokratin.
  • Inom samhällsvetenskapernas filosofi forskar man i abstrakta kunskapsteoretiska och logiska utgångspunkter inom de samhälleliga teorierna. Föremål för forskningen är dessutom olika frågor om samhällsvetenskapernas natur, utveckling och förhållande till samhället. Det allmänna målet för forskningen är att producera samhällsvetenskaplig filosofi som är genuint relevant också ur samhällsvetenskapernas synvinkel.
  • Verksamhetsteori undersöker mänsklig verksamhet och förklaringar som behandlar denna. Samverkan, sociala intentioner och social ontologi hör också ihop med social verksamhet.

Feministisk etik och feministiska teorier om vetenskapsfilosofi och politisk filosofi har också inkluderats i forskningen vid institutionen.

I den samhällsvetenskapliga forskningen bedriver praktisk filosofi ett nära samarbete med Finlands Akademis spetsforskningsenhet för samhällsvetenskapernas filosofi (TINT). Många av TINT:s forskare undervisar årligen i kurser i praktisk filosofi.

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: universitets lektor Kristian Klockars

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

För närvarande pågår följande forskningsprojekt inom praktisk filosofi. Innehållet i projekten har beskrivits närmare på projektens egna webbplatser och universitetets forskningsportal.

Mer information om forskning hittar du i Helsingfors universitets forskningsportal.

Studierna i filosofi syftar till att göra den studerande förtrogen med mänskligt tänkande och den kunskap man har om detta, ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt öva upp förmågan till filosofisk analys och argumentation.

I studierna i praktisk filosofi bekantar den studerande sig särskilt med principiella frågor som gäller mänsklig verksamhet och samhälle och med allmänna filosofiska problem inom samhällsvetenskaperna. Under studierna kan den studerande specialisera sig på något specialområde inom filosofin.Från och med 2017 har filosoferna vid Helsingfors universitet gemensamma kandidat- och magisterprogram, men examensfordringarna och examensbenämningarna för praktisk filosofi är andra än för teoretisk filosofi. Humanistiska fakulteten är ansvarig fakultet för kandidatprogrammet i filosofi och Statsvetenskapliga fakulteten för magisterprogrammet. Huvudämnet för filosofistuderande vid Statsvetenskapliga fakulteten är praktisk filosofi, och de utexamineras som politices kandidat eller politices magister.

Utbildningsprogram med undervisning i praktisk filosofi

Filosofiämnena (praktisk, teoretisk och svenskspråkig) vid Helsingfors universitet håller tillsammans internationell toppnivå. År 2017 steg filosofiämnena i QS-universitetsjämförelsen till 25:e plats i världen. Placeringen innebär att filosofi vid Helsingfors universitet är den bästa akademiska disciplinen i Finland, och tredje bästa bland universiteten i de icke-engelskspråkiga länderna.

TINT – Finlands Akademis spetsforskningsenhet för samhällsvetenskapernas filosofi

Finlands Akademis spetsforskningsenhet för samhällsvetenskapernas filosofi (TINT) bedriver nära samarbete med ämnesenheten. TINT:s forskare gör sig förtrogna med särskilt frågor inom social ontologi, samhällsvetenskapernas filosofi och vetenskapsfilosofi.

TINT är den största forskningsenheten i världen inom sitt område och bedriver internationellt känd forskning. Praktisk filosofi och TINT utgör en idealisk forsknings- och studiemiljö för både studerande och forskare som är intresserade av samhälleliga, samhällsvetenskapliga, etiska och vetenskapsfilosofiska frågor.

Placering i arbetslivet

Efter avlagd examen har studerande i praktisk filosofi arbetat med de mest varierande arbetsuppgifter. En majoritet arbetar som forskare och lärare vid högskolor, gymnasier och andra läroinrättningar. Övriga arbetar med mycket olika uppgifter, till exempel som journalister, informatörer och med uppgifter inom planering och förvaltning.