Ekonomi

Läroämnet ekonomi är placerat vid Statsvetenskapliga fakulteten. I det avseendet avviker det från de övriga institutionerna för ekonomi i Finland som är placerade vid handelsvetenskapliga fakulteter. Årligen inleder cirka 50 nya studerande sina studier vid läroämnets kandidatprogram. Undervisnings- och forskningspersonalen omfattar närmare 40 personer. 

Totalt arbetar över etthundra nationalekonomer vid Economicum. Ekonomienheterna vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Hanken har grundat ett gemensamt forskningsinstitut, Helsinki Graduate School of Economics, Helsinki GSE) för att främja vetenskaplig forskning inom området. 

Läroämnet ekonomi finns i byggnaden Economicum på Arkadiagatan där även Aalto-universitetets och Hankens institutioner för ekonomi samt Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) ligger.

Centrala forskningsområden vid Helsingfors universitet är tidsserieekonometri, spelteori och tillämpad mikroekonomisk teori och makroekonomi. Utöver dessa undersöker enskilda forskare ett brett spektrum ämnen, från indexteori och etik till entreprenörskapsteori och förhandlingsteori. 

Tidsserieekonometri

Den empiriska forskningen om dynamiken mellan makroekonomi och finansmarknaden baserar sig på olika tidsseriematerial såsom t.ex. serier, aktieavkastning och räntor som samhällsekonomins bokföring producerat och som beskriver ekonomin i sin helhet. Den tidsserieekonometriska forskningen omfattar både utveckling av statistiska metoder och tillämpning av dessa i empirisk ekonomisk forskning. Forskningen inom läroämnet har under senare tid koncentrerat sig på s.k. strukturella vektorautoregressiva modeller och s.k. icke-kausala och irreversibla tidsserieprocesser. Dessa kan särskilt tillämpas på ekonomiska modeller där framtidsförväntningar ingår. Modellerna har tillämpats framgångsrikt i bl.a. modellering och prognostisering av inflation samt undersökning av förutsägbarheten i fråga om delavkastning. 

Spelteori och tillämpad mikroekonomisk teori

Spelteori är ett delområde inom matematiken och även ekonomer har deltagit i utvecklandet av den. Teorin undersöker det strategiska beroendet mellan olika beslutsfattare. Inom läroämnet har man framgångsrikt tillämpat detta på bl.a. följande objekt: Parbildning som ett ekonomiskt fenomen; verksamheten på en ”tunn marknad” där beslutsfattarna kan förutspå varandras reaktioner; samt ryktesbildningens inverkan på den ekonomiska politikens funktionsförmåga. 

Makroekonomi

Makroekonomi undersöker ekonomin som helhet och helhetsekonomiska fenomen såsom ekonomisk tillväxt, produktion, arbetslöshet, inflation, penning- och finanspolitik, valutakurser och bytesbalans samt ekonomiska kriser. Den makroekonomiska forskningen inom läroämnet omfattar forskning om både ekonomisk tillväxt samt konjunkturväxlingar och ekonomisk politik.  

Ekonomisk tillväxt

Forskning om ekonomiska tillväxtfaktorer och konjunkturväxlingar hör till makroekonomins grunder. Läroämnet har särskilt studerat den internationella handelns, globaliseringens (t.ex. skapandet av ekonomiska unioner), miljöfaktorernas och ekonomiska institutioners (t.ex. arbetsmarknadens struktur) inverkan på den ekonomiska tillväxten. Inom befolkningsekonomi har man studerat bl.a. luftföroreningarnas inverkan på dödlighet och ekonomisk tillväxt.

Konjunkturväxlingar och ekonomisk politik

Helhetsekonomiska fenomen och den ekonomiska politikens konsekvenser studeras med hjälp av teoretiska och estimerade dynamiska, stokastiska modeller för allmän jämvikt. Centrala forskningsobjekt är konjunkturväxlingar samt penning- och finanspolitik. Den senaste forskningen är inriktad på finansieringssystemets och bankernas makroekonomiska konsekvenser. 

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

 

 

Pågående projekt

  • Forskningsgruppen ”Financial and Macroeconometrics” under ledning av professor Markku Lanne koncentrerar sig på att utveckla och tillämpa användbara tidsserieekonometriska metoder inom empirisk forskning om finansieringsmarknaden och makroekonomin.  
  • Helsinki GSE har också många forskningsgrupper. Besök deras webbsida för mera information (sidan på engelska).

En förteckning över läroämnets alla forskningsprojekt finns i forskningsportalen.

Även publikationerna av läroämnets forsknings- och undervisningspersonal finns i forskningsportalen.

Statsvetenskapliga fakultetens doktorsavhandlingar finns i databasen Helda.

Ekonomienheten vid Helsingfors universitet är känd som landets ledande utbildare av ekonomer. Utbildningen erbjuder mångsidiga studiemöjligheter i en alltmer internationaliserad och krävande miljö. Den högklassiga utbildningen baserar sig på forskning av hög kvalitet. I samband med utvärderingen av forskningens kvalitet vid Helsingfors universitets institutioner som genomfördes år 2012 belönades två forskningsgrupper vid ämnet (Economic Analysis and Theory och Time Series Econometrics) för högklassig forskning som de enda i sin kategori vid fakulteten.  

Ekonomistudierna kan inledas med kandidatprogrammet i ekonomi eller kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper med studieinriktning ekonometri (sidan på finska). Från dessa kan man fortsätta med magisterprogrammet i ekonomi (sidan på engelska). Det är också möjligt att söka till magisterprogrammet från andra kandidatprogram under förutsättning att kandidatexamen innehåller tillräckliga studier i ekonomi och metodämnen. 

Magisterprogrammet i ekonomi har två studieinriktningar: Den allmänna studieinriktningen ger utmärkta färdigheter för att arbeta med ekonomiska uppgifter. Studieinriktningen ekonomisk forskning förbereder särskilt för ekonomiska påbyggnadsstudier, men även för särskilt krävande ekonomiska uppgifter. 

Undervisningen inom magister- och doktorandprogrammen i ekonomi genomförs delvis tillsammans med institutionerna för ekonomi vid Aalto-universitetet och Hanken. Detta möjliggör det största undervisningsutbudet och urvalet av ekonomiska specialområden i hela Finland. Ekonomiutbildningen vid Helsingfors universitet är dock mer matematisk och kvantitativ än vid andra universitet i landet, och vi kan erbjuda ytterst mångsidiga möjligheter att studera olika ekonomiska metoder. Därför har examen gott anseende i arbetslivet och en betydande andel av de som utexaminerats hos oss arbetar som nationalekonomer med uppgifter som förutsätter goda analytiska färdigheter.  

På senare tid har arbetsgivare av betydelse för de utexaminerade varit Finlands Bank, forskningsinstitut, Statistikcentralen, den övriga offentliga sektorn och bankerna. Typiska arbetsuppgifter är att ta fram ekonomiska utredningar som beslutsunderlag samt analys av ekonomisk information. De som är intresserade av sådana uppgifter har anledning att inkludera tillräckligt med studier i statistik och ekonometri i sina studier. Examen ger även utmärkta färdigheter för andra sakkunniguppgifter inom offentlig förvaltning och den privata sektorn. 

Utbildningsprogram med undervisning i ekonomi

Post- och besöksadress
PB 17 (Arkadiagatan 7)
00014 Helsingfors universitet

Information för press och media: kommunikationens kontaktuppgifter