Sök till undervisnings- och forskningsanställningar

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid Statsvetenskapliga fakulteten ska följa fakultetens anvisningar nedan om meritförteckning, bedömning av undervisningsförmåga och publikationsförteckning.

Anvisningar om hur man söker anställning i undervisnings- och forskningsuppgifter vid Statsvetenskapliga fakulteten:

Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.

Utnämningen till docent går till så här: innan fakultetsrådet fattar sitt beslut ska rådet av två sakkunniga begära ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens, om inte rådet av särskild anledning anser att utlåtandena är onödiga. Fakultetens pedagogiska nämnd ger ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet anser att den som ansöker om titeln docent uppfyller villkoren, gör fakultetsrådet en framställning till kanslern. Kanslern beslutar om beviljande av titeln docent.

Du kan ansöka titeln på docent nästa gång i mars.

Fullständigt namn

Födelsetid och födelseort

Nuvarande arbetsplats, från

Examina, lärda grader och motsvarande (inkl. docenturer)

Tidigare anställningar

Vetenskapliga priser, utmärkelser och betydande forskningsstipendier och forskningsanslag

Medlemskap i tidskrifters redaktioner

Medlemskap i vetenskapliga samfund

Förmåga att leda forskningsarbete (exempelvis vetenskapliga projekt)

Handledning av forskarstudier (handledda avhandlingar)

Andra akademiska och yrkesrelaterade aktiviteter t. ex

  • Sakkunniguppdrag, såsom sakkunnig för en professorstjänst eller docentur, förhandsgranskare av en avhandling och som opponent
  • Referentgranskare hos tidskrifter
  • Betydande medlemskap i kommittéer eller motsvarande

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

A Referentgranskade vetenskapliga artiklar

Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Vetenskapliga böcker (monografier)

Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning

Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lärdomsprov

Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Patent och uppfinningsanmälningar

Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.