Religion, Conflict and Dialogue - Lösningar till globala utmaningar

Teologinen varainhankinta RCD

Ett nytt mångvetenskapligt forskningscentrum vid Helsingfors universitet bedriver djupgående forskning i religioners roll i konflikter och konfliktlösning. Forskningscentrumet, som är placerad vid teologiska fakulteten, undersöker hur religioner kan föra en konstruktiv dialog med varandra, och tar fram högkvalitativ kunskap som i framtiden kan användas av både religiösa och sekulära ledare. Genusaspekter ägnas särskild uppmärksamhet.

Utmaningen

Religioner spelar en allt viktigare roll i den senaste tidens globala utveckling. När religionen kraftfullt tar steget tillbaka från den privata till den offentliga sfären i det västerländska samhället påverkar det alla, oavsett religiositet. Nya och radikala religiösa tolkningar utmanar också de samhällen i vilka religionen aldrig förpassats till den privata sfären. 

Religioner får ökad synlighet till exempel genom migration, och i det resulterande mötet mellan olika trosinriktningar utmanas vår förståelse av religioner och religiösa samhällen. Det finns en reell risk att religion leder till konflikt i stället för djupare förståelse. Tidigare ansågs religionerna utgöra en stöttepelare för det stabila samhället, men nu figurerar de i medierna främst som en källa till social otrygghet och oro. Om religionerna har blivit en del av problemen i världen, kan de då också vara en del av lösningen.

Lösningen

Forskningscentrumet försöker få till stånd en konstruktiv dialog mellan religioner och mellan religionerna och samhället för att minska lokala och globala spänningar och utmana fördomar. Med utgångspunkt i en gedigen förståelse av de texter och traditioner som utgör grundvalarna för dagens religioner ska forskningscentrumet ta fram ny kunskap om religioner i både sekulära och religiösa sammanhang.

Ett särskilt fokusområde är genusaspekter, som ofta förbises i forskningen om fred, konflikter och religioner. De religiösa maktstrukturerna styrs ofta av män, medan kvinnorna är de första som får ta konsekvenserna. Det är viktigt att erkänna och motarbeta ojämställdhet mellan könen på alla relevanta nivåer, det må sedan handla om religiösa institutioner, konfliktlösningsprocesser eller gräsrotsnivån. Kvinnor måste utbildas och deras expertis, intressen och behov måste tas i beaktande såväl i konflikter som i fredsförhandlingar.  

Genomslagskraften

Forskningscentrumet bedriver forskning av högsta kvalitet vars resultat ställs till framtidens religiösa och sekulära ledares förfogande. Beslutsfattare, utbildare, religiösa samfunds personal och ledare erbjuds ett forum där religionens roll i konflikter kan analyseras och förstås och konfliktprocessen omvandlas till en dialog. Medierna får direkt tillgång till högkvalitativa och aktuella analyser av religionens betydelse i konflikter.

Forskningscentrumet erbjuder också forskningsbaserad undervisning inom ramen för Helsingfors universitets internationella magisterprogram Intercultural Encounters. Särskild uppmärksamhet ägnas att utbilda studenterna i beslutsfattande, fredsmedling och konfliktlösning.