Religion, Conflict and Dialogue

Religioner spelar en allt viktigare roll i den senaste tidens globala utveckling. Religionerna är en del av de globala problemen men de är en del av lösningen också. 

Ett nytt mångvetenskapligt forskningscentrum vid Helsingfors universitet bedriver djupgående forskning i religioners roll i konflikter och konfliktlösning. Genusaspekter ägnas särskild uppmärksamhet vilket ofta negligeras i forskningen av fred, konflikt och religion. Forskningscentrumet, som placeras vid teologiska fakulteten, stöder sig på Finlands och de övriga nordiska ländernas mångåriga goda rykte som medlare i internationella konflikter. 

Forskningscentrumet växer hela tiden och teologiska fakulteten söker nya partners och donatorer som bäst. Kom med!

Ta kontakt:
Professor, prodekanus Elina Vuola: elina.vuola@helsinki.fi
Samhällsrelationer vid Helsingfors Universitet: yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi, (+358) (0)29 41 21650