Norden-studier på svenska

Vad är det som gör Norden nordiskt? Vad har de nordiska länderna gemensamt och vad är det som skiljer dem åt? Hur har relationerna mellan länderna förändrats över tid och hur kommer det nordiska samarbetet se ut i framtiden? Vilken är Nordens roll ur ett bredare europeiskt och globalt perspektiv? Finns det en gemensam nordisk kulturell offentlighet? Vilken plats har våra minoriteter i berättelsen om Norden?

Centrum för Norden-studier (CENS) erbjuder en svenskspråkig 15 studiepoängs-modul i Norden-studier inom ramen för Kandidatprogrammet i Kulturstudier.

Modulen är öppen för Norden-intresserade studenter från alla fakulteter.

Modulen fungerar som en tvärfacklig humanistisk-samhällsvetenskaplig introduktion till de nordiska ländernas historia, samhällen och kulturer. Målsättningen är att studenten efter avlagda 15 sp behärskar och kan orientera sig i de centrala debatterna i alla nordiska länder.

Våra kurser är språkligt liberala: undervisningsspråket är svenska, men vi ser gärna modulen som en möjlighet för studenter som vill träna sina färdigheter i svenska och de andra skandinaviska språken.

De ansvariga lärarna för modulen är biträdande professor Johan Strang och professor Peter Stadius. Enskilda kurser erbjuds också av andra forskare vid CENS. 

Modulen består av tre delar: KUKA-NOR501: Nordiska samhällen; KUKA-NOR502: Nordiska kulturer; samt KUKA-NOR503: Nordens historia.  

Kontakt: Johan Strang, biträdande professor.

 

kurser Under läsåret 2022-23 

Nor­dis­ka ak­törer i Helsingfors och världen (KUKA-NOR502/501, 5 sp, pe­ri­od I-II, Jo­han Strang)  

På denna kurs bekantar vi oss med centrala nordiska aktörer i Helsingfors och i världen. Vi besöker olika officiella, politiska och privata institutioner, organisationer och företag för att diskutera Nordens roll för Finland och det nordiska som ett arbetsfält.

Nationalism i Norden (KUKA-NOR503, 5 sp, pe­ri­od III, Pe­ter Sta­di­us)

Småstatsrealism och småstatsidealism – perspektiv på de nordiska ländernas utrikes- och säkerhetspolitik (KUKA-NOR501/503, 5 sp, pe­ri­od IV, Jo­han Strang)

Kursen behandlar de nordiska ländernas utrikes- och säkerhetspolitik i ett aktuellt och historiskt perspektiv. Vad har vi gemensamt, vad är det som skiljer oss åt? Hur ser vår gemensamma NATO-framtid ut?