Norden-studier på svenska

Vad är det som gör Norden nordiskt? Vad har de nordiska länderna gemensamt och vad är det som skiljer dem åt? Hur har relationerna mellan länderna förändrats över tid och hur kommer det nordiska samarbetet se ut i framtiden? Vilken är Nordens roll ur ett bredare europeiskt och globalt perspektiv? Finns det en gemensam nordisk kulturell offentlighet? Vilken plats har våra minoriteter i berättelsen om Norden?

Från och med läsåret 2021-22 erbjuder CENS en svenskspråkig 15 studiepoängs-modul i Norden-studier inom ramen för Kandidatprogrammet i Kulturstudier.

Modulen är öppen för Norden-intresserade studenter från alla fakulteter.

Modulen fungerar som en tvärfacklig humanistisk-samhällsvetenskaplig introduktion till de nordiska ländernas historia, samhällen och kulturer. Målsättningen är att studenten efter avlagda 15 sp behärskar och kan orientera sig i de centrala debatterna i alla nordiska länder.

Våra kurser är språkligt liberala: undervisningsspråket är svenska, men vi ser gärna modulen som en möjlighet för studenter med andra modersmål, som vill träna sina färdigheter i de skandinaviska språken.

De ansvariga lärarna för modulen är biträdande professor Johan Strang och professor Peter Stadius. Enskilda kurser erbjuds också av andra forskare vid CENS. 

Modulen består av tre delar: KUKA-NOR501: Nordiska samhällen; KUKA-NOR502: Nordiska kulturer; samt KUKA-NOR503: Nordens historia.  

Kontakt: Johan Strang, biträdande professor.

 

kurser Under läsåret 2021-22 

Nordiska aktualiteter (KUKA-NOR501, 5 sp, period I-II, Johan Strang)

På denna kurs följer vi med nordiska medier och bekantar oss med dagsaktuella politiska, samhälleliga och kulturella fenomen och debatter i de nordiska länderna. Vi kommer att läsa en del relevant bakgrundslitteratur, men studenterna har stor möjlighet att själva påverka kursens innehåll.  

Den nordiska kolonialismen (KUKA-NOR503, 5 sp, period III-IV, Peter Stadius)

Nordiska intellektuella (KUKA-NOR502, 5 sp, period IV, Johan Strang)

Denna kurs fungerar som en introduktion till Nordens intellektuella historia från 1800-talet till idag. Vi kommer att läsa och diskutera klassiker som Søren Kierkegaard, N.F.S Grundtvig, Rudolf Kjellén, Ellen Key, Alva och Gunnar Myrdal, Arne Næss och Søren Krarup. Vi kommer att försöka identifiera ifall det finns en speciell nordisk idéhistorisk tradition och hur de nordiska intellektuella förhållit sig till en bredare europeisk tradition. En viktig aspekt är också att diskutera skillnader mellan de nordiska länderna.