Projekt team

I projekt teamet jobbar personer från två länder, Finland och Estland. Vi träffas genom kontinuerliga team möten. På daglig basis träffas vi inom mindre team, speciellt under året 2021, då projektet är inne i sin mest aktiva datainsamlingsfas. Nedan finns en kort beskrivning av oss.

Vi som jobbar inom SAMS projektet samarbetar med praktikkoordinatorer, lärare och skolans ledarskap i våra svenska partnerskolor i Helsingforsregionen. På ett nationellt plan har vi även tät kontakt och samarbete med personalen vid Förbundet Hem & Skola. Utöver detta jobbar vi tillsammans med forskare inom forskningsprojektet Learning and Development in School. På den internationella arenan samarbetar vi aktivt med lärare och forskare i lärarutbildningen vid Uppsala universitet och vid Tallinns universitet inom ramen för Erasmus projektet Developing Primary Teacher Eduction Research (DePTER).

Solveig Cornér, FD, universitetslektor, Helsingfors universitet. Solveig undervisar inom den svenska lärarutbildningen och har som ansvarsområde samarbetet med utbildningens partnerskolor. Hon leder SAMS-projektet och är forskningsprojektets kontaktperson. Hennes doktorsavhandling fokuserade på socialt stöd och kopplingen till välmående på olika nivåer inom doktorsutbildningen. Solveigs specialintressen är socialt stöd och handledning inom både lärarutbildning och doktorsutbildning, välmående, etik och professionell utveckling i läraryrket.

Epost: solveig.corner@helsinki.fi

 

 

 Erika Löfström, FD, professor, Helsingfors universitet. Erika leder den svenskspråkiga klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Hon forskar i lärarutbildning, utveckling av lärarens identitet och etiska frågeställningar i anknytning till högre utbildning. Erika är bl.a. en långvarig medlem i styrgruppen för det europeiska nätverket Teacher Education Policy in Europe och samarbetar aktivt med lärarutbildare speciellt i Norden och Baltikum.

Epost: erika.lofstrom@helsinki.fi

Lovisa Back, klasslärarstuderande, Pro Gradu forskare. Lovisa skriver sin Pro Gradu avhandling inom SAMS. Hon utreder hur nyutexaminerade lärare upplever det sociala stödet på arbetsplatsen och teman relaterade till välmående i läraryrket.  

Epost: lovisa.back@helsinki.fi

Isa Bergström, klasslärarstuderande och pro gradu forskare. Isa skriver sin pro gradu avhandling inom SAMS. Hon undersöker hur nyutexaminerade lärare uppfattar olika former av socialt stöd i lärararbetet. Isa har samlat in intervjudata av klasslärare i Sverige.

 Epost: isa.bergstrom@helsinki.fi 

Catarina Keil, ekon. mag., klasslärarstuderande och Pro gradu forskare. Catarina skriver sin Pro gradu avhandling inom SAMS. Hon undersöker hur lärarstuderande och nyutexaminerade lärare uppfattar olika former av socialt stöd ur ett systemperspektiv dvs. på olika nivåer i studierna och på arbetsplatsen.

Epost: catarina.keil@helsinki.fi 

Ellinor Lindholm, Allmän- och vuxenpedagogik studerande, Pro gradu forskare. Ellinor skriver sin Pro gradu avhandling inom SAMS. I studien fokuserar hon på hur studenter inom det svenska utbildningsprogrammet i pedagogik upplever sina studier och sin lärandemiljö och på vilket sätt socialt stöd inverkar på studenternas välmående.

Epost: ellinor.lindholm@helsinki.fi

Lina LindströmPeM, doktorand inom doktorandprogrammet SEDUCE, Helsingfors universitet. Till Linas forskningsintressen hör lärarutbildningarnas praktikperioder och framför allt praktikhandledning ur praktikhandledares synvinkel.

Epost: lina.lindstrom@helsinki.fi

Merilyn Meristo, PhD, Biträdande professor i franska språkets didaktik, Tallinn universitet. Merilyn jobbar som internationell forskardoktor inom SAMS vårterminen 2021. I och med Merilyns insatser kommer SAMS att göra gränsöverskridande jämförelser med olika målgrupper i Estland och Finland.

Epost: merilyn.meristo@tlu.ee

Laura KiuruPeM, MuM, Universitetslärare i musikens didaktik, Helsingfors universitet. Laura deltar i datainsamlingen med målgruppen skolans ledarskap. Hennes specialintresse är didaktiska frågeställningar inom skolans konstämnen (speciellt musik), socialt stöd och mentorskap i skolan.

Epost: laura.kiuru@helsinki.fi