Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i den grundläggande utbildningen KUPERA består av ett utvärderings- och forskningsprojekt och ett materialprojekt. Inom båda delprojekten producerar man material med forskningsbaserade perspektiv på kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning. Projektet KUPERA genomförs genom samarbete mellan Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet och de andra forskningsgrupperna vid Pedagogiska fakulteten samt i samarbete med föreningen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry och Arto Kallioniemis Unescoprofessur (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education). KUPERA samarbetar också med andra projekt, nätverk och universitet. Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.

Utvärderings- och forskningsprojekt

Inom KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt kartläggs språk-, kultur- och åskådningsmedvetenheten i studie- och utvärderingsmaterial för olika läroämnen och genomförs en enkätundersökning för att utreda rektorernas och lärarnas åsikter om dessa teman. Enkäten är riksomfattande och har skickats till skolorna i januari 2020. Projektet producerar forskningsbaserade anvisningar för hur lärarna och de som utarbetar studiematerial ska beakta språk-, kultur- och åskådningsmedvetenhet i olika läroämnen.