Universitetets praktikstöd för arbetsgivaren

Helsingfors universitet stöder delvis studenternas praktik. Universitetets praktikstöd är 1 800 euro/praktik. Praktikstödet betalas inte ut direkt till studenten, utan det används till att täcka en del av arbetsgivarens kostnader för att anställa studenten. Praktikanten ska stå i anställnings- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren, som betalar praktikanten en lön som motsvarar minst den minimilön som FPA har fastställt (1 252€/månad år 2021). Arbetsgivaren fakturerar efter praktiken universitetet för lönekostnaderna till ett belopp som motsvarar praktikstödet.

Universitetets praktikstöd kan sökas under hela året. Man ansöker om stödet när man har hittat en praktikplats som förutsätter att praktikanten får universitetets praktikstöd.

Kriterier som gäller praktikplatsen

  • Praktikplatsen kan vara vid ett företag, staten, en kommun, en organisation, en förening, en stiftelse eller ett andelslag i Finland eller utomlands.
  • Praktikanten står i anställnings- eller tjänsteförhållande till praktikplatsen och lönen ska vara minst den minimilön som FPA har fastställt i arbetsvillkoret (1 252 €/månad i 2021).
  • Praktikens minimilängd är i regel två månader.
  • Praktikantens arbetsuppgifter är expertuppgifter till sin natur och praktikanten kan utnyttja och utveckla sin utbildning i så hög grad som möjligt.

  • Observera att universitetets praktikstöd inte kan användas för att finansiera ett praktikavsnitt du genomför inom Helsingfors universitet (gäller också universitetets separata enheter och institutioner).

Hur man meddelar en praktikplats

Om en arbetsgivare kan erbjuda en praktikplats och vill ha understöd för praktikantens lönekostnader, kan arbetsgivaren annonsera om praktikplatsen i Rekrynet. Om man samtidigt vill meddela om praktikplatsen till andra universitet lönar det sig att annonsera via Aarresaari.net. Helsingfors universitets karriärservice bedömer om platsen till sin kravnivå och sitt innehåll lämpar sig som en praktikplats för universitetets studenter. 

På blanketten kan man välja från vilka utbildningsområden man söker praktikanter. Om man har andra önskemål gällande praktikantens ämnesområde eller utbildning kan man ange dem i fältet ”Arbetsbeskrivning och kravformulering”.

Skriv också klart och tydligt ut om praktikplatsen förutsätter universitetets praktikstöd i fältet ”Ytterligare information gällande lönen eller annan ersättning”.

Studenterna väljer en praktikplats

Studenterna väljer praktikplatser enligt sina mål. Arbetsgivaren väljer praktikanter bland de ansökningar de får in.

Alla studenter kan inte få praktikstöd. Om arbetsgivaren själv betalar praktikantens hela lön har arbetsgivaren bättre chanser att få en praktikant. Arbetsgivaren kan inte garanteras praktikanter eller praktikstöd.

Praktikavtalet

Om arbetsgivaren förutsätter att praktikanten får praktikstöd, och den student arbetsgivaren väljer har beviljats praktikstöd, ingår arbetsgivaren och universitetet ett praktikavtal innan praktiken börjar. I avtalet kommer man överens om hur praktikstödet ska faktureras och att praktiken ingår i studentens examen. Arbetsgivaren får anvisningar om hur praktikstödet faktureras av universitetet. Praktikstödet faktureras efter praktiken.

Karriärservicen ger närmare information om praktikstödet.  

 

Student, mera information om praktikstöd finns i Instruktioner för Studerande.