Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Utbildningens uppbyggnad

Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt de som bor utanför universitetsstäderna. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom det småbarnspedagogiska fältet. Dessutom ingår i utbildningen även handledd praktik (inlärning i arbetet). Utbildningen består av olika studieavsnitt med närundervisning ungefär en gång i månaden, 1–3 dagar (torsdagar, fredagar och lördagar) per tillfälle i Helsingfors. Dessutom kan kvällsundervisning förekomma enstaka vardagar på distans. Den målsatta studietiden är 2,5 år.

Flerformsutbildningen riktar sig till barnskötare som är verksamma på det småbarnspedagogiska fältet. Till flerformsutbildningen kan du söka om du är intresserad av barns lärande, utvecklig och fostran. Utbildningen lämpar sig för dig som vill avlägga studierna parallellt med ditt arbete inom småbarnspedagogik, och i utbildningen ingår en hel del övningsuppgifter som utförs på daghemmen. Ifall de studerande som antas till utbildningen inte har ett arbetsförhållande inom det småbarnspedagogiska fältet, ordnar den studerande själv ett daghem där man har möjlighet att genomföra övningsuppgifterna.

De till flerformsutbildningen valda studerandena avlägger obligatoriska studier i flerformsgrupp på schemalagda dagar, enligt en särskild studiestig som är planerad enbart för flerformsutbildningen. Den målsatta studietiden är 2,5 år och det är inte möjligt att påskynda flerformsstudierna, trots att du förutom grundstudierna i pedagogik kan ha möjlighet till tillgodoräknande på basen av tidigare universitetsstudier.

Bekanta dig med målen i utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik.

Ny ansökningsomgång i mars 2022

Information till dig som planerar söka till flerformsutbildningen som startar hösten 2022

Till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet antas 24 nya studerande vid våren 2022 års antagning. Informationen om den finskspråkiga flerformsutbildningen. Följande aspekter är redan klara gällande antagningsgrunderna:

 • Den sökande bör ha behörighet som barnskötare
 • Den sökande bör ha avlagt grundstudier i pedagogik (25 sp)
 • Den sökande bör ha minst 9 månader enhetlig arbetserfarenhet från området för

Uppgifterna publicerade i september 2021

Noggranna antagningsgrunder som gäller vid 2022 – års antagning publiceras i sin helhet på webbsidan Opintopolku/ Studieinfo  i oktober 2021. Till de som är intresserade av att söka ordnas ett informationstillfälle i börja av november 2021 på Zoom. Närmare info om datum för infotillfället publiceras på denna sida inom kort.

Notera att alla som planerar söka in till flerformsutbildningen, under våren 2022 bör ha avlagt grundstudier i pedagogik. Denna helhet kan som bäst avläggas på de Öppna universiteten. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de öppna universiteten. Att du har avlagt 25 sp grundstudier är ett kriterium vid kommande antagning och påskyndar även dina kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de öppna universitetens webbsidor. Mer information ges från de öppna universiteten.

Utbildningens innehåll

Värdegrunden för Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning för lärare inom småbarnspedagogik bygger på begrepp som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningen har flerspråkighet och mångfaldsfrågor inom småbarnspedagogik som innehållsliga tyngdpunktsområden. Studierna ger studerandena teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta som pedagog, handledare och lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Kandidatprogrammets omfattning är 180 sp, och i examen tillgodoräknas redan av dig genomförda grundstudier i pedagogik (25 sp).

I stu­di­er­na in­går

 • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 15 sp
 • Ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik, 45 sp
 • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen), 60 sp
 • Valfria studier 35 sp
 • Undervisningspraktik genomförs delvis på egen arbetsplats och delvis på Helsingfors universitets partnerdaghem i Södra Finland.

Det är möjligt att genomföra valfria studier i det egna utbildningsprogrammet, i övriga utbildningsprogram vid universitetet och vid andra universitet i Finland eller utomlands, men endast studier inom det egna utbildningsprogrammet garanteras förverkligas som flerformsundervisning.

Information för 2021 års antagna

Obligatoriska när­stu­di­e­till­fäl­len (hös­ten 2021):

 • 3.9–4.9 (kl. 10–16)
 • 15.10–16.10 (kl. 10–16.45, kl. 10–15)
 • 3.12 (kl. 10–15.45)

Obligatoriska distanstillfällen (hösten 2021):

 • 25.9
 • 23.10
 • 30.10
 • 5.11

Vi strävar efter att hålla närstudietillfällena IRL. Ifall det skulle bli ändringar (pga. rådande Covid situation) så meddelas det på denna sida.

Förutom närstudietillfällen består flerformsutbildningen av eget arbete mellan tillfällena samt schemalagda distansstudiedagar. Distansstudiedagarna är förlagda under lördagar.

Studiestig 2021–23 tabell (pdf):

Mera info

Har du frågor om 2022 års ansökan eller övriga frågor om flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Om du har frågor specifikt om den svenskspråkiga flerformsutbildningen kan du kontakta Margita Sundstedt, universitetslektor och koordinator för flerformsutbildningen
tel. 050 5702866
margita.sundstedt@helsinki.fi