Forsk­nings­pro­fil

Forskningen vid pedagogiska fakulteten inriktar sig på människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Perspektivet är samhällsvetenskapligt, gemenskapsinriktat och individuellt. Forskningen fokuserar på utbildningssystem och inlärningsmiljöer samt läroämnen och elever. Fakulteten producerar ny kunskap som kan användas för att utöka det kulturella och sociala kapitalet i det föränderliga samhället för individens och mänsklighetens väl.

Fostran, samhälle och kultur (den finländska skolan och utbildningspolitiken, fostran och utbildning, arbete, organisationer och utveckling, aktivitet, aktörskap och delaktighet, jämlikhet, genus och globalt ansvar, färdigheter, design och konst i varierande former).

Lärande och interaktion (undervisningsplanen, lärande, undervisning, lärmiljöer, inlärningsfärdigheter, inlärningssvårigheter, utveckling, interaktion, innovativa metoder, lärande utgående från vetenskapsområdet dvs. ämnesdidaktik, gruppers lärande och expertis).

Människan i en värld av för­änd­ring

Pedagogiska fakultetens "Learning in the Digital World (LEAD)" är en av fem teman i den strategiska forskningsområden "Människan i en värld av förändring".

HEL­SUS

Pedagogiska fakulteten är en av de sju HELSUS fakultet.

Pedagogiska fakulteten har haft en internationell Strategic Advisory Board (SAB) sedan 2020. SAB:s syfte är att stödja den strategiska utvecklingen av fakulteten mot spetsen för den internationella pedagogiska forskningen och undervisningen. SAB fungerar som stöd för fakultetens ledning och kritisk partner i utvecklingen av fakultetens verksamhet.

Som regel är ledamöternas mandatperiod fyra år. Fyra till sex experter med relevant expertis inom både pedagogisk forskning och utbildning, samt utvärdering eller ledarskap inom området inbjuds till SAB-gruppen.

Medlemmarna i SAB för perioden 2020–2023 är:

  • Professor, biträdande dekan Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professor, biträdande direktör Alison Fuller (University College London)
  • Professor, direktör för avdelningen Wim Gijselaers (Maastricht universitet)
  • Professor, direktör för avdelningen Ola Erstad (Oslo universitet)
  • Professor, dekan Lin Goodwin (University of Hong Kong)