Forskare och forskningssamfundet

Forskningssamfundet HuSoEds teman är undervisning och lärande av humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen i småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen. Som humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen räknas här modersmål och litteratur, främmande språk, finska som andraspråk, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, filosofi och geografi. Medlemmarna i forskningssamfundet forskar om undervisningen, lärandet och bedömningen av dessa ämnen och utvecklar läroämnenas didaktik. Samfundet forskar också om samhälleliga, historiska och kulturella faktorer som påverkar läroämnenas ställning samt samarbetar med vetenskapsområdena bakom läroämnena. Forskningssamfundet är uppdelat i fem forskningsgrupper som fokuserar på forskning om olika läroämnens ämnesdidaktik. Grupperna sammanbinds av de multivetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekten som är under utveckling i forskningssamfundet. Forskningsgrupperna är Forskningsgruppen för språk och litteratur, Forskningsgruppen för främmande språk, Forskningsgruppen för geografi och miljöfostran, Forskningsgruppen för åskådningsämnenas didaktik samt Forskningsgruppen för fostran i historia och samhällslära.

Ytterligare information

Kontaktpersoner: Jukka Rantala och Sirpa Tani

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har forskat om finsk utbildning och inlärningsfärdigheter redan sedan 1996. Vi är en del av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, där vår expertgrupp bedriver högklassig och internationell forskning. Vi publicerar aktivt i renommerade publikationsserier och tidskrifter inom vårt område både i hemlandet och utomlands. Vår forskning fokuserar på undervisning, lärande, bedömning och utbildningssystem samt att utveckla dessa. Vi samarbetar aktivt med de andra forskningsgrupperna vid Pedagogiska fakulteten.

Vid Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har vi ett starkt metodiskt kunnande, och det adaptiva bedömningssystemet vi byggt upp utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen.

Utöver Finland verkar vi även utomlands och med internationella partner. Vi har medverkat och kommer att medverka bland annat i att utarbeta och genomföra OECD-ländernas PISA-undersökning (Programme for International Student Assessment) 2006, 2015 och 2018.

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering medverkar i flera forskningsprojekt och bedömningar som finansieras av Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi. Regionförvaltningsverk, utbildningsanordnare samt andra samarbetspartner kan dra nytta av vårt gedigna kunnande inom beställningsbedömningar och gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.

Ytterligare information

Kontaktperson: Risto Hotulainen

Forskningssamfundet Lärande, kultur och interventioner (LECI) har som mål att upprätthålla och främja den nya fakultetens högklassiga, nationellt och internationellt betydande pedagogiska forskning samt forskningsbaserad utbildning och samhällelig interaktion. Samfundet för samman forsknings- och undervisningspersonal vid fakulteten samt gästforskare som alla har ett intresse för människors och gemenskapers verksamhet, lärande och utveckling som en del av kulturer och deras verksamhetssystem. Det teoretiska ramverket för forskningen som utförs i vår grupp stöder sig på sociokulturella och/eller verksamhetsteoretiska synvinklar och begrepp. Vår forskning använder sig också av metoder som överskrider läroämnesgränserna, bland annat antropologi, sociologi, medieforskning, filosofi, tillämpad språkvetenskap och kulturforskning.

Ytterligare information

Kontaktperson: Kristiina Kumpulainen

Inom Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning. Rasificering, etnicitet, genus, social klass, specialbehov och hållbarhet utgör centrala forskningsområden inom gruppen. Forskningen omspänner allt från småbarnspedagogik till ungdomar och vuxenpedagogik.

Vi använder oss av varierade forskningsmetoder, från etnografi, diskursanalys, kvantitativa analyser till videoforskning och visuella forskningsmetoder. Vår forskningsenhet är nära kopplad till det nordiska excellenscentret Justice through Education (JustEd) (2013–2018) och till de svenska lärarutbildningarna: barnträdgårdslärarutbildningen, klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen samt även till universitetspedagogiken.

Ytterligare information

Kontaktperson: Gunilla Holm

Forskningssamfundet för samman människor som är intresserade av frågor relaterade till pedagogik, undervisning och lärarutbildning. Frågorna granskas ur flera synvinklar: pedagogikens och utbildningens uppbyggnad, skolpedagogik, frågor relaterade till planering, genomförande och bedömning av undervisningen, läroplansforskning (curriculum studies), processen undervisning–studier–lärande, undervisningsetik, mång-/interkulturalism, mediefostran samt lärarens yrkesutvecklingskontinuum som grund-, introduktions och fortbildning, forskning i småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, forskning i färdighets- och konstämnen, kultur- och konstforskning samt nya lärandemiljöer och undervisningsteknologi.

Ytterligare information

Kontaktpersoner: Katriina Maaranen

Forskningssamfundet Utbildning och samhälle baserar sig på synvinklar från utbildningssociologin, utbildningspolitiken och kulturforskningen samt rättvisa och mångkulturalism. Enheten är tvär- och mångvetenskaplig och dess fokus sträcker sig från småbarnspedagogiken till grundskolan, högskoleutbildningen, vuxenutbildningen och arbetslivet. Enheten stärker samhällsvetenskaplig och samhälleligt relevant forskning och utvecklar inspirerande metoder att undervisa och ta del av den samhälleliga diskussionen.

Ytterligare information

Kontaktpersoner: Kristiina Brunila och Janne Varjo