Ledning

Fakulteten leds av dekanus. Dekanus är en professor som väljs av fakultetsrådet och vars uppgift är att leda och styra fakulteten. Dekanus behandlar och avgör fakultetens ärenden, såvida annat inte bestäms i lag, förordning eller instruktion.

Dekanus väljer prodekaner som stöder dekanen i utvecklingen av fakulteten, verkställandet av universitetets strategi och i främjandet av samarbetet mellan fakultetens enheter på ett av dekanus fastslaget sätt. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner som ansvarar för forskning, undervisning, samhällelig växelverkan och ledning av den pedagogiska avdelningen.

Fakultetens beslutande organ är fakultetsrådet med 18 medlemmar. Medlemmarna representerar alla personalgrupper samt studerande. Dekanus fungerar som fakultetsrådets ordförande.

Professor Johanna Mäkelä är dekanus av Pedagogiska fakulteten.

Tel.: +358 (0)2941 29691
E-post: johanna.m.makela [at] helsinki.fi

Docent, universitetslektor Anu Laine är prodekanus med ansvar för undervisningen.

Tel.: +358 (0)2941 29551
E-post: anu.laine [at] helsinki.fi

Professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen är prodekanus med ansvar för forskningen.

E-posten: pirita.seitamaa-hakkarainen [at] helsinki.fi

Professor Arto Kallioniemi är prodekanus med ansvar för samverkan med samhället.

Tel.: +358 (0)2941 29610
E-post: arto.j.kallioniemi [at] helsinki.fi