Elevvård

I elevvården ingår att ta hand om elevernas fysiska, psykiska och sociala välmående. Med elevvård främjas en balanserad utveckling hos eleverna med en positiv och interaktiv kultur i skolsamfundet och man säkerställer att alla har lika möjligheter till lärande. Med hjälp av elevvården strävar man efter att identifiera inlärningssvårigheter och andra problem i tillräckligt god tid och ingripa för att åtgärda dessa.

Målet är att skapa en trygg och hälsofrämjande lärmiljö och arbetsmiljö som skyddar medlemmarnas mentala hälsa och förebygger marginalisering. Elevvården omfattar alla som arbetar inom skolsamfundet och förverkligas tillsammans med hemmen. I elevvården ingår arbetet och tjänsterna inom elevvården. Med arbete inom elevvård avses det arbete som utförs av alla vuxna i skolsamfundet för att förbättra förutsättningarna för lärande och främja välmående, hälsa och trygghet. Elevvård innebär omsorg om eleverna i vardagen. Alla anställda på Normallyceum i Helsingfors utför elevvårdsarbete som en del av sitt arbete och olika anställda har olika slags uppgifter. Tjänsterna inom elevvården är Normallyceets skolhälsovårdare och skolläkare samt skolpsykolog.

Plan för elevvård (på finska)

Registerutdrag ur elevvårdens berättelseregister (på finska)

I Normallyceum i Helsingfors är målet med specialundervisningen på deltid att hjälpa eleverna uppnå de allmänna målen i grundskolan i enlighet med sina egna förutsättningar. Man strävar efter att uppnå detta med individuell undervisning som utgår från elevernas behov. Specialundervisningen stödjer lärandet i den egna klassen eller grundundervisningsgruppen som individuell undervisning, undervisning i liten grupp eller som samtidig undervisning i klassen. De olika områdena inom specialundervisningen i Normallyceum i Helsingfors är:

specialundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter

specialundervisning i matematik, språk och andra läroämnen

specialundervisning till stöd för känslolivet och utvecklingen av sociala färdigheter

specialundervisning för elever med inlärningssvårigheter

Specialundervisningen stödjer elevernas inlärningsfärdigheter och sociala färdigheter, självförtroende och skolmotivation. Stödet påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt.

I speciallärarens uppgifter ingår:

specialundervisning i olika ämnen

samarbete med elevernas vårdnadshavare, lärare, rektorer, den övriga elevvården i skolan samt specialister utanför skolan

anordnande av prov och test för individuella diagnoser och gruppdiagnoser i grundskolan och gymnasiet

utlåtanden

konsultering för ämneslärare

handledning av praktik inom utbildningen i omfattande specialundervisning

Speciallärare i Normallyceum i Helsingfors:

Ella Ahtiainen, tfn 050 597 8156

Ville Annala, tfn 02941 28193, 050 435 3137

Olli Hyvönen, tfn 02941 28158, 050 546 0677

Laura Saarelma, tfn 02941 28168, 050 448 0911

Sanna Väyrynen, tfn 02941 28131, 050 435 6839

Skolkuratorn erbjuder hjälp om barnet eller den unga personen har problem med skolgången eller vänskapsrelationer eller vid förändringar i livet. En ung person kan även få stöd av skolkuratorn för sitt eget liv och sin utveckling. Föräldrarna kan diskutera situationen i hemmet och uppfostringsfrågor med skolkuratorn. Tillsammans med föräldrarna och övriga vuxna i skolsamfundet letar man efter lösningar på problem. Ett lösningsfokuserat och medlingsinriktat arbetsgrepp är utgångspunkter för kuratorns arbete vid Normallyceum i Helsingfors.

Skolkurator vid Normallyceum i Helsingfors är Nicolas Recorbet och Riikka Hautakoski. I deras uppgifter ingår att stödja skolgången och det sociala välmåendet bland eleverna i skolan. Eleverna kan komma och diskutera olika problem, vänskapsrelationer, hur de mår och sina önskemål direkt med kuratorn.

Elevvårdsgruppen och skolans personal kan hänvisa en elev till samtal med kuratorn om det finns behov av att stödja elevens skolgång, lösa sociala problem eller öka skolmotivationen.

Föräldrarna kan också direkt kontakta kuratorn om de önskar stöd för sitt föräldraskap eller i frågor som rör det egna barnets sociala välmående, såsom relationer med andra elever.

Skolkuratorn kan nås måndag, tisdag, onsdag och fredag

Arbetsrum: A308b

Kontaktuppgifter

Nicolas Recorbet (grundskolan), nikke.recorbet(at)hel.fi, tfn: 040 662 0329

Riikka Hautakoski (gymnasiet), riikka.hautakoski(at)hel.fi, tfn: 050 401 3381

Syftet med skolpsykologens arbete är att stödja elevernas skolgång och välmående med psykologiska metoder. För detta är skolpsykologen tillgänglig för samtal och rådslag med eleverna och deras föräldrar. Skolpsykologen samarbetar även med lärarna och den övriga personalen och utför vid behov psykologiska undersökningar, intervjuer och observationer. Skolpsykologens arbete sker i enlighet med lagstiftningen om personalens agerande och patienternas rättigheter inom hälsovården.

Gymnasiets psykolog har som uppgift att främja de studerandes välmående och erbjuda stöd för studierna. Man kan vända sig till psykologen vid problem med studierna, känslolivet, personliga relationer eller en förändrad livssituation. Den unga personen kan själv kontakta psykologen. Det lönar sig att kontakta psykologen då problemen fortfarande är små. Även vårdnadshavare kan kontakta psykologen om de är oroliga över sitt barn eller exempelvis önskar diskutera saker som påverkar den ungas livssituation.

Skolpsykologen är Säde Loponen (040 669 2074) och hon finns i skolans rum A305B (A-sidans tredje våning, bredvid skolhälsovårdarens och specialundervisningens utrymmen). 

* Uppge ditt telefonnummer då du tar kontakt per e-post. Du bör inte skicka känslig personlig information per e-post.

Länkar:

Krisjouren för unga

Nuorten kriisipiste

Psykporten för unga

Nuorten mielenterveystalo

 

Skolhälsovården stöder den ungas tillväxt och utveckling och främjar hälsosam och trygg skolgång. I skolhälsovården ingår hälsorådgivning, uppföljning och bedömning av elevens hälsa samt vid behov hänvisning till ytterligare undersökningar. Vid behov erbjuds även första hjälpen till personer som skadats vid olyckor i skolan eller plötsligt insjuknat. Egentlig sjukvård ingår dock inte i skolhälsovården.

Skolhälsovårdare Satu Hovi har mottagning på skolan

tisdag–fredag kl. 8–14, tfn 050 310 5573

Skolläkare Susann Karlberg har mottagning på skolan fyra till fem gånger i månaden.

Rådgivning om sjukvård erbjuds även dygnet runt på numret 09 3101 0023. Om skolhälsovårdaren inte kan nås är den närmaste mottagningen vid olyckor i skolan Femkantens hälsostation, tfn 09 3104 5930 / Båtsmansgatan 4, våning II–IV. / 00150 Helsingfors

Tandvård

För tandvården för eleverna i grundskolan svarar Kivelän hammashoitola. Eleverna kallas fortsättningsvis till granskning enligt en individuell tidtabell. Det är möjligt att beställa en tid utanför tidtabellen genom att ringa den centraliserade tidsbokningen för tandvården på numret 09 3105 1400. Studenter beställer sin egen tandvårdstid. Tandvård är gratis för barn under 18 år.