Urvalsprov

På den här sidan hittar du information om urvalsprovet inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi. Urvalsprovet våren 2021 ordnas onsdag 26.5.2021 kl. 9.00–12.00 samtidigt vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo universitet.

Till förhandsmaterialet för urvalsprovet

Informationen om förhandsmaterialet för urvalsprovet i psykologi och logopedi publiceras på den här webbsidan 28.4.2021 kl. 12.00.

Materialet får inte användas under urvalsprovet. Materialet kan vara på engelska utöver eller i stället för på svenska och finska. Om det ingår material på engelska fogas översättningar av kärnbegreppen till materialet.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande. (Uppdaterad: 16.3.2021)

Urvalsprovet består av endast en del och varar i tre timmar. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ.

Uppgifterna förutsätter att man har förmåga att förstå och tillämpa urvalsprovets förhandsmaterial och det material som delas ut vid provet, att man förstår vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder, kan tolka materialet samt har förmåga att dra slutsatser och föra fram insikter om kunskapsstoffet i förhandsmaterialet och/eller materialet som delas ut vid provet. Urvalsprovet kan dessutom innehålla uppgifter som kräver uträkningar.

De sökande får tillgång till en enkel miniräknare (basräknare med de fyra räknesätten) under provet. Räknaren har funktionerna kvadratrot och minne. Egna miniräknare får inte användas under provet. Dessutom kan tabeller, bilder och formler delas ut vid provet.

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi 2021: förhandsmaterial för urvalsprovet (publicerat 28.4. kl. 12.00)

Förhandsmaterial för urvalsprovet i psykologi och logopedi våren 2021 består av sju (7) artiklar och fyra (4) förteckningar med centrala termer som stöd för instuderingen. Du kan ladda ner allt material direkt från den här sidan.

Artiklar (1-7):

 1. Hajian-Tilaki, K. (2013): Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test Evaluation
 2. Harris, J.M. et al (2019): Neuropsychological Differentiation of Progressive Aphasic Disorders
 3. Hyvönen, K. at al (2018): Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees
 4. Jehkonen, M. & Yliranta, A. (2015): Störningar i viljestyrda rörelser - apraxier OBS. Kolla den finska versionen för bild!
 5. Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S.-K. (2019): Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland – Forskningsetiska delegationens anvisningar 2019 OBS. Endast kapitlen 3 och 4 ska läsas. Texten finns i samma fil separat på finska och svenska.
 6. Levy, E. et al (2020): The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial
 7. Puolakanaho, A., Kiuru, N., & Lappalainen, P. (2019): ACT- baserade internet- och mobilinterventioner som stöd för ungas skolarbete OBS. Kolla också översättningen för Figur1.

Förteckning över centrala termer i de engelskspråkiga artiklarna (1-4):

 1. Centrala termer: Hajian-Tilaki (engelska-finska-svenska)
 2. Centrala termer: Harris et al (engelska-svenska)
 3. Centrala termer: Hyvönen et al (engelska-svenska)
 4. Centrala termer: Levy et al (engelska-finska-svenska)

Materialet får inte användas under urvalsprovet.

Det är möjligt att få uppgifterna på svenska eller finska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du ska i samband med ansökan, före utgången av ansökningstiden, meddela om du skriver urvalsprovet på svenska eller finska. Du kan inte ändra dig efter att ansökningstiden har gått ut. Du kan inte få uppgifterna på båda språken.

Summan av poängen (råpoängen) för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,000 till 120,000 (se nedan). Om det tillämpas en ämnesspecifik viktning i poängsättningen av urvalsprovet, skalas urvalsprovspoängen enligt mallen nedan, men provpoängen skalas separat för sökandena till psykologi och sökandena till logopedi. Kriterierna vid lika poäng är desamma för alla i bägge fallen.

• Av alla deltagarna i urvalsprovet som ordnats inom ramen för urvalsprovssamarbetet får den 1 % av sökandena som gav de bästa svaren det slutliga urvalsprovpoängtalet 120,000 poäng.

• Skalkoefficienten räknas ut genom att dividera 120,000 med råpoängen för den sökande som placerar sig sist bland den 1 % av sökandena som gav de bästa svaren.

• De övriga sökandenas slutliga urvalsprovpoäng räknas ut genom att multiplicera den sökandes råpoäng med skalkoefficienten. Poängtalet avrundas till tre decimalers noggrannhet.

För att bli beaktad i antagningen ska du bli godkänd i urvalsprovet. Minimipoänggränsen (det minimipoängtal för urvalsprovet som krävs) är hälften av de skalade högsta poängen (= 60 poäng).

Om flera sökande har samma poäng och kvoten för dem som antas därför överskrids, avgörs situationen med hjälp av följande kriterier:

 1. de sammanlagda poängen för uppgift 1
 2. de sammanlagda poängen för uppgift 2
 3. poängen för deluppgift 1.1
 4. poängen för deluppgift 1.2.

Om det fortfarande finns sökande med samma poäng på gränsen till antagning, antas alla sökande med samma poäng.

Ansökan om individuella arrangemang görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilka slags arrangemang ansökan gäller. Ansökan lämnas in till det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Högst 30 minuter extra tid kan beviljas för att skriva provet. Den extra tid som beviljas är densamma för alla sökande som deltar i urvalsprovssamarbetet inom psykologi och logopedi.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter krävs ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av specialarrangemang framgår av beslutet.

Ansökan om individuella arrangemang ska vara universitetet tillhanda senast 7.4.2021 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av individuella arrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte gick att förutse före det.

I universitetets beslut beaktas redogörelsen som den sökande lagt fram samt urvalsprovets längd och karaktär. Du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till den som bedömer provet.

Ansökningsblanketter enligt universitet:

På ansökningsblanketten ska du ge en bindande anmälan om på vilken ort du skriver urvalsprovet (Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors eller Åbo). Du kan inte ändra ditt val efter att ansökningstiden har gått ut.

Urvalsprovets salindelning uppdateras enligt universitet våren 2021.

Uppdateras våren 2021