Uppdaterad 14.5.2021:

Anvisningar för sökande

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi: urvalsprov 2021
Onsdag 26.5.2021 kl. 09.00 – 12.00

Läs dessa anvisningar NOGA!

Du måste delta i urvalsprovet på den ort du har angett i ansökan.

Förberedelser inför urvalsprovet

Vi rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid du deltar i urvalsprovet. Läs också THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) anvisningar om coronaviruset i god tid innan du deltar i urvalsprovet: THL smitta och skydd.

Läs också universitetens gemensamma säkerhetsanvisning.

Insjuknande och urvalsprov

 • Om du har konstaterats ha coronavirussmitta och du har förordnats i isolering kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Även om du inte konstaterats coronasmittad ska du inte delta i urvalsprovet om du har lindriga förkylningssymtom som snuva, hosta, halsont eller feber.
 • Om du har gjort ett coronavirustest men ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.

Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig karantän.

På provdagen  

Ta del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprovstillfälle du deltar i:

Universitet vars urvalsprovstillfälle du deltar i kan skicka dig ytterligare anvisningar för hur man kommer till urvalsprovet. Anvisningarna skickas till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan i Studieinfo.

På grund av säkerhetsarrangemangen är det viktigt att du befinner dig på orten och området där provet ordnas i god tid innan provet börjar. Dessutom ska du hålla tillräckligt säkerhetsavstånd (2 m) till andra människor under resan till provet och på provområdet samt följa hygien- och ansiktsmaskrekommendationen.

På grund av säkerhetsarrangemangen måste du förbereda dig på en längre väntetid utomhus än normalt. Ta med utrustning som lämpar sig för vädret (direkt solsken, värme, kraftigt regn, kyla). En övervakare eller någon annan medlem av universitetets personal hämtar dig och de andra som skriver urvalsprovet i samma provsal från samlingsplatsen.

Det är förbjudet att gå in i provlokalen eller -byggnaden utan tillstånd av övervakaren eller personalen.

Du ska förbereda dig på att styrka din identitet utomhus redan innan provet inleds. Alla deltagares identitet kontrolleras, så se till att du har ditt ID* med dig och att du kommer till rätt plats vid den angivna tidpunkten. och att du kommer till rätt plats på angiven tid.

(* ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finskt körkort eller identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området)

Personer som kommer för sent får inte delta i provet.

På väg till provsalen ska du följa anvisningarna du får: alla sökande ska tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel innan de går i provsalen.

Till provet måste du ta med dig:

 • Identitetsbevis med foto*
 • Skrivdon: tillräckligt mjuk (HB eller 2) blyertspenna eller stiftpenna och radergummi
 • Ansiktsmask

Du kan ta med dig:

 • Linjal och pennvässare
 • En dryckesflaska försedd med kork (inte kaffe/energidryck).
  • Matsäck är endast tillåtet vid prov på över 4 timmar
   • Undantag är bl.a. diabetiker som beviljats individuella arrangemang
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas ur originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Sökanden ska visa medicinerna för övervakaren när hen kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Sökanden får ha med sig öronproppar för engångsbruk som ska finnas i en oöppnad förpackning. Öronpropparna kan hindra dig från att höra anvisningar som övervakaren eventuellt ger under provet.

Under provet är det förbjudet att ha med sig och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. Förbjudna är till exempel:

 • En egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Användning av snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • I urvalsprovet får man inte använda färgpennor eller överstrykningspennor.

Ansiktsmask. Universiteten förutsätter att provdeltagarna använder ansiktsmask under urvalsprovet. Om du vill får du använda egna skyddshandskar. Vi ber dig använda ansiktsmasken under hela provet med undantag av korta dryckespauser. Kom ihåg att ta extra ansiktsmasker med dig. Du kan också få ansiktsmasker av provövervakaren.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som övervakaren anvisar. Övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Under provet

Övervakarna kontrollerar dina skrivdon när du kommer in i salen och ger dig anvisningar om var i provsalen du ska sitta.

Provpappren och räknaren har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Börja med att skriva ditt namn och annat information som behövs på provpappren. Lyssna noggrant på de anvisningar som ges! Läs noggrant anvisningarna på provpappren!

Om du måste hosta eller nysa så finns det pappershanddukar eller näsdukar på alla platser för detta ändamål. Sätt det använda pappret i påsen på bordet och lägg påsen i papperskorgen efter provet. Ta inte med dig egna näsdukar.

Om du börjar känna symtom som tyder på förkylning under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.

Du kan gå på toaletten under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletten och tillbaka. Övervakaren följer bara en sökande åt gången till toaletten. Du ska tvätta händerna väl efter toalettbesöket innan du återvänder till provsalen.

Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden samt då provtiden upphör. Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet.

Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om vilken ordning provsvaren returneras i. Du ska också visa ditt ID då du lämnar in provsvaret. Om du ertappas med att fuska under provtillfället eller överskrider provtiden (t.ex. om du fortsätter skriva efter att övervakarna meddelat att provet avslutas) kan det leda till att ditt prov underkänns. När du har lämnat in ditt provsvar ska du ta med dina saker och lämna provlokalen så fort du är klar. Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.

Alla sökande ska lämna provlokalen genast efter att provet avslutats.

Det är tillåtet att lämna provet tidigast kl. 9.30.

Då provet tar slut (urvalsresultat)

Om du behöver ett intyg över att du deltagit i provet t.ex. för armén, kom ihåg att be om intyget samtidigt som du lämnar in ditt provsvar.

Resultaten i vårens andra gemensamma ansökan publiceras i Studieinfo senast 9.7.2021.

Du kan också ladda ner dessa anvisningar: Anvisningar för sökande 2021 - urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

 

Uppdaterad 16.3.2021:

UNIFI meddelande: Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

Universitetens urvalsprov 2021: Sökandens säkerhetsanvisning

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande. (Uppdaterad: 16.3.2021)

Urvalsprovet består av endast en del och varar i tre timmar. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ.

Uppgifterna förutsätter att man har förmåga att förstå och tillämpa urvalsprovets förhandsmaterial och det material som delas ut vid provet, att man förstår vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder, kan tolka materialet samt har förmåga att dra slutsatser och föra fram insikter om kunskapsstoffet i förhandsmaterialet och/eller materialet som delas ut vid provet. Urvalsprovet kan dessutom innehålla uppgifter som kräver uträkningar.

De sökande får tillgång till en enkel miniräknare (basräknare med de fyra räknesätten) under provet. Räknaren har funktionerna kvadratrot och minne. Egna miniräknare får inte användas under provet. Dessutom kan tabeller, bilder och formler delas ut vid provet.

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi 2021: förhandsmaterial för urvalsprovet (publicerat 28.4. kl. 12.00)

Förhandsmaterial för urvalsprovet i psykologi och logopedi våren 2021 består av sju (7) artiklar och fyra (4) förteckningar med centrala termer som stöd för instuderingen. Du kan ladda ner allt material direkt från den här sidan.

Artiklar (1-7):

 1. Hajian-Tilaki, K. (2013): Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test Evaluation
 2. Harris, J.M. et al (2019): Neuropsychological Differentiation of Progressive Aphasic Disorders
 3. Hyvönen, K. at al (2018): Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees
 4. Jehkonen, M. & Yliranta, A. (2015): Störningar i viljestyrda rörelser - apraxier OBS. Kolla den finska versionen för bild!
 5. Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S.-K. (2019): Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland – Forskningsetiska delegationens anvisningar 2019 OBS. Endast kapitlen 3 och 4 ska läsas. Texten finns i samma fil separat på finska och svenska.
 6. Levy, E. et al (2020): The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial
 7. Puolakanaho, A., Kiuru, N., & Lappalainen, P. (2019): ACT- baserade internet- och mobilinterventioner som stöd för ungas skolarbete OBS. Kolla också översättningen för Figur1.

Förteckning över centrala termer i de engelskspråkiga artiklarna (1-4):

 1. Centrala termer: Hajian-Tilaki (engelska-finska-svenska)
 2. Centrala termer: Harris et al (engelska-svenska)
 3. Centrala termer: Hyvönen et al (engelska-svenska)
 4. Centrala termer: Levy et al (engelska-finska-svenska)

Materialet får inte användas under urvalsprovet.

Det är möjligt att få uppgifterna på svenska eller finska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du ska i samband med ansökan, före utgången av ansökningstiden, meddela om du skriver urvalsprovet på svenska eller finska. Du kan inte ändra dig efter att ansökningstiden har gått ut. Du kan inte få uppgifterna på båda språken.

Summan av poängen (råpoängen) för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,000 till 120,000 (se nedan). Om det tillämpas en ämnesspecifik viktning i poängsättningen av urvalsprovet, skalas urvalsprovspoängen enligt mallen nedan, men provpoängen skalas separat för sökandena till psykologi och sökandena till logopedi. Kriterierna vid lika poäng är desamma för alla i bägge fallen.

• Av alla deltagarna i urvalsprovet som ordnats inom ramen för urvalsprovssamarbetet får den 1 % av sökandena som gav de bästa svaren det slutliga urvalsprovpoängtalet 120,000 poäng.

• Skalkoefficienten räknas ut genom att dividera 120,000 med råpoängen för den sökande som placerar sig sist bland den 1 % av sökandena som gav de bästa svaren.

• De övriga sökandenas slutliga urvalsprovpoäng räknas ut genom att multiplicera den sökandes råpoäng med skalkoefficienten. Poängtalet avrundas till tre decimalers noggrannhet.

För att bli beaktad i antagningen ska du bli godkänd i urvalsprovet. Minimipoänggränsen (det minimipoängtal för urvalsprovet som krävs) är hälften av de skalade högsta poängen (= 60 poäng).

Om flera sökande har samma poäng och kvoten för dem som antas därför överskrids, avgörs situationen med hjälp av följande kriterier:

 1. de sammanlagda poängen för uppgift 1
 2. de sammanlagda poängen för uppgift 2
 3. poängen för deluppgift 1.1
 4. poängen för deluppgift 1.2.

Om det fortfarande finns sökande med samma poäng på gränsen till antagning, antas alla sökande med samma poäng.

Ansökan om individuella arrangemang görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilka slags arrangemang ansökan gäller. Ansökan lämnas in till det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Högst 30 minuter extra tid kan beviljas för att skriva provet. Den extra tid som beviljas är densamma för alla sökande som deltar i urvalsprovssamarbetet inom psykologi och logopedi.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter krävs ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av specialarrangemang framgår av beslutet.

Ansökan om individuella arrangemang ska vara universitetet tillhanda senast 7.4.2021 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av individuella arrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte gick att förutse före det.

I universitetets beslut beaktas redogörelsen som den sökande lagt fram samt urvalsprovets längd och karaktär. Du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till den som bedömer provet.

Ansökningsblanketter enligt universitet:

Om du deltog i urvalsprovet, kan du be att få ta del av dina svar på urvalsprovet i första hand hos det universitet som du har angett som första prioritet bland de objekt som kan sökas via urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi. Närmare information om de olika universitetens praxis i fråga om visnings- och kopieringsservice för svar på urvalsproven finns under länkarna nedan.

Om du är missnöjd med antagningsresultatet, kan du skriftligen begära omprövning hos universitetet inom 14 dagar från det att resultaten offentliggjorts. En begäran om omprövning ska vara motiverad och riktas till det universitet vars antagningsbeslut begäran gäller (före den 23.7.2021 kl. 15.00).

Om du vid urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har sökt till flera olika ansökningsmål och vill begära omprövning av flera urvalsbeslut, ska du lämna en separat begäran om omprövning till varje ansökningsmål och universitet.

Närmare anvisningar om hur omprövningsbegäran ska göras och lämnas in till universiteten finns under följande länkar:

Om du är missnöjd med universitetets beslut om behandlingen av din omprövningsbegäran, kan du söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996 och 433/1999). Besvär ska anföras inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

På grund av en omprövningsbegäran ändras antagningsresultatet inte till nackdel för den som begärt omprövning.

Du hittar poäng du har fått i urvalsprovet med ditt ansökningsnummer (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456). Ange ditt ansökningsnummer korrekt i fältet nedan.

Hur får jag veta mitt an­sök­nings­num­mer?

I tjäns­ten Min Stu­di­e­in­fo

Du kan se ditt ansökningsnummer när du loggar in i tjänsten Min Studieinfo. Klicka på länken ”Visa ansökan”. Ditt ansökningsnummer syns i sidans adressfält (t.ex. 1.2.246.562.11.00000000000000123456).

I de e-post­med­de­lan­den du får

När du har skickat in ansökan får du en automatisk kvittering till din e-post som meddelar att ansökan har tagits emot. Ämnet för e-postmeddelandet är ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Ditt ansökningsnummer ges genast i början av meddelandet.