Ansökan

Så här söker du till det pedagogiska området:

 • Fyll i ansökningsblanketten på studieinfo.fi.
 • Välj 1-6 ansökningsmål inom det pedagogiska området.
 • Du ser alla ansökningsobjekt som ingår i antagningssamarbetet här. Du har möjlighet att söka till sex (6) utbildningar för klasslärare eller sex (6) utbildningar för lärare i småbarnspedagogik.
 • Ange i vilken stad (Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Raumo, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo eller Vasa) och på vilket språk (finska eller svenska) du vill göra VAKAVA-provet.
 • Du kan också ansöka endast i betygsurvalet utgående från dina studentexamenspoäng. Kontrollera i poängtabellen för betygsurvalet vilka ämnen som ger betygspoäng.
 • Om du har tillräckligt bra betygspoäng eller klarar dig bra i VAKAVA-provet, kan du bli kallad till lämplighetsprov.
 • Du kan bli kallad till lämplighetsprov för en eller flera av de utbildningar som du söker till.
 • Du behöver göra lämplighetsprovet bara en gång, för det är gemensamt för alla universitet. Det lönar sig alltså att söka till alla de ansökningsmål (max 6 st.) inom det pedagogiska området som du är intresserad av.
 • Du deltar i lämplighetsprovet på det universitet som du rankat högst bland de alternativ som dina poäng räcker till för. Läs mer om lämplighetsprovet på Studieinfo och i vanliga frågor.

Bilagor ska i första hand inlämnas som bilaga till din egen ansökningsblankett på Studieinfo. Kontrollera i antagningskriterierna för de utbildningar som du söker till vilka bilagor du ska lämna in och när de ska lämnas in. Noggrannare anvisningar om hur bilagorna ska bifogas till ansökningsblanketten finns på Studieinfo.

VAKAVA-provet

 • Du kan ansöka om individuella arrangemang för urvalsprovet på grund av en funktionsnedsättning, en sjukdom eller något annat motsvarande skäl. Till exempel om du har läs- eller skrivsvårigheter kan du få tilläggstid för provet. Av din ansökan ska det framgå vilka individuella arrangemang du ansöker om och på vilka grunder. Ansökan ska inlämnas till det universitet där du deltar i VAKAVA-provet.
 • För VAKAVA-provet kan du beviljas 60 minuter tilläggstid.

Lämplighetsprovet

 • Du behöver inte ansöka om individuella arrangemang på nytt om du blir kallad till lämplighetsprovet. Ansökan för VAKAVA-provet gäller också för lämplighetsprovet.
 • Obs! Om du inte deltar i VAKAVA-provet, men behöver individuella arrangemang för lämplighetsprovet, ska du lämna in din ansökan till det universitet som är ditt förstahandsalternativ i den gemensamma antagningen till det pedagogiska området. Lämna in ansökan enligt anvisningarna nedan.
 • För lämplighetsprovet beviljas ingen tilläggstid.

Ansökan

 • Gör ansökan med blanketten för detta ändamål.
 • Ansökan ska vara framme senast onsdagen den 7 april 2021 kl. 15.00. Ansökningar som inlämnas efter utsatt tid beaktas bara i de fall där behovet av individuella arrangemang har uppkommit efter den 7 april 2021.

Kontrollera via länkarna nedan hur ansökan ska inlämnas vid respektive universitet.

Obs!  Olika universitet kan ha olika principer för ansökan om specialarrangemang eller individuella arrangemang, men för utbildningar som hör till nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området gäller anvisningarna på denna sida.

Bilagor

Till ansökan ska du bifoga kopior av intyg (till exempel utlåtande av specialistläkare eller annat jämförbart expertutlåtande) där det framgår vilken funktionsnedsättning eller sjukdom det är frågan om och vilka individuella arrangemang som behövs. Utlåtandet blir inte föråldrat. Som intyg över läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande av en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Graden av läs- och skrivsvårigheter har ingen betydelse. Som intyg över behovet individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang.

För att främja de minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten infördes vissa begränsningar för antagningen från ingången av 2012. Begränsningarna gäller följande branscher: medicin, odontologi, vårdvetenskap, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Inom dessa branscher krävs det att den som antas som studerande ska ha ett sådant hälsotillstånd och en sådan funktionsförmåga att hen klarar av de praktiska uppgifter eller den praktik som ingår i studierna. En begränsning i hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för att bli antagen, om dess inverkan kan undanröjas genom rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang. Avsikten är inte att skapa onödiga hinder som gör det svårare för personer med funktionsnedsättning eller andra fysiska eller psykiska begränsningar att få en studieplats. Begränsningarna tillämpas bara i situationer där det står klart att den sökande inte kan delta i utbildningen av skäl som hänför sig till hens hälsotillstånd eller funktionsförmåga.

Kontrollera eventuella begränsningar för respektive universitet i informationen om varje utbildning. Närmare information fås vid behov även av universitetens ansökningstjänster och studiebyråer.
Även en tidigare indragning av studierätten kan utgöra ett hinder för antagning. Därför ska den sökande meddela universitetet om dylika beslut redan i ansökningsskedet.

Drogtestning under studietiden och straffregisterutdrag

I vissa ytterst begränsade fall kan en studerande bli tvungen att uppvisa ett intyg från narkotikatest. Det kan främst bli aktuellt i situationer där ett test behövs för att utreda den studerandes funktionsförmåga och då vissa specifika tilläggsvillkor i lagen uppfylls.

Av en studerande som antagits 2012 eller senare kan även ett straffregisterutdrag begäras för att studieförmågan ska kunna bedömas. Utdraget kan begäras endast av studerande vars praktik eller andra studieuppgifter innefattar arbete med minderåriga, och utdraget begärs då innan praktiken eller uppgifterna inleds. För att främja de minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som avlägger sin praktik inte har några straffregisteranteckningar om vissa allvarliga brott (sexualbrott, grovt brott mot liv, grovt rån och narkotikabrott).

 (lag 954/2011 om ändring av universitetslagen samt statsrådets förordning 1034/2011 om ändring av statsrådets förordning om universiteten)