Specialisera dig och bli en av världens bästa

Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen är yrkesinriktad påbyggnadsutbildning för läkare och tandläkare. Efter genomförd utbildning får läkaren/tandläkaren rätt att arbeta som specialistläkare eller specialisttandläkare inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Ansökan till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen ordnas två gånger läsåret 2020–2021: på hösten och på våren.

 

Ansökningstiden till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning på hösten 2020 är 1.9.2020 klo 08:00 - 14.9.2020 klo 15:00 och  våren 2021 är 1.2.2021 klo 08:00 - 15.2.2021 klo 15:00 Ansökan görs elektroniskt i portalen Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, på adressen studieinfo.fi.

Du kan inte lämna in en ansökan före eller efter ansökningstiden. Ansökningar som lämnas in utanför den officiella ansökningstiden beaktas inte i antagningen av nya studenter.

 

 

 

Utbildningsutbud

Helsingfors universitet har 50 specialiteter inom medicin och 5 specialiteter inom odontologi, med respektive inriktningar.

Specialistläkarutbildningen räcker fem till sex år och specialisttandläkarutbildningen tre till sex år.

Läs mera om utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet i Studieinfo.

Mer information om utbildningarnas krav hittar du i studiehandboken, som finns på webbsidan Instruktioner för studerande. Utbildningsutbud Helsingfors universitet har 50 specialiteter inom medicin och 5 specialiteter inom odontologi, med respektive inriktningar. Specialistläkarutbildningen räcker fem till sex år och specialisttandläkarutbildningen tre till sex år. Läs mera om utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet i Studieinfo. Mer information om utbildningarnas krav hittar du i studiehandboken, som finns på webbsidan Instruktioner för studerande. Språk Du måste ha tillräckliga kunskaper i både finska och svenska för att kunna genomföra specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning. Läkare och tandläkare under specialistutbildning behöver kunna använda både finska och svenska i arbetet. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994/559, 18 a §) bestäms att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter. Arbetsgivaren måste försäkra sig om att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter de sköter. Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Det betyder att studenter har rätt att använda svenska i sina studieprestationer, exempelvis få och besvara tentamensfrågor på svenska och få intyg över utbildningen på svenska. Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen är finskspråkiga utbildningsprogram. Studierna som universitetet erbjuder ordnas alltså på finska. Du har rätt att i dina studier använda svenska t.ex. som tentamensspråk. Ytterligare information om utbildningens genomförande fås från Studentservicen i Mejlans, meilahti-student@helsinki.fi.

Språk

Du måste ha tillräckliga kunskaper i både finska och svenska för att kunna genomföra specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning.

Läkare och tandläkare under specialistutbildning behöver kunna använda både finska och svenska i arbetet. I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994/559, 18 a §) bestäms att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter. Arbetsgivaren måste försäkra sig om att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter de sköter.

Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Det betyder att studenter har rätt att använda svenska i sina studieprestationer, exempelvis få och besvara tentamensfrågor på svenska och få intyg över utbildningen på svenska.

Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen är finskspråkiga utbildningsprogram. Studierna som universitetet erbjuder ordnas alltså på finska. Du har rätt att i dina studier använda svenska t.ex. som tentamensspråk.

Ytterligare information om utbildningens genomförande fås från Studentservicen i Mejlans, meilahti-specialist@helsinki.fi.

Antagningen till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning vid Helsingfors, Tammerfors, Uleåborgs, Åbo och Östra Finlands universitet genomförs i enlighet med gemensamma antagningsgrunder. I antagningsgrunderna anges vilka krav den sökande ska uppfylla. Här kan du också ta reda på vilken arbetserfarenhet och akademisk erfarenhet som ger initialpoäng.

Du kan ansöka till specialistläkarutbildning om du har en finländsk medicine licentiatexamen eller en motsvarande examen som avlagts utomlands. Du ska också ha beviljats rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). (Legitimeringen får inte vara tidsbestämd, begränsad eller bunden till en viss plats).

Du kan ansöka till specialisttandläkarutbildning om du har en finländsk odontologie licentiatexamen eller en motsvarande examen som avlagts utomlands. Du ska också ha beviljats rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). (Legitimeringen får inte vara tidsbestämd, begränsad eller bunden till en viss plats). Du ska också ha genomfört minst två år klinisk tjänstgöring som tandläkare efter legitimeringen.

Antagningen till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning görs utgående från initialpoäng, en intervju och en prövotid.

Antagningsgrunder höst 2020-vår 2021:

Läs antagningsgrunderna noggrant innan du fyller i ansökan. Antagningsgrunder (pdf) :

 

Medicinska fakulteten har beslutat att byta startplatser för hösten2020- våren 2021. Se finska sidor.

 

Bilagorna till ansökan ska bifogas till den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.

 

Sökande som får tillräckligt många initialpoäng kallas till intervju.

De som kallas till intervju får en inbjudan per e-post senast cirka två veckor före intervjun. Om du behöver specialarrangemang, exempelvis tillgängliga lokaler, vänligen kontakta Ansökningsservicen på adressen: studera@helsinki.fi.

Nedan finns en förteckning över datum och platser för de olika specialiteternas intervjuer. Vänligen kontrollera när din intervju kommer att äga rum och reservera tid för den. Tidpunkten för intervjun kan inte ändras.

Du kan inte bli antagen om du inte går vidare till intervjun. Sökande kan av grundad orsak be om en ny tid för intervjun, exempelvis p.g.a. sjukdom. Universiteten kan dock inte garantera att en ny tid kan ordnas.

Datum för intervjuerna, Se på finska sidor

----------------------------------------------------------------------------------------

Sökande som får tillräckligt många initialpoäng kallas till intervju.

De som kallas till intervju får en inbjudan per e-post senast cirka två veckor före intervjun. Om du behöver specialarrangemang, exempelvis tillgängliga lokaler, vänligen kontakta Ansökningsservicen på adressen: studera@helsinki.fi.

Du kan inte bli antagen om du inte går vidare till intervjun. Sökande kan av grundad orsak be om en ny tid för intervjun, exempelvis p.g.a. sjukdom. Universiteten kan dock inte garantera att en ny tid kan ordnas.

Dataskyddsmeddelande

Antagningens resultat

 • Sökande som gallras bort på basis av initialpoängen meddelas om detta efter initialpoängsättningen.
 • Höst: Antagningens slutliga resultat publiceras i Studieinfo senast 17.12.2020. Du meddelas per e-post eller brev utgående från vilket alternativ du har angett.
 • Vår: Antagningens slutliga resultat publiceras i Studieinfo senast 12.6.2021. Du meddelas per e-post eller brev utgående från vilket alternativ du har angett.

 

Ansökan hösten 2020

Om du bli antagen måste du ta emot din villkorliga studierätt senast 4.1.2021 klo 15.00 i Studieinfo. Om du inte gör det förlorar du din villkorliga studierätt.

Ansökan våren 2021

Om du bli antagen måste du ta emot din villkorliga studierätt senast 12.6.2021 klo 15.00 i Studieinfo. Om du inte gör det förlorar du din villkorliga studierätt.

Läsårsanmälan

Alla universitetsstuderande måste varje år anmäla sig som närvarande eller frånvarande inom en utsatt tid som bestäms av universitetet.

Om du blir antagen och beviljas en villkorlig studierätt antecknas du automatiskt som närvarande för  vårterminen 2021. Inför de följande läsåren måste du själv göra läsårsanmälan i enlighet med universitetets bestämmelser.

 

Villkorlig studierätt och prövotid

Om du blir antagen erbjuds du en villkorlig studierätt. För att studierätten ska bekräftas slutgiltigt måste du genomföra en 6 månaders prövotid. Den villkorliga studierätten är en separat studierätt för en viss specialitet. Studierätten är tidsbegränsad och gäller 2 år.

Mer information och bilagor: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/koejakso

meilahti-specialist@helsinki.fi

Enligt 82 § i universitetslagen (558/2009) får den som har ansökt om att bli antagen som studerande hos det organ som universitetet har förordnat, på det sätt som anges i förvaltningslagen begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. När resultaten av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur en sökande kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på hen. Resultatet av antagningen får inte med anledning av en begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå:

 • vilket beslut begäran om omprövning gäller
 • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
 • hurdan omprövning av beslutet du begär
 • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
 • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).
 • De dokument som du vill åberopa i din omprövningsbegäran måste bifogas till begäran.

Innan du börjar skriva en begäran om omprövning bör du läsa följande exempel på begäran om omprövning för att få en uppfattning om hur en begäran om omprövning kan se ut.

Exempel:

 

Om du har sökt till flera utbildningar (ansökningsobjekt) och anser att flera av antagningsbesluten är felaktiga, ska du lämna in en separat omprövningsbegäran för varje ansökningsobjekt.

Hur och när be­gä­ran om om­pröv­ning läm­nas in

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast vid den tidpunkt som anges i meddelandet om antagningens resultat. Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidsfristen behandlas inte.

Du kan lämna in din begäran om omprövning till Helsingfors universitets ansökningsservice på något att följande sätt:

1. Som vanligt e-post

Du kan skicka din begäran om omprövning via e-post till följande adress:

studera@helsinki.fi

Skriv “Begäran om omprövning” i rubrikfältet och sedan namnet på det ansökningsobjekt din begäran angår (t.ex. “Begäran om omprövning: specialistläkaransökan, utbildningprogrammet i anestesiologi"). Skicka helst din begäran om omprövning från den e-postadress du angivit på den ansökningsblankett med vilken du ansökte till Helsingfors universitet.

Vänligen observera att Helsingfors universitet inte ansvarar för datasekretessen då en begäran om omprövning skickas som vanligt e-postmeddelande. Du kan således använda vanlig e-post, men på eget ansvar.

2. Som krypterad e-post

Ifall din begäran om omprövning innehåller sekretessbelagd information kan du vid behov skicka din begäran om omprövning till oss som ett konfidentiellt, krypterat e-postmeddelande.

I vanliga fall är det inte nödvändigt att inkludera ditt personsignum eller annan sekretessbelagd information i en begäran om omprövning, som t.ex. information om din levnadssituation eller hälsa, eftersom denna information inte beaktas i urvalskriterierna. Ifall du trots allt inkluderar dylik personlig information i din begäran rekommenderar vi att du skickar din begäran om omprövning som ett krypterat e-postmeddelande.

Följ de instruktioner som gäller för att skicka krypterade e-postmeddelanden. Instruktionerna finns på följande nätsida: Skicka krypterad e-post till ansökningsservicen.

3. Posta eller lämna in personligen till ansökningsservicens brevlåda

Vi rekommenderar att du skickar in din begäran om omprövning per e-post. Om du inte har möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning eller lämna in den personligen till ansökningsservicens brevlåda.

Observera att om du postar din begäran om omprövning ska den vara ansökningsservicen tillhanda inom den tidsfrist som anges i det brev med resultaten som skickats dig. Dagens poststämpel godkänns inte.

Begäran om rättelse måste lämnas in senast den tidsfrist som anges i resultatbrevet.

Omprövningsbegäran ska postas till adressen:

Ansökningsservicen/Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen, PB 24, 00014 Helsingfors universitet

Obs! Den sökande ansvarar själv för att omprövningsbegäran kommer in till Ansökningsservicen inom tidsfristen. Dagens poststämpel godkänns inte. (Förvaltningslagen 434/2003, 17 §)

Ändring i fakultetsrådets beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om du har en gällande studierätt för specialistläkar- eller specialisttandläkarexamen och vill byta specialitet måste du delta i den gemensamma ansökan.

Om du har en gällande studierätt för specialistläkar- eller specialisttandläkarexamen och vill byta universitet måste du delta i den gemensamma ansökan.

Du måste avstå från din gamla studierätt när du har genomfört prövotiden och beviljats en ny permanent studierätt.

Du kan inte ansöka om en ny studierätt för en utbildning som du redan har studierätt i.

1. Jag har redan en gällande studierätt för specialistläkar- eller specialisttandläkarutbildning, måste jag delta i ansökan på nytt?

Nej, det behöver du inte.  Studierätter som beviljats före 1.1.2019 gäller till det angivna datumet.

*Studierätter för specialistläkarutbildning som beviljats före 1.1.2003 gäller t.o.m. 31.12.2022.

*Studierätter för specialisttandläkarutbildning som beviljats före 1.1.2003 gäller t.o.m. 31.12.2020.

Om du vill a) byta specialitet och/eller b) byta universitet efter 1.1.2019, måste du på nytt delta i den gemensamma ansökan.

Obs! Om du redan har en gällande studierätt för en viss specialitet, kan du inte delta i ansökan till samma specialitet vid samma universitet.  Du har möjlighet att byta universitet, men då måste du på nytt delta i den gemensamma ansökan.

2. Kan läkare som avlagt examen utomlands delta i ansökan?

Ja. Men du måste ha beviljats rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Du kan kontrollera villkoren för ansökningsbehörigheten på dessa webbsidor.

3. Varför måste jag visa mina språkkunskaper? Hur kan jag visa dem?

Läkare och tandläkare under specialistutbildning genomför utbildningen inom det finländska hälso- och sjukvårdssystemet och måste kunna använda finska och svenska i arbetet. Utbildningsprogrammen för specialistläkare och specialisttandläkare är finskspråkiga, vilket betyder att undervisningen ordnas endast på finska. Helsingfors universitet utgör ett undantag, eftersom universitetet är tvåspråkigt. Studenterna kan här använda svenska i studierna, t.ex. vid tentamina.

4. Får jag också en arbetsplats i samband med studierätten?

Nej. Efter att du har beviljats studierätt måste du själv söka en lämplig arbetsplats för prövotiden, och efter den för de övriga tjänstgöringsperioderna som ingår i utbildningen. Medicinska fakulteten har godkänt vissa sjukhus och hälsovårdscentraler som utbildningsplatser som uppfyller fakultetens kvalitetskriterier.

Läs mera om utbildningsplatserna på Medicinska fakultetens sidor (på finska).

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus

5.Kan jag ansöka, även om min examen blir klar först efter ansökningstidens slut? Min arbetsgivare behöver ett intyg över att jag tänker specialisera mig och följande ansökningsomgång är först i september.

Nej, det kan du inte. Alla sökande måste ha antingen medicine eller odontologie licentiatexamen och rätt att utöva läkar-/tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland.

Du kan kontrollera villkoren för ansökningsbehörigheten på dessa webbsidor.

6. Måste jag lämna in bilagor? Godkänns kopior?

Du måste bifoga de bilagor som du hänvisar till i din ansökan till ansökningsblanketten i Studieinfo. Utan bilagor kan du inte bevisa att de uppgifter du anger på ansökningsblanketten stämmer, och då kan du inte bli antagen även om dina poäng skulle räcka till.

Helsingfors universitet godkänner inte vanliga fotokopior av dokument. Kopior måste vara officiellt bestyrkta. Om du antas måste du komma och visa dina originaldokument eller officiellt bestyrkta kopior av dem vid en tidpunkt som meddelas separat.

En förteckning över vilka bilagor som krävs och ytterligare information om dem finns på dessa webbsidor.

7. Jag är svenskspråkig. Kan jag använda svenska i intervjun?

Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Sökande kan använda antingen svenska eller finska under ansökningsprocessen.

8. Måste jag söka till tre olika ansökningsalternativ?

Nej. Du kan söka till högst tre utbildningar, eller till exempelvis bara en.

9. Varför fick min kompis som sökt till en annan specialitet veta om antagningsresultatet före mig?

Resultaten i antagningarna till olika specialiteter och olika universitet kan bli färdiga vid olika tidpunkter. Det beror på att intervjuerna ordnas skilt för varje specialitet och region. 

10. Vad betyder det att ta emot studieplatsen?

När du tar emot din studieplats får du en villkorlig studierätt som är tidsbunden och gäller en viss specialitet. Om du inte tar emot studieplatsen inom den utsatta tiden förlorar du din studierätt. För att få en ny studierätt måste du delta på nytt i följande antagningsomgång.

11. Hur får jag veta mina poäng?

Dina poäng meddelas i samband med publiceringen av resultaten och de står i antagningsbrevet som du får.

12. Kan jag ansöka, även om jag inte har några initialpoäng?

Initialpoäng för arbetserfarenhet eller akademisk erfarenhet är inget krav för att kunna delta i ansökan eller bli antagen. Sökande går vidare till intervju på basis av initialpoängen. Om det finns många sökande kan initialpoängens betydelse öka, eftersom sökande med de högsta poängen går vidare till intervjun. Till intervjun kallas högst det dubbla antalet sökande i förhållande till antalet nya studieplatser.

Initialpoängen och intervjupoängen räknas ihop till totalpoäng. De sökande som fått flest totalpoäng antas i enlighet med antalet nya studieplatser.

För att kunna bli antagen måste du få poäng för intervjuns samtliga tematiska delar. Du måste få minst 4 poäng sammanlagt för intervjun.

13. Jag ämnar byta specialitet. I vilket skede måste jag avstå från min tidigare studierätt, om jag blir antagen?

Du måste avstå från din tidigare studierätt när du har genomfört prövotiden och blivit godkänd, och beviljas en slutgiltig studierätt för din nya specialitet.

Ansökningsservicen ger ytterligare information om ansökan till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen.

Kontaktuppgifter

Studentservicen i Mejlans ansvarar för studierådgivning. Vänligen kontakta Studentservicen om du har frågor som gäller:

 • studierätter
 • genomförande av utbildningen
 • närvarointyg
 • utbildningsplatser (hälsovårdscentraler och sjukhus som godkänts av universitetet)
 • hur man räknar ut tjänstgöringstiderna
 • särskild allmanläkarutbildningen (YEK) och hur man ansöker till den.

Adress: meilahti-specialist@helsinki.fi, se kontaktuppgifter för närmare information.

Beställ ditt intervjuuttalande

Du kan beställa ditt intervjuuttalande per e-post.

En kopia av uttalandet skickas till dig som krypterad e-post. Du kan beställa en kopia av bedömningsblanketten när du har fått ett meddelande om att antagningsresultatet är klart. 

Observera att bedömarna har gett poäng gemensamt för varje delområde som bedöms. Bedömningsblanketten innehåller inte nödvändigtvis någon annan information, till exempel ingår verbal bedömning inte alltid.

Vårt mål är att skicka dig kopian så fort din beställning kommit in (samma eller följande arbetsdag), förutsatt att du beställer din kopia före utgången av tidsfristen för omprövningsbegäran. Efter det kan det ta längre tid innan vi kan leverera din beställning. 

Kopior av provsvar skickas alltid med krypterad e-post. Det är inte möjligt att avhämta sin beställning personligen.