Studierätt

På det sätt som beskrivs nedan kan du få begränsad rätt att genomföra studier som ingår i utbildningsprogrammen i odontologi, medicin och logopedi vid Medicinska fakulteten. För tillfället beviljas inte studierätt för fristående studier i kandidat- och magisterprogrammet i psykologi. Du kan ansöka om studierätt för psykologie magisterexamen i magisterantagningen.

Unvervisningsplan 2020 - 2023:

 • Helsingfors universitets studenter i biovetenskapliga ämnen kan genomföra studieavsnittet Medicinsk mikrobiologi och mikrobläkemedel (MED-828) som biämnesstudier.

 • Läsåret 2020 -2021 är det inte möjligt att genomföra studieavsnitt som ingår i studiehelheten i folkhälsovetenskap.

  • Om en student som börjat genomföra en studiehelhet under giltighetstiden för undervisningsplanen 2017–2020 inte har blivit klar med helheten och har beviljats extra tid för studierna, kan hen slutföra studiehelheten under övergångsperioden, dvs. inom slutet av läsåret 2020–2021.

 • LOGK-015 Logopedi, valfri studiehelhet 15 sp:
  LOGK-121 Social anpassning till det språkliga samfundet 3 sp
  LOGK-131 Utvecklingen av tal och språk 7 sp
  LOGK-141 Introduktion till logopedi 5 sp

Läs mer på Instruktioner för studerande.

Tilläggsuppgifter: meilahti-student@helsinki.fi

Antagningsgrunder och antagningsförfarande

Ansökningstider vid Medicinska fakulteten 2021:

 • våren 2021: 1 – 15 april. I vårens antagning söker man i första hand till studier som genomförs följande höst.
 • hösten 2021: 1 – 15 oktober. I höstens antagning söker man i första hand till studier som genomförs följande vår.

Dekanus beviljar rätten att genomföra fristående studier.

Studierätten för fristående studier har en avgift på 15 euro/studiepoäng. Avgiften betalas med en bankgiroblankett som fogas till beslutet om studierätten. Kvittot över betald avgift ska visas upp vid den enhet som ordnar undervisningen innan studierna inleds. En betald avgift återbetalas inte.

Behörighet att söka

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas personer som inte är eller inte har varit inskrivna vid universitetet. En person som har beviljats rätt att genomföra fristående studier har inte rätt att avlägga en examen vid universitetet och har inte heller rätt till samma förmåner som studerande som är inskrivna vid universitetet. Rätten att avlägga fristående studier är begränsad och gäller endast de studier som rätten har beviljats för, och den beviljas för högst två år i sänder (separata studieavsnitt för högst ett år i sänder).

Studierätt beviljas i regel inte om motsvarande studier kan avläggas vid Helsingfors universitets öppna universitet.

Kurser som kan genomföras som fristående studier enligt utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet i medicin: Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som behöver studierna för att höja sin yrkeskompetens eller för att komplettera en examen som de avlägger vid en annan läroinrättning. Dessutom kan studierätt för genomförande av enstaka fristående studieavsnitt beviljas på förslag av de studieavsnittsansvariga, om motsvarande studier inte ordnas vid studentens hemuniversitetet. När studierätten beviljas beaktas den sökandes motivering och undervisningsresurserna vid den ansvariga enheten. Ansökan om rätt att genomföra fristående studier görs med en blankett som innehåller närmare anvisningar om vilka bilagor som ska bifogas.

Utbildningsprogrammet i odontologi: Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som behöver studierna för att höja sin yrkeskompetens eller för att komplettera en examen som de avlägger vid en annan läroinrättning. Dessutom kan studierätt för genomförande av enstaka fristående studieavsnitt beviljas på förslag av utbildningsprogrammets ledare, om motsvarande studier inte ordnas vid studentens hemuniversitet. När studierätten beviljas beaktas den sökandes motivering och undervisningsresurserna vid den ansvariga enheten. Ansökan om rätt att genomföra fristående studier görs med en blankett som innehåller närmare anvisningar om vilka bilagor som ska bifogas.

Kandidatprogrammet och magisterprogrammet i psykologi: För tillfället beviljas inga studierätter för fristående studier. Du kan ansöka om studierätt för psykologie magisterexamen i magisterantagningen. Efter att du har beviljats studierätt kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare genomförda studier.

Kandidatprogrammet och magisterprogrammet i logopedi: För tillfället beviljas inga studierätter för fristående studier.

Magisterprogrammet i translationell medicin: För tillfället beviljas inga studierätter för fristående studier.

Tilläggsuppgifter: meilahti-student@helsinki.fi

ANSÖKAN

Ansökan om rätt att genomföra fristående studier

Du kan ta kontakt med studentservicen (e-postadressen är meilahti-student@helsinki.fi) om du behöver blanketten i någon annan form.

Avtalet om flexibel studierätt (JOO) har ingåtts mellan alla universitet i Finland. Avtalet innebär att den studerande kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. Flexibla studier är avgiftsfria. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet. I webbtjänsten JOOPAS hittar du anvisningar om hur man ansöker om flexibel studierätt, information om universitetens utbud av flexibla studier, ansökningstider och ansökningsblanketten, se www.joopas.fi.

En studerande vid Medicinska fakulteten kan på basis av avtalet om flexibel studierätt ansöka om rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. En förutsättning för studierna är att dessa inte kan genomföras vid Helsingfors universitet och att den studerande har för avsikt att inkludera dem i den examen som avläggs vid fakulteten. Måluniversitetet beslutar om beviljandet av rätten på grundval av fakultetens godkännande. Eftersom flexibla studier är avgiftsbelagda för fakulteten godkänner fakulteten dessa studier till en omfattning som högst motsvarar helheten av valfria studier (högst 10 sp i grundexamina).

En studerande vid ett annat finländskt universitet kan på basis av avtalet om flexibel studierätt ansöka om studierätt för ämnen/studieavsnitt som erbjuds biämnesstuderande vid fakulteten. En förutsättning för att bevilja studierätt är att hemuniversitetet har godkänt ansökan. Dekanus beviljar studierätt på basis av utlåtande av professorn i ämnet i fråga eller prefekten. När man beviljar studierätt beaktas undervisningsresurserna och eventuella begränsningar som gäller deltagande i undervisningen.

Ytterligare information: meilahti-student@helsinki.fi

Helsingfors universitet tillämpar ett system för att följa och stödja studiernas framskridande. Etappsystemet har som mål att vara ett stöd i studierna så att de framskrider smidigt. Om studierna verkar dra ut på tiden får de studerande handledning och hjälp men att göra upp en studieplan. 

Från och med den 1.1.2016 slopas Etappuppföljningen för de kommande två åren. För de studerande som för tillfället omfattas av Etappkontrollen avlägsnas anmälningshindret i WebOodi. För studerande som påbörjat sina studier före den 1.8.2005 slopas Etappsystemet helt.

Under åren 2016 och 2017 uppföljs studieframgången fortfarande. Studerande får handledning t.ex. i samband med att de gör upp sin individuella studieplan (ISP) och genom att kontakta dem som erbjuder handledning inom den egna fakulteten, institutionen och läroämnet. Alla enheter inom universitetet har också tillgång till de verktyg som Oodi erbjuder, med hjälp av dessa kan enheterna följa med studenternas framsteg i studierna.

Avbrottet i Etappsystemet under åren 2016 och 2017 inverkar inte på uppföljningen av studieframgången inom studiestödet.

Etappuppföljningen slopas temporärt eftersom studieadministrationen inom Helsingfors universitet, i en situation då resurserna minskar, vill säkra sina grundfunktioner: studenturvalet, stödet till att studierna framskrider och utexamineringen av studerande.

Under åren 2016 och 2017 förnyas universitetets stödtjänster och studiehandledningen som ett led i den organisationsförändring som universitetets administration genomgår. Studieadministrationen utvecklar också nya arbetssätt och –redskap. Med hjälp av dessa kan universitetet i framtiden erbjuda ännu bättre stöd och handledning för alla studerande i fråga om framskridandet av studierna, inte enbart för dem vars studier har dragit ut på tiden. Universitetet vill under de kommande åren skapa en gemensam praxis för studie- och studerandetjänsterna vid alla universitetets enheter.