Logopedi

Logopedia

Undervisningen och forskningen i logopedi fokuserar på tal, språk, röst, kommunikation och sväljningsfunktionen, deras utveckling, störningar och bedömning och rehabilitering i samband med störningar, samt eventuella bakgrundsfaktorers inverkan på dessa förmågor/funktioner.

Utexaminerade filosofie magistrar i logopedi kan ansöka om rätt att arbeta som talterapeut, dvs. utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person. Talterapeuter arbetar t.ex. vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständig yrkesutövare eller med olika expertuppgifter.

Studerande i logopedi kan avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (lägre högskoleexamen) och filosofie magisterexamen (högre högskoleexamen).

Målet med kandidatexamen i logopedi är att ge grundläggande kunskaper i logopedins olika delområden och de forskningsmetoder som används inom logopedin. Examen innehåller förutom grund- och ämnesstudier i logopedi också t.ex. språkvetenskapliga och medicinska studier. Psykologi är ett obligatoriskt biämne för huvudämnesstuderande i logopedi. Studenterna skriver en kandidatavhandling som hör till kandidatexamen under det tredje studieåret. Huvudämnesstuderande i logopedi genomför sammanlagt fyra praktikperioder under studierna som leder till magisterexamen. Tre av praktikperioderna ingår i kandidatexamen.

Målet med filosofie magisterexamen är att fördjupa kunskaperna från kandidatexamen och ge de färdigheter som behövs för vetenskaplig forskning. Examen innehåller fördjupade kurser i logopedi, en skriftlig tentamen och pro gradu-avhandlingen. Kliniska studier som ingår i examen är en kort praktikperiod och en fyra månaders praktik, s.k. lång praktik. Den långa praktiken genomförs under handledning av en legitimerad talterapeut vid en enhet inom social- eller hälsovården.

Doktorander i logopedi hör till något av doktorandprogrammen i Medicinska fakultetens forskarskola i hälsoforskning, t.ex.: Doktorandprogrammet för klinisk forskning, Doktorandprogrammet för hjärnforskning och medvetandeforskning och Doktorandprogrammet för folkhälsovetenskap. Doktorander i logopedi kan också höra till humanistisk-statsvetenskapliga forskarskolans Doktorandprogram för psykologi, lärande och kommunikation

Doktoranderna i logopedi samlas årligen 2–4 gånger till ett gemensamt seminarium som leds av professorn i logopedi.

 

Forskningen i logopedi vid Helsingfors universitet fokuserar på följande teman:

  • observation av talet hos olika patientgrupper (autismspektrumsyndrom, barn med kokleaimplantat) och hjärnmekanismerna för tal och språk
  • interaktion med hjälp av bristfälligt språk och stödjande av interaktionen
  • typisk och avvikande tidig språklig utveckling och prognos för den tidiga språkliga utvecklingen hos olika grupper (bl.a. friska barn och prematurer)
  • språkliga specialsvårigheters symtombild och hur den inverkar på valet av skola och den upplevda livskvaliteten hos unga vuxna
  • språkligt lärande hos personer med afasi och återställande av talförmågan och språket
  • förändringar i tal, språk och kommunikation i samband med normalt åldrande och minnessjukdomar hos personer som kommunicerar med talat språk och teckenspråk

Forskningsgrupper

Aphasia Research Group
Forskningsgruppen för afasi undersöker språkliga störningar hos vuxna som beror på skador i hjärnvävnaden eller funktionsstörningar. Gruppen undersöker hur afasi manifesteras i språkanvändningen och i interaktionen människor emellan, praxis inom afasiterapin och terapins effektivitet och följdpåverkningar av afasi på människans liv.

Interaction and Intervention Group

Dementia and Communication Research Group

Early Language Development (ELD) Group
Forskningsgruppen för tidig språkutveckling undersöker den språkligt-kommunikativa utvecklingen under barnets två första levnadsår, hur man bedömer utvecklingen och den tidiga språkutvecklingens prognos i förhållande till den senare språkutvecklingen.

Pragmatic Issues in Alternative Communication

Human communication disorders research unit (DIS-CO)

Professorer

Professor Minna Laakso  
Professor Suvi Stolt
Professor (emeritus) Anu Klippi

Lärare

Universitetslärare Sofia Holmqvist-Jämsén
Universitetslärare Seija Pekkala
Universitetslärare Satu Saalasti
Universitestlärare (20%) Katri Saaristo
Universitetslärare (50%) Inkeri Salmenlinna
Universitestlärare Irina Savolainen (från 1.3.2021)
Universitetslärare Ritva Torppa
Universitetslärare Leena Tuomiranta
Universitetslektor (50%) Alisa Ikonen
Universitetslektor (30%) Niina Nylander
Universitetslektor (50%) Susanna Surakka

Doktorander

Doktorand Eveliina Joensuu
Doktorand Eva Ståhlberg-Forsén

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

  • Foni Ry Studentföreningen för logopedistuderande heter Foni ry och alla som studerar logopedi vid Helsingfors universitet kan bli medlemmar. Foni samarbetar med andra studentföreningar vid Helsingfors universitet och studentföreningar vid andra högskolor som undervisar i logopedi. Medlemmarna är studerande från alla årskurser från gulnäbbar till äldre studerande. Foni ordnar fritidsevenemang för sina medlemmar, men också verksamhet som stöd för studierna, t.ex. expertföreläsningar och exkursioner till företag och föreningar i branschen.
  • Finlands Talterapeutförbund

Chef

professor Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Le­der av ut­bild­nings­pro­gram i logopedi

professor Minna Laakso
minna.laakso@helsinki.fi

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Per­so­nal

Kontaktuppgifter till Avdelningen för psykologi och logopedi

Du kan kontakta lärarna per e-post, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi.
Kom överens om möte per e-post.

Universitetsservicen och studentservicen

Kontaktuppgifter till Medicinska fakultetens personal
Universitetets gemensamma studierådgivning
e-post: meilahti-student@helsinki.fi