För forskare

Universitetets stödtjänster för forskningen röjer undan hinder för forskningen och sparar tid för forskarna. Tjänsterna erbjuds på universitetets intranät Flamma, på campus, centraliserat på universitetsnivå och i samband med tjänster som finns nära forskaren (närtjänster). Tjänsterna utvecklas kontinuerligt med beaktande av kundernas behov.

Universitetets stödtjänster för forskningen.

Forskningen vid Medicinska fakulteten bedrivs i huvudsak i forskningsgrupper. Ledarna för forskningsgrupperna har som ansvarspersoner för extern finansiering betydande rättigheter och ansvar. Ansvariga forskare vid Medicinska fakulteten utses av enheternas chefer på framställning av forskningsrådet. Research Faculty består av över 500 ansvariga forskare (eng. Principal Investigator eller Group Leader).

När man utser en ny ansvarig forskare används kriterierna för ledaren för en forskningsgrupp i enlighet med rektors beslut 103/2009 som rättesnöre:

 • Doktorsexamen
 • Extern finansiering som han eller hon själv skaffat
 • Handledning av en eller flera doktorander
 • Arbetat i fakultetens lokaler eller lokaler till en organisation med anknytning till fakulteten
 • Affilierad till fakulteten
 • Forskaren förbinder sig till Helsingfors universitets forskningsetiska principer.

I enlighet med rektors beslut kan en ansvarig forskare även vara en person som inte står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet, men på annat sätt är fast ansluten till fakultetens eller en fristående institutions forskning. Inom relevanta forskningsområden kan den ansvariga forskaren även vara en självständig forskare som arbetar utan forskningsgrupp. Att identifiera forskningsgrupper och deras ledare som en grundenhet inom fakultetens forskning är i enlighet med internationell praxis och det ökar betydligt medvetenheten om pågående forskning och forskningsinriktningar.

Inrättandet av Research Faculty ger ansvariga forskare ett forum genom vilket möjligheterna att påverka fakultetens forskningsresurser (infrastruktur, forskartjänster, lokaler) förbättras. I enlighet med rektors beslut kan undervisning med anknytning till forskningsarbetet som uppgår till 5 procent av årsarbetstiden utan särskild ersättning inkluderas i arbetsuppgifterna för ansvariga forskare som anställts vid universitetet med hjälp av extern finansiering. Research Facultys arbetsspråk är engelska.

Hur man ansöker om status som ansvarig forskare
Man ansöker om status som ansvarig forskare vid Medicinska fakulteten i TUHAT:

 1. Gå till http://tuhat.halvi.helsinki.fi/
 2. Välj "Personal" i övre menyn
 3. Klicka på "Edit Profile" under bilden
 4. Välj "Principal Investigator" i sidobalken
 5. Kryssa i "I would like to submit a Principal Investigator Application"
 6. Välj "Faculty of Medicine"
 7. Skriv/klistra in ansökan
 8. Klicka på "Save" i sidans nedre hörn, varmed ansökan skickas till fakulteten
 9. Skicka ditt cv och din publikationslista som en enda pdf-fil via e-post till forskningsadministrativ expert alise.hyrskyluoto@helsinki.fi.

Ansökningar om status som ansvariga forskare bedöms av forskningsdekanus eller på dennes begäran av forskningsrådet.

Ytterligare information
Expert på forskningsförvaltning Alise Hyrskyluoto, alise.hyrskyluoto@helsinki.fi.

Medicinska fakultetens ansvariga forskare söker aktivt finansiering för sina egna forskningsprojekt, och denna externa finansiering utgör till och med 80 procent av fakultetens budgetfinansiering.

De viktigaste inhemska finansiärerna av fakultetens forskning är förutom Finlands Akademi ett flertal privata stiftelser och Business Finland.

De viktigaste finansierande stiftelserna är

Cirka 30 procent av Medicinska fakultetens externa forskningsfinansiering kommer från utlandet. Den största utländska finansiären är EU. En allt större skara av fakultetens forskare medverkar i internationella forskningsprojekt finansierade av EU:s ramprogram. Vid fakulteten drivs också projekt som finansieras av EU-kommissionens avdelning för hälso- och konsumentfrågor. Finansiering har också erhållits från USA, bl.a. av organisationen National Institute of Health.

Betydande internationella stiftelser som finansierar forskare på Campus Mejlans är bl.a. NordForsk, som finansierar nordisk samforskning, Worldwide Cancer Research, som stöder cancerforskning och Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF, som beviljar understöd för diabetesforskning. Internationell finansiering fås också inom ramen för internationella forskningsavtal av bl.a. läkemedelsföretag.

European Research Council
Horizon 2020
Nätverket ResearchProfessional

Upp­gift

Delegationens uppgift är att avge utlåtanden om forskardrivna medicinska forskningsplaner som görs upp vid Medicinska fakulteten och kräver ett utlåtande av en etisk delegation. Delegationen behandlar inte undersökningar som kräver ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté eller TUKIJA (Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik).

In­läm­nan­de av hand­ling­ar

Den ansvariga forskaren skickar en högst sex sidor lång forskningsplan till delegationen, samt en motivering för behovet av en etisk förhandsprövning och en egen bedömning av undersökningens etiska aspekter. Handlingarna skickas till delegationens sekreterare via e-post. Delegationen har som mål att behandla forskningsplanerna inom tre veckor. Under vanliga semesterperioder är det bra att förbereda sig på längre behandlingstider.

Med­lem­mar

 • Forskningsetik: Docent Pekka Louhiala, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap, ordförande
 • Folkhälsovetenskap: Professor Ossi Rahkonen, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap
 • Biostatistik: Professor Samuli Ripatti, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap, FIMM
 • Rättsmedicin: Professor Antti Sajantila, Medicum, rättsmedicinska avdelningen
 • Biomedicin: Docent Nils Bäck, Medicum, avdelningen för anatomi
 • Klinisk-teoretisk forskning: Klinisk lärare Petteri Arstila, Medicum, avdelningen för bakteriologi och immunologi
 • Klinisk forskning: Klinisk lärare Mika Laitinen, Clinicum, avdelningen för invärtesmedicin
 • Juridisk expertis: överinspektör Hanna Veijalainen, Valvira
 • Sekreterare och lekmannamedlem: Servicekoordinator Eeva-Liisa Saarinen, Universitetsservicen Mejlans