Doktorsutbildning

Vid Medicinska fakulteten kan man avlägga medicine doktorsexamen och odontologie doktorsexamen samt filosofie licentiatexamen och filosofie doktorsexamen. Från och med 1.1.2017 är det även möjligt att avlägga psykologie doktorsexamen. I regel kan en person som avlagt medicine licentiatexamen eller odontologie licentiatexamen eller annan högre högskoleexamen ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen.

Den som överväger påbyggnadsstudier kontaktar först forskarna och forskningsgrupperna för att hitta en lämplig handledare och forskningsämne. Man ansöker om rätt att avlägga doktorsexamen hos fakulteten när ett lämpligt doktorsprogram, handledare och uppföljningsgrupp har valts och en forskningsplan har utarbetats.

Rätt att avlägga doktorsexamen ansöks med en ansökningsblankett i ansökningssystemet Studieinfo vid en tidpunkt som meddelas separat.

Mål

Målet för doktorsexamen är att göra doktoranden förtrogen med vetenskapligt tänkande, förmågan att lära sig forskningsmetoder och lösa vetenskapliga frågor.

Målet för påbyggnadsutbildningen är att doktoranden

  1. gör sig grundligt förtrogen med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmågan att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap
  2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området
  3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden anknutna till det egna forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Forskarskolan i hälsoforskning
Ansökan om studierätt för doktorsexamen
Doktorsavhandling

Är du re­dan en dok­to­rand?

Instruktioner för studerande är en service för nuvarande forskarstuderande, som innehåller alla anvisningar du behöver för att avlägga forskarstudier vid Helsingfors universitet.