Jobba hos oss

Medicinska fakulteten är ett betydande kompetenscentrum för medicin, hälsa och välfärd. Fakulteten producerar ny information och nytt kunnande som samhället behöver för att svara mot de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården och välfärden. Medicinska fakulteten sysselsätter över 800 personer. Bekanta dig med lediga anställningar och delta i vårt arbete för att utveckla en hälsosammare framtid! 

Karriär vid Helsingfors universitet

Professurerna vid Medicinska fakulteten ledigförklaras så att man till anställningen kan väljas antingen som biträdande professor i karriärsystemet tenure track eller direkt som professor till fast tjänst.

Den som antas till tenure track antas för ett anställningsförhållande som biträdande professor. Anställningen varar 3–5 år enligt den valda personens bakgrund och erfarenhet. Som ett resultat av ett framgångsrikt arbete som uppfyller på förhand avtalade kriterier kommer anställningsförhållandet att antingen övergå till en fast anställning som professor eller förlängas med ett andra anställningsförhållande på 3–5 år, varefter personen kan få fast anställning som professor.

Det ankommer på den sökande att kontrollera kraven för ansökningshandlingarna som anges i utlysningen. Den sökande ska lämna in handlingarna enligt utlysningen till den angivna adressen före utgången av tidsfristen.

Till ansökningarna ska i regel bifogas cv, publikationsförteckning, blankett för kartläggning av undervisningsmeriter och övriga handlingar som kan inverka på valet.

 

Professorer och undervisnings- och forskningspersonal

Link to create a citation report for a researcher from the Web of Science database. The citation report contains information about the citations that a researcher’s articles have received, as well as the researcher’s h-index http://libraryguides.helsinki.fi/metrics/diy