Barnkliniken

Lääketieteellinen tiedekunta

Barnkliniken är en av de största enheterna i Norden som är koncentrerad på undervisning i och forskning om barns och ungas sjukdomar. Den ansvarar för Medicinska fakultetens grundundervisning och specialistläkarutbildning i fråga om barnsjukdomar, barnkirurgi, barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri och infektionssjukdomar hos barn. Barnkliniken har en intensiv forskningsverksamhet och kliniken ansvarar för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom området barn och unga. Inom Barnkliniken finns också forskarutbildningsprogrammet som leds av Barn- och ungdomssjukhuset.

Barnkliniken finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler huvudsakligen i Barn- och ungdomssjukhuset och Barnets Borg. Barnpsykiatrin har dessutom andra lokaler inom Helsingforsområdet. Barnkliniken har ett nära och smidigt samarbete med HNS. HNS har vid sidan av sitt eget sjukvårdsdistrikt ett riksomfattande ansvar för vissa områden bl.a. krävande hjärtkirurgi för barn och övrig kirurgi samt onkologi och transplantationsverksamhet.

Den svenskspråkiga undervisningsenheten för barnsjukdomar har inom grundutbildningen det riksomfattande ansvaret för att utbilda läkare och barnläkare som behärskar svenska i sitt yrke.

Barnkliniken ansvarar för grundutbildningen inom barnsjukdomar, barnkirurgi, barnneurologi, barnpsykiatri, och infektionssjukdomar hos barn vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

Kursen i barnsjukdomar ordnas under det femte studieåret och omfattar 12,5 sp. I denna studiehelhet integreras barnsjukdomar, barnneurologi, barnkirurgi, och infektionssjukdomar hos barn. Barnpsykiatri är en egen studiehelhet.

Fördjupade studier är en del av grundstudierna i medicin. Vid Barnkliniken är det möjligt att genomföra de fördjupade studierna både som forskningsprojekt och studieprojekt. Forskningsprojekten presenteras årligen. För många studerande är forskningsprojektet ofta ett första steg för deras doktorsavhandling.

De fördjupade studierna i studieprojektform är en helhet som varar en termin och där man går igenom delområden inom olika barnsjukdomar. Ett skriftligt examensarbete ingår i båda alternativen. De fördjupade studierna vid Barnkliniken har varit omtyckta, och tyvärr har alla som velat delta inte kunnat göra det varje år.

Kontaktperson
klinisk lärare Risto Lapatto, risto.lapatto@helsinki.fi

Ytterligare information om specialistläkarutbildningen på Medicinska fakultetens webbplats.

Barnkliniken har starka forskningstraditioner. Alla specialområden har aktiv forskningsverksamhet. Årligen har cirka 250 medicinska publikationer i genomsnitt publicerats under klinikens namn och merparten i högklassiga internationella tidskrifter.

Större delen av forskningen bedrivs i forskningsgrupper med doktorsavhandling som målsättning. Till forskningsgrupper kan man söka redan under grundstudierna. Forskarutbildningen är en god grund inte bara för forskarkarriären utan även i läkaryrket eller andra arbetsuppgifter i samhällets eller näringslivets tjänst.

Grundforskning bedrivs i huvudsak i Biomedicums lokaler vid Helsingfors universitet och tillämpad klinisk forskning vid sjukhuset.

Om du är intresserad av forskning i allmänhet, kontakta koordinatorn för forskningsverksamheten prof. Markku Heikinheimo eller direkt kontaktpersonerna för forskningsprojekten. Via länkarna nedan får du en uppfattning om vad för slags forskningsverksamhet som pågår vid Barnkliniken.

Publikationer

Forskningsgrupper

Barnklinikens forskningsverksamhet har traditionellt varit mycket intensiv och bestått av grundforskning, translationell och klinisk forskning. De kliniska forskarna har årligen producerat i genomsnitt 200 originalpublikationer och åtskilliga andra publikationer och läroböcker.

Pediatric Research Center

Syftet med Barnklinikens forskarutbildningsprogram är att handleda och stöda unga forskare inom pediatrik eller områden med nära anknytning till den. Forskarutbildningsprogrammet startades som ett pilotprojekt av Kliniska institutionen år 2001 och har därefter etablerat sin verksamhet. Skolan leds av professor Kim Vettenranta. När man ansluter sig till forskarskolan utvärderas varje forskningsprojekt av en utvärderingsgrupp bestående av seniorforskare och en uppföljningsgrupp utses för varje enskilt projekt. Inom ramen för forskarutbildningsprogrammet färdigställs årligen i genomsnitt 6-7 doktorsavhandlingar. Forskarutbildningsprogrammet ordnar utbildningar för forskare och programmet kan även dela ut resestipendier. Forskningsprojektens finansiering ska ordnas via externa källor. Detta är en uppgift för ansvarspersonen för respektive projekt.

Chef
Professor Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Ledningsgruppens övriga medlemmar:
prof. Taneli Raivio  
prof. Mikko Pakarinen
doc. Samppa Ryhänen
ML. Lilli Leimi

De viktigaste elementen i Barnklinikens forskarutbildningsprogram är

  • utvärdering av projekten när arbetet inleds
  • tillsättande av uppföljningsgrupp
  • årliga rapporter
  • utbildningar
  • resestipendier

Alla som skriver en doktorsavhandling inom Barnkliniken tas med i forskarutbildningsprogrammet. Nya forskningsprojekt utvärderas vid ett tillfälle dit man utöver forskaren och hans/hennes handledare bjuder in uppföljningsgruppen och utvärderingsgruppen för avhandlingen. Utvärderingstillfällen för avhandlingar ordnas enligt överenskommelse, vanligen en gång i månaden under terminerna. Till uppföljningsgruppen (som har möte med forskaren minst en gång per år) kallar handledarna 2 erfarna forskare, av vilka den ena gärna får vara verksam utanför Barnkliniken. Till utvärderingsgruppen (som endast har ett möte i början av projektet) hör bl.a. Barnklinikens professorer, ordföranden för etiska kommittén, en statistikexpert och uppföljningsgruppen för projektet. Vid utvärderingstillfället är både forskaren och handledaren för avhandlingen närvarande. Ett utvärderingstillfälle ordnas endast en gång för varje projekt.

Tid för utvärderingen reserveras hos forskarutbildningsprogrammets sekreterare carola.antman@hus.fi. En forskningsplan i elektronisk form för distribution ska lämnas in till henne senast två veckor före utvärderingen. Vid utvärderingen ska forskaren presentera sitt projekt. Därefter används cirka 30 minuter för en utvärderingsdiskussion om projektet.

Utvärderingstillfällen

Utvärderingstillfällena år 2021 kl. 15-16.30, Parksjukhuset:

14.1., 18.2., 11.3., 15.4. och 20.5.

I forskarutbildningsprogrammet ingår också Barnklinikens årliga forskningseftermiddag, vetenskapsmöten och Journal Clubs samt andra gemensamma utbildningar.

Ytterligare information om forskarutbildningsprogrammet ges vid behov av prof. Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi.

Följande dokument ska årligen lämnas in till forskarutbildningsprogrammet på adressen tko.info@hus.fi

  1. Forskarutbildningsprogrammets årsrapport (senast 15.11), (på finska). Blanketten fylls i av forskaren och uppföljningsgruppen tillsammans
  2. Sammandrag som sänts till forskningseftermiddagen (senast 15.1), (på finska)
  3. Meddelande om att avhandlingen registrerats vid fakulteten (en gång)

Dokument

Ansökan om resestipendium

Man kan ansöka om ett resestipendium inom ramen för forskarutbildningsprogrammet för en vetenskaplig konferens eller utbildning som anknyter till avhandlingsplanen. En egen presentation vid konferensen är inte en absolut förutsättning för beviljandet av resestipendiet. Maximisumma är 1000€/år/forskare.

Instruktion

Skicka in reseräkningsblanketten med originalkvitton för godkännande till adressen:

Marjaana Peussa
Biomedicum 2C
PB 705 (Stockholmsgatan 8C)
00029 HNS

Inspirerande resa!

Kim Vettenranta
Sampo Kallio

Reserapport

Mottagaren av ett resestipendium ska redovisa en reserapport om sin konferens/utbildning (en presentation på ca 5-10 minuter) vid forskarutbildningsprogrammets julmöte.

Årsklocka

Januari-februari
* Forskningseftermiddag

Augusti
* Forskarutbildningsprogrammets sommarutbildning

November
* Inlämning av forskarutbildningsprogrammets årsrapporter (15.11)

December
* Presentation av reserapporter

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
EA
Eeva
Aronen
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
LH
Leena Marjatta
Haataja
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
KK
Kaija-Leena
Kolho
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
OM
Outi
Mäkitie
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
TO
Timo
Otonkoski
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biomedicinska vetenskaper


MP
Mikko Petteri
Pakarinen
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi, Kvinno- och barnsjukdomar
SR
Samuli
Rautava
biträdande professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
HS
Harri
Saxen
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
KV
Kim
Vettenranta
professor
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar, Cancersjukdomar

Lärare
TI
Tuuli
Immonen
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
HL
Heljä
Lång
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
JM
Jussi
Merenmies
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar

Lääketieteen koulutusohjelman johtaja

ES
Elina
Siponen
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
TS
Terhi
Solasaari
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar

Forskare
SH
Santtu
Heinonen
universitetsforskare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
MK
Mikael
Knip
forskningsdirektör
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
MP
Marjut
Pihlajoki
universitetsforskare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar

Doktorander
KE
Katja
Eloranta
doktorand
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
EV
Eveliina
Varimo
doktorand
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar