Avdelningen för allmänmedicin och primärvård

YLE: ingressikuva

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård har ett nära samarbete med HUS enhet för primärvård, hälsovårdscentraler inom HUS-området och i fråga om grundundervisningen även med Vasa sjukvårdsdistrikt. Vårt centrala mål är att utveckla och stödja primärvården med hjälp av utbildning och forskning. Vi erbjuder utbildning inom området på både finska och svenska:

 • grundundervisning för medicine studerande
 • kurser, handledning och stöd för läkare som genomgår särskild allmänläkarutbildning
 • handledning och stöd för läkare som genomgår specialistutbildning och tjänstgör inom primärvården
 • specialistutbildning för dem som specialiserar sig på allmänmedicin
 • vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander
 • kompletterande utbildning och multiprofessionell utbildning för dem som arbetar inom primärvården.

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård ansvarar för både den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen i allmänmedicin. Grundundervisningen ger en helhetsbild av primärvårdens centrala uppgifter och om vårdpraxis för olika sjukdomar vid hälsovårdscentraler i Nyland.

Våra studieavsnitt i allmänmedicin och primärvård är Period 1 inom primärhälsovården (M1v), Period 2 inom primärhälsovården (M2h), Period 3 inom primärhälsovården (M3–M4) och kursen Allmänmedicin (M5h–M5v) under det femte studieåret.

Efter utbildningen är det möjligt att fortsätta med särskild allmänläkarutbildning eller specialistläkarutbildning vid vår avdelning.

Reseersättningar

De resekostnader som uppstår när en grundstuderande tar sig till övningshälsovårdscentralen ersätts i regel enligt offentligt färdmedel och mot kvitto. Reseersättning kan betalas för resor utanför huvudstadsregionen i enlighet med statens resereglemente. Reseräkning inklusive kvitton lämnas in till den kliniska läraren vid avdelningen.

Det är möjligt att få kilometerersättning för användning av egen bil om det är minst tre personer i bilen. I reseräkningen ska finnas en utredning om varför egen bil använts i stället för offentliga färdmedel.

OBS! Om studenten ämnar ansöka om kilometerersättning ska hen komma överens om detta i förväg med avdelningschefen.

I alla specialiseringsutbildningar ingår en tjänstgöring på nio månader vid en hälsovårdscentral. Under tjänstgöringen ska läkaren få mångsidig erfarenhet av hälsovårdscentralens verksamhetsområden, så att hen vet vad som hör till primärvården och hur den fungerar när hen som specialist behandlar egna patienter. Ämnesområdet allmänmedicin granskar de genomförda hälsovårdscentralstjänstgöringarna och meddelar att de har blivit godkända om läkaren under utbildning har beviljats studierätt för specialistläkarutbildning och har genomfört hela sin tjänstgöring efter 31.7.2011.

Tjänstgöringen genomförs vid en hälsovårdscentral som de medicinska fakulteterna eller allmänmedicinska ämnesområdena har godkänt och som uppfyller de kvalitetskrav som fastställs i utbildningsavtalet. Ämnesområdet allmänmedicin vid varje fakultet ingår utbildningsavtal inom sitt ansvarsområde. Hälsovårdscentraler som Helsingfors universitet godkänt som utbildningsenheter och motsvarande hälsovårdscentraler i hela landet.

En godkänd utbildningsplats ska uppfylla följande kriterier:

 • Hälsovårdscentralen har en utbildningsansvarig, alternativt kan hälsovårdscentralens överläkare sköta den rollen.
 • Hälsovårdscentralens utbildningsansvariga eller överläkare utser en personlig handledare för varje läkare under utbildning. Handledaren ska vara anställd vid kommunen eller samkommunen.
 • Det finns tillräckligt mycket tid för handledning i arbetsschemat.
 • Hälsovårdscentralen har säkerställt tillräckliga kunskaper och färdigheter i det folkhälsoarbete som är på kommunens ansvar samt om samarbete mellan kommunens primärvård, specialsjukvård och socialvård.
 • Arbetet vid hälsovårdscentralen inbegriper de centrala uppgifterna inom primärvården.
 • Vid hälsovårdscentralen måste det ordnas minst 100 timmar arbetsplatsutbildning varje år, av vilken en del ska vara multiprofessionell och läkarna under utbildning ska ha rätt att delta i denna utbildning.
 • Läkare under utbildning ska ha möjlighet att minst en dag i månaden delta i utbildning utanför arbetsplatsen.
 • Läkarna under utbildning ska föra loggbok.

Kriterierna ovan gäller läkare under specialisering som har beviljats studierätt efter 31.7.2011 och tjänstgöring vid hälsovårdscentral som har inletts efter 31.7.2011. För en godkänd tjänstgöring vid en hälsovårdscentral krävs studierätt antingen för specialistläkarutbildning eller för särskild allmänläkarutbildning. Den ansvariga professorn vid allmänmedicin beslutar från fall till fall om tjänstgöring som har genomförts innan studierätten beviljades kan godkännas.

Målet för och innehållet i tjänstgöringen presenteras i loggboken. Den nio månader långa tjänstgöringen ska vara mångsidig. Läkaren måste sätta sig in i minst fyra av hälsovårdscentralens verksamhetsområden, t.ex. mottagningsverksamhet (minst 3 mån.), barn- och mödrarådgivning, hemsjukvård, mentalvård, verksamheten vid ålderdomshem och servicehem, jour och arbete på vårdavdelning. Sammanlagt godkänns högst 3 månader jour och arbete på vårdavdelning. Handledaren skriver ett utbildningsintyg som redogör för tjänstgöringens innehåll och för att kriterierna för utbildningen har uppfyllts.

Läkaren anhåller om att hälsovårdscentralstjänstgöringen ska godkännas som en studieprestation som ingår i specialistläkarutbildningen med en blankett. Till blanketten ska läkaren bifoga intyg över tjänstgöring eller arbetsintyg. Det måste alltid finnas en punkt för frånvaro och avbrott på intygen, även om frånvaro eller avbrott inte har förekommit. Den som gör ansökan ska också fylla i en elektronisk utvärdering över alla mer än tre månader långa hälsovårdscentralstjänstgöringar efter att de är genomförda. En e-postbekräftelse på att man har fyllt i utvärderingen ska bifogas till ansökan.

Läkare under utbildning som har beviljats studierätt för specialistläkarutbildning och som har genomfört hela sin tjänstgöring vid en hälsovårdscentral efter 31.7.2011, ska anhålla om att hälsovårdscentralstjänstgöringen godkänns som en del av specialistläkarutbildningen så fort den är genomförd. Ansökan med bilagor skickas till Medicinska fakulteten. Ämnesområdet allmänmedicin fattar beslut om godkännande av tjänstgöringen och den sökande meddelas om beslutet per e-post till den adress som hen har angett. Man får inget intyg över att hälsovårdscentralstjänstgöringen har godkänts.

Den särskilda allmänläkarutbildningen tar två år i anspråk, av vilka minst nio månader ska genomföras vid en hälsovårdscentral och sex månader vid ett sjukhus. De som har avlagt medicine examen utomlands måste genomföra en tjänstgöring på tre år. I utbildningen kan också godkännas högst sex månaders tjänstgöring vid en annan utbildningsenhet som godkänns av fakulteten. Till den särskilda allmänläkarutbildningen hör en obligatorisk utbildning i administration och social trygghet på 16 timmar.

Läkaren under utbildning arbetar självständigt som läkare under den särskilda allmänläkarutbildningen och en personlig handledare utses för läkaren. Efter utbildningen har läkaren rätt att självständigt arbeta som allmänläkare inom ramen för sjukförsäkringen som legitimerad yrkesutbildad person även i andra EU-länder.

Den hälsovårdscentralstjänstgöring på nio månader som ingår i den särskilda allmänläkarutbildningen motsvarar till sitt innehåll den hälsovårdscentralstjänstgöring som ingår i specialistläkarutbildningen. Den som deltar i den särskilda allmänläkarutbildningen ska vara anställd vid en kommun eller ett kommunförbund om studierätten har beviljats efter 30.8.2010. Ämnesområdet allmänmedicin ansvarar för att godkänna tjänstgöringarna.

Loggboken för den särskilda allmänläkarutbildningen med blanketter finns på den här sidan under Hälsovårdscentralstjänstgöringen som ingår i specialistläkarutbildningen.

Mer information om den särskilda allmänläkarutbildningen finns på fakultetens webbplats.

Utbildning i administration och social trygghet

I den särskilda allmänläkarutbildningen ingår en kursformad utbildning i administration och social trygghet som introducerar läkarna i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och systemet för social trygghet. Utbildningen innehåller nätstudier i Moodle (sammanlagt 8 tim.) och en närundervisningsdag (8 tim.). För att beviljas intyg över deltagande krävs aktivt deltagande i bägge delarna och att man fyller i en responsblankett på nätet efter kursen. Det ges inga separata intyg för endast närundervisningsdagen eller endast nätstudierna. Alla som deltar i utbildningen måste redan när de anmäler sig till kursen ha ett fungerande användarnamn och en e-postadress vid universitetet för att de ska kunna använda Moodle. Mer information om universitetets användarnamn finns på Helpdesks webbplats.

OBS!
Den ovannämnda teoretiska utbildningen (16 timmar) som ingår i den särskilda allmänläkarutbildningen kan inte räknas till godo i en specialistläkarutbildning där kravet är 20 timmar administrativ utbildning. Den kan däremot räknas till godo i den ledarskapsutbildning som sedan 1.8.2009 ingår i specialistläkarutbildningen vid Helsingfors universitet.

En utbildning i administration och social trygghet på 16 timmar som ordnats av en medicinsk fakultet vid något annat universitet kan också räknas till godo i den särskilda allmänläkarutbildningen.

Följande utbildning i administration och social trygghet

För mer information om utbildningen, kontakta utbildningsplaneraren Maija Hartikainen maija.hartikainen@hus.fi.

Allmänmedicin är en av 50 medicinska specialiteter. Allmänmedicin är den klart största specialiteten. Av alla specialistläkare i arbetsför ålder i Finland är cirka 20 procent specialistläkare i allmänmedicin. Allmänmedicin som specialitet:

 • Typiskt för området är mångsidig klinisk kompetens, ett patient- och befolkningsinriktat arbetssätt samt att arbetet sker inom primärvården.
 • En specialistläkare i allmänmedicin är den enskilda individens, familjens och samhällets läkare.
 • Hen är sina patienters personliga läkare och hen arbetar tillsammans med andra experter inom hälso- och sjukvården.
 • Specialistläkaren i allmänmedicin koordinerar patientens väg i hälso- och sjukvårdssystemet.
 • Typiskt för allmänläkarens långvariga vårdrelationer är bredden: ingenting som hänför sig till människolivet är främmande för läkaren, utan hen beaktar fysiska, psykiska, sociala och kulturella faktorer samt grundläggande existentiella frågor i vården av patienten.
 • En specialistläkare i allmänmedicin behärskar stora helheter.
 • Kännedom om befolkningen, dess hälsa och boendemiljö samt arbete för att främja hälsan och förebygga sjukdomar hör till specialistläkaren i allmänmedicins kompetenser.
 • Hen deltar också i utvecklingen av verksamheten och arbetsmiljön.

Genomförande av utbildningen

 • Utbildningens längd är sex år. I utbildningen ingår arbete som läkare både inom primärvården och inom kliniska specialiteter, teoretisk kursformad utbildning, arbetsplatsutbildning, personlig handledning och chefsutbildning.
 • Temautbildningar som ordnas av Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård vid Helsingfors universitet.
 • Allmänt om specialistläkarutbildningen vid Helsingfors universitet.
 • Studiehandböcker, anvisningar och permanenta föreskrifter finns i Instruktioner för studerande.
 • Portfolion för den särskilda allmänläkarutbildningen (kräver universitetets användarnamn).

​​​​​​Vetenskaplig påbyggnadsutbildning

Målet för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är medicine eller filosofie doktorsexamen. Syftet med studierna är att introducera studenten till vanliga problem och metoder vid vetenskaplig forskning allmänt och vid forskning inom hälso- och sjukvård och medicin.

Doktorsexamen motsvarar till sin omfattning en arbetsmängd som kan genomföras på tre till fyra år som heltidsstudier. Doktorsavhandlingen kan vara en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Mer information om doktorsavhandlingen.

Utbildning

Medicine doktorsexamen består av allmänutbildning, specialutbildning och arbete med doktorsavhandlingen. Allmänutbildningen i MD- och OD-examen omfattar 10–20 studiepoäng och specialutbildningen omfattar 20–30 studiepoäng, sammanlagt 40 studiepoäng plus arbetet med doktorsavhandlingen. För filosofie doktorsexamen krävs 60 studiepoäng teoretisk utbildning plus arbetet med doktorsavhandlingen. (I och med utbildningsreformen Stora hjulet ändrades de teoretiska studiernas omfattning till 40 studiepoäng höstterminen 2017.)

Alla doktorander hör till ett doktorandprogram och de kan anmäla sig till avdelningens egna kurser eller till andra kurser som ordnas av Medicinska fakulteten. I examen kan också ingå kurser som ordnas av andra fakulteter vid Helsingfors universitet eller andra högskolor.

Ansökan

Den som har avlagt magister-/licentiatexamen i hälsovetenskaper, medicine licentiatexamen eller någon annan högre högskoleexamen kan ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid Avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Om man vill söka till avdelningens program ska man först kontakta handledarna. Mer information om ansökan till forskarstudier.

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
KP
Kaisu
Pitkälä
professor
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Neurologi och psykiatri

Lärare
FG
Frida
Gyllenberg
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
HK
Helena
Karppinen
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Hälsovetenskap


AK
Annika
Kolster
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Helena
Liira
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


HL
Hanna
Liljeström
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
MM
Maarik
Metsätähti
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
MN
Maarit
Nevalainen
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
JR
Jukka
Raittinen
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
JR
Jonna
Rissanen
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
JS
Johanna
Silventoinen
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Lena
Sjöberg
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


PS
Petra Linnèa
Storsjö
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
ES
Eeva
Sundström
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


TS
Torda
Szilvay
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
VV
Veera
Vihma
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
NW
Niko
Wasenius
klinisk lärare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Forskare
SJ
Satu
Jyväkorpi
universitetsforskare
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Hälsovetenskap
ML
Merja
Laine
forskningsdirektör
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Lena
Thorn
forskningsdirektör
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


 

Chef

Forskningsdirektör Lena Thorn
lena.thorn@helsinki.fi 
Vetenskapsgren: Inre medicin, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Adress

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård ligger i Helsingfors universitets Campus Mejlans, i Biomedicum Helsinki 2 B, tredje och fjärde våningen.

Besöksadress
Stockholmsgatan 8 B
00290 Helsingfors

Postadress
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
PB 20
00014 Helsingfors universitet

Tfn 0294 1911 (växeln)
Fax. 02941 27536 (eFax)