Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt universitet med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten i världen. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.
Helsingfors universitets humanistiska fakultet är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av discipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.
Museologi är en ämneshelhet vid Avdelningen för kulturer och ämnet undervisas vid magisterprogrammet i kulturarv.
Humanistiska fakulteten söker en
UNIVERSITETSLEKTOR I MUSEOLOGI

för en ordinarie anställning fr.o.m. 1.8.2021. Anställningen har en sex månaders prövotid.

Universitetslektorn har till uppgift att undervisa i enlighet med undervisningsplanen, forska inom sitt eget område och utföra andra arbetsuppgifter inom vetenskapsområdet och utbildningsprogrammet.

Av den som anställs krävs lämplig doktorsexamen och förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas såväl vetenskapliga meriter som undervisningserfarenhet: publikationer och erfarenhet av forskningsprojekt, pedagogiska färdigheter och förmåga att producera läromedel. Av den som anställs förutsätts också god samarbets- och interaktionsförmåga.

Museologi är en fördjupad studiehelhet som tjänar hela universitetet. Universitetslektorn i museologi har ett nära samarbete med både kulturarvssektorn och andra närliggande vetenskapsområden. Museologins mål är att stödja och utveckla yrkeskunskaper inom museologi och skapa kritisk förståelse av kulturarvsprocesser och praxis inom sektorn.

Universitetslektorn i museologi har huvudansvar för undervisningen i museologi, undervisningsarrangemangen och utvecklingen av undervisningen inom magisterprogrammet i kulturarv. Den sökande förväntas ha gedigna kunskaper och erfarenhet av undervisning inom museologins olika delområden. Som forskare ska hen utveckla museologins vetenskapliga profil, grunda forskningsgrupper och ansöka om extern forskningsfinansiering. Samtidigt samarbetar hen med Helsingfors universitetsmuseum och medverkar i utvecklingen av museets verksamhet. En central del av undervisningen består av projektkurser som ordnas i samarbete med kulturarvssektorn, så kännedom om museifältet i Finland räknas som en merit.

Anställningen förutsätter goda kunskaper i finska och engelska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Universitetslektorns bruttolön bestäms enligt den anställdas meriter och erfarenhet.
Till ansökan fogas följande pdf-filer:
1) en meritförteckning
2) en högst 5 sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetsportfölj) över den sökandes pedagogiska expertis
3) en publikationsförteckning
4) en fritt formulerad, högst tre sidor lång redogörelse över den sökandes vetenskapliga verksamhet, inkl. anskaffad forskningsfinansiering.
Se anvisningarna: https://www2.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakulteten/instrukti...

De sökande ska vara beredda på att beredningsgruppen kallar de främsta sökandena till en intervju via Zoom efter ansökningstidens slut. Vid behov kan de sökande ombes ge en separat utredning över sina undervisningsmeriter och ett undervisningsprov.
Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.
Ytterligare information om anställningen ges av prefekt Jussi Pakkasvirta, jussi.pakkasvirta@helsinki.fi. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalspecialist Maria Colliander, maria.colliander@helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

06.05.2021 23:59 EEST