Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt universitet med sammanlagt 40 000 studenter och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten i världen. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet ( https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR I KONSTHISTORIA

för tillsvidareanställning med början 1.8.2022. Området för anställningen är konsthistoria.

Konsthistoria forskar och undervisar i konst, arkitektur och visuell kultur som historiska och moderna fenomen. Den konsthistoriska forskningen är sammankopplad till internationell forskning inom området och för en dialog med flera andra vetenskapsområden.

Universitetslektorn i konsthistoria ger undervisning och handledning enligt undervisningsplanen på alla grundexamensnivåer samt inom påbyggnadsstudier. Uppdraget kräver god samarbetsförmåga och omfattar deltagande i att planera och utveckla undervisningen i samarbete med den övriga personalen inom avdelningen, utbildningsprogrammen och vetenskapsområdet. Universitetslektorn handleder, granskar examensarbeten och forskar inom sitt område samt medverkar i att utveckla vetenskapsområdet.

ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Av den som anställs förutsätts enligt Helsingfors universitets instruktion lämplig doktorsexamen, samarbets- och planeringsförmåga samt förmåga att meddela forskningsbaserad undervisning på hög nivå och vara handledare för examensarbeten som i regel skrivits på finska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga meriter, exempelvis publikationer och erfarenhet av forskningsprojekt, och erfarenhet av undervisning och handledning, pedagogiska färdigheter och förmåga att producera läromedel, samt vid behov ett undervisningsprov. Undervisning och handledning på kandidatexamensnivå och i mångvetenskapliga kandidat- och magisterprogram är en väsentlig del av befattningsbeskrivningen. Ämnet konsthistoria finns vid Avdelningen för kulturer, vars styrka är mångdisciplinär humanistisk forskning och undervisning. En framgångsrik sökande har goda kommunikativa färdigheter, vetenskapliga nätverk och förutsättningar att arbeta i ett mångvetenskapligt undervisnings- och forskningssamhälle.

Enligt universitetsförordningen ska den som utses till universitetslektor behärska finska. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper. Övriga språkkunskaper ses som meriterande.

LÖN

Bruttolönen är cirka 3 300–4 500 euro per månad beroende på meriter och erfarenhet. Anställningen har en sex månaders prövotid.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via knappen Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR https://msap.helsinki.fi.

Till ansökan ska bifogas följande dokument på finska eller engelska som en enda pdf-fil. Namnge filen: konsthistoria_efternamn_fornamn

1) meritförteckning,
2) en redogörelse på högst fem sidor över den sökandes pedagogiska expertis (t.ex. en universitetsportfölj),
3) en redogörelse på högst tre sidor över den sökandes forskningsverksamhet och
4) en numrerad publikationsförteckning.
Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev eller betyg, behövs inte.
Se även https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakulteten/instruktio...
De främsta sökandena kallas till intervju och ombeds ge ett undervisningsprov.
Helsingfors universitet önskar ansökningar mångsidigt från representanter för olika kön samt personer med olika språkbakgrund och kulturell bakgrund samt minoriteter.
YTTERLIGARE INFORMATION
Mer information om anställningen ges av avdelningens prefekt Tiina Airaksinen, tiina.h.airaksinen(at)helsinki.fi. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialist Maria Colliander, maria.colliander(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

27.04.2022 23:59 EEST