Helsingfors universitet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och vår interaktion styrs av universitetets gemensamma strategi och värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning samt att utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid juridiska fakulteten kan studerandena avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 130 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Juridiska fakulteten söker en

PROFESSOR/BITRÄDANDE PROFESSOR I STRAFF- OCH PROCESSRÄTT (svenskspråkig)

Vid fakulteten finns tre svenskspråkiga professurer för undervisningen som ges på svenska. Professuren i straff- och processrätt är en av dessa.

Vid juridiska fakulteten fördelas undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och utbildningsprogrammet för juris magister. Den som anställs ska undervisa inom bägge programmen, och vid behov också inom fakultetens internationella magisterprogram.

Undervisningsområdet för tjänsten är straffrätt och processrätt. Till tjänsten hör även handledning av grundexamensstuderande och forskarstuderande. Tjänsten innefattar även undervisning vid fakultetens enhet i Vasa. Den som anställs ska också ha en nyckelroll i att förvalta och utveckla undervisningsutbudet för den tvåspråkiga examen inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie.

Urvalskriterier

Vi önskar främst sökande som kan tillsvidareanställas som professor. En sökande kan också anställas som biträdande professor för viss tid (2:a nivån i tenure track-systemet) beroende på meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Läs mer om Helsingfors universitets tenure track-karriärsystem på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå på både straffrättens och processrättens område, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att ge högklassig forskningsbaserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Av den som anställs som biträdande professor förutsätts doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Den som anställs förutsätts dessutom genom publikationer och på annat sätt ha visat förmåga och motivation till en akademisk karriär.

Enligt 1 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009, universitetsförordningen) krävs av den som sköter undervisningsuppgifter vid Helsingfors universitet att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på.

Innan ett beslut om att anställa en person i arbetsavtalsförhållande fattas, måste det enligt 32 § i universitetets instruktion genom ansökningshandlingarna och ett eventuellt undervisningsprov och en intervju säkerställas att den sökande har de språkkunskaper som anges i universitetsförordningen och sådana andra språkkunskaper som anställningen kräver. Med stöd av samma paragraf i universitetets instruktion kan dispens beviljas från de språkkrav som anges i universitetsförordningen.
Tjänsterna som är inrättade för undervisningen som ges på svenska har en särställning vid fakulteten. Den som anställs för att sköta undervisningsuppgifter på svenska kan inte beviljas dispens från att behärska svenska. I praktiken kräver arbetsuppgifterna även tillräckliga kunskaper i finska. Innehavaren av en svenskspråkig tjänst deltar också i undervisningen som ges på finska och på engelska vid fakulteten.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter betraktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Vid bedömningen av de pedagogiska meriterna beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare samt vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönen baserar sig på kravnivå 7 (biträdande professor) och 8–10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är 5 000–8 000 euro/månad beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i samt på meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på svenska eller engelska fogas i EN ENDA pdf-fil:

• en meritförteckning
• en redogörelse för undervisningserfarenhet och undervisningsmeriter
• en fullständig publikationsförteckning
• en plan för utveckling av den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor)
• eller en universitetsportfölj som innehåller de ovannämnda dokumenten och uppgifterna. Läs mer om universitetsportföljen på https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/ledig...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till sakkunniga efter att ansökningstiden har löpt ut.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Sista ansökningsdagen är 30.4.2021.

Läs mer om en karriär vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

Läs mer om bedömning av undervisningsförmågan:
https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten/fakulteten/att-soka-sig-....

Mer information om anställningen ges av dekan Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi. Mer information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialist Minna Boström, hr-oiktdk(at)helsinki.fi.

https://www2.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten

#helsinkiunicareers #wearehelsinkiuni

Ansökningstiden går ut

30.04.2021 23:59 EEST