Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.
http://www.helsinki.fi

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ligger på Campus Vik och vår mission är att främja hållbar användning av förnybara naturresurser. Detta gör vi genom vetenskaplig forskning och forskningsbaserad undervisning. Våra mest centrala utbildnings- och forskningsområden är livsmedels-, lantbruks-, skogs- och näringsvetenskaper samt därtill relaterad mikrobiologi och ekonomi. Vi behärskar alltså hela naturresurskedjan från jord till bord, och inom skogsvetenskaper från jordmånens kemi till marknadsföring och miljökonsekvenser. Fakulteten utbildar mångsidiga experter i biovetenskaper och affärsverksamhet för näringslivets och samhällets behov.
https://www2.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten

Avdelningen för skogsvetenskaper är en enhet vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Vid avdelningen arbetar omkring 100 personer: 16 professorer, 4 biträdande professorer (1 HiLife, Profi3 1, Profi5 1, HELSUS 1), 14 universitetslektorer och 60–70 forskare och doktorander. Vid avdelningen bedrivs internationellt uppskattad skogsvetenskaplig forskning och ges därpå baserad högsta undervisning. De viktigaste forskningsområdena inom forskningen och undervisningen är skogsekologi, skoglig resurshållning samt skoglig ekonomi, affärsverksamhet och samhälle. Målet med den mångvetenskapliga verksamheten är att undervisa i hållbara skogar och hållbar skogsanvändning, bedriva vetenskaplig forskning och samverka med samhället. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten utfärdar forstkandidat- och forstmagisterexamen samt doktorsexamen inom universitetets doktorandprogram. Vid avdelningens utbildningsprogram studerar omkring 350 grundexamensstuderande och 60 doktorander. Avdelningen för skogsvetenskaper är aktiv i sin samverkan med samhället och den har gott och långvarigt samarbete med forskningsinstitut, andra universitetet, förvaltningen och företag både nationellt och internationellt.
https://www2.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten/for...

PROFESSOR I SKOGSEKOSYSTEMS PRODUKTIONSDYNAMIK

Den svenskspråkiga anställningen på professorsnivå börjar 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Professurens område är produktionen och dynamiken av boreala skogsekosystem. Den som anställs förutsätts bedriva högklassig vetenskaplig forskning inom något av följande områden:
• växelverkan mellan tillväxt- och produktionsprocesser och miljöfaktorer i en föränderlig miljö samt materialbalans i skogen
• skogens tillväxt och produktion vid olika klimatförändringsscenarier, ekologiska faktorer och skogsanvändningen
• effekter av olika hanteringsalternativ på skogars tillväxt och produktion samt skogars andra ekosystemtjänster
• skogars roll vid anpassningen till och lindring av effekter från klimatförändringar på bestånds-, region- och landsnivå.

Den som anställs har nationella och internationella nätverk, sammanställer en forskningsgrupp och är aktiv i att skaffa forskningsfinansiering. Anställningen förutsätter goda prov på aktivitet och ledarskap inom mångvetenskaplig forskning. Den som anställs meddelar och utvecklar undervisningen inom sitt område vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens kandidat- och magisterprogram https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat....

Tjänsten är främst tillsatt som professor, och om det inte finns någon person på professornivå med tillräckliga språkkunskaper för tjänsten, kan tjänsten tillsättas som biträdande professor.

VI FÖRUTSÄTTER
Av en biträdande professor som hör till karriärsystemet tenure track krävs
- doktorsexamen
- förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
- den undervisningsförmåga som anställningen förutsätter
- vidare förutsätts med publikationer och på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär

Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas utöver forskning och undervisningsmeriter
framgång i anskaffningen av extern forskningsfinansiering samt vetenskapligt arbete
utomlands och annan internationell erfarenhet.

Av den som anställs som professor förutsätts
- doktorsexamen
- vetenskaplig kompetens på hög nivå
- erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning
- förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten
- bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder
- förmåga till akademiskt ledarskap

Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas
- vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde
- den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet
- framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering
- vetenskapligt arbete utomlands
- internationella förtroendeuppdrag
- ledarskaps- och interaktionsförmåga

Som pedagogiska meriter räknas
- erfarenhet av undervisning och pedagogisk utbildning
- förmåga att producera läromedel
- andra meriter inom verksamheten som lärare
- vid behov ett undervisningsprov
- deltagande i utbildningen av doktorander

Anställningen förutsätter utmärkta kunskaper i engelska. I fråga om svenskspråkiga professurer är anställningens undervisningsspråk svenska och då förutsätter anställningen utmärkta kunskaper i svenska. Den rekommenderade nivån på kunskaperna i svenska motsvarar C2 enligt den europeiska referensramen för språk.

Ytterligare information om språkkunskaper och hur språkkunskaper kan visas: https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/ledig...

VI ERBJUDER
Vi erbjuder ett ansvarsfullt och intressant arbete i en mångsidig miljö. Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du verkställa forskningsbaserad högsta utbildning och delta i nationellt uppskattad och högklassig vetenskaplig forskningsverksamhet. Anställningen ger dig möjlighet att utveckla din yrkeskompetens i en mångvetenskaplig arbetsgemenskap. Som stöd har du enhetens och fakultetens undervisnings- och forskningspersonal samt den administrativa och tekniska personalen på Campus Vik.

Lönen grundar sig på kravnivåerna 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Årslönen för en professor är ca 70 000-96 000 euro och för en biträdande professor ca 55 000-72 000 euro, beroende på den anställdas arbetserfarenhet och meriter.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR
Till ansökan ska bifogas följande dokument på engelska som en enda pdf-fil:
1) en meritförteckning
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för pedagogisk expertis
3) en numrerad publikationsförteckning
4) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskningsverksamhet, såsom aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt vetenskapligt arbete
5) ett kort motivationsbrev samt en redogörelse för hur den sökande planerar att främja sin forskning och vad hen i första hand ämnar inrikta sig på i sin verksamhet, om hen anställs (1–2 sidor).

Vi ber de sökande följa fakultetens anvisningar vid beskrivning av undervisningsmeriter:
https://www2.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten/fak...

Anvisningar om ansökningshandlingarna:
https://www2.helsinki.fi/sv/agrikultur-forstvetenskapliga-fakulteten/fak...

Bilagorna ska samlas i EN ENDA pdf-fil som namnges enligt följande:
skogsekosystems_efternamn_förnamn. Andra bilagor behövs inte.

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden gått ut lämna in högst tio (10) valfria publikationer via det elektroniska ansökningssystemet för att sändas till de sakkunniga. Vid behov kan lämplighetsbedömning av de främsta sökandena ingå i rekryteringsprocessen.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i https://msap.helsinki.fi

Sista ansökningsdag är 30.8.2021.

• Mer information om anställningen ges av professor Pasi Puttonen, pasi.puttonen(at)helsinki.fi, tfn. +358 294158107
• Information om ansökningsprocessen ges av HR expert Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, tfn. +358505560748

En akademisk karriär vid Helsingfors universitet
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/en-ak...

Tenure track vid Helsingfors Universitet
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/en-ak...

Ansökningstiden går ut

30.08.2021 23:59 EEST