Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till ett yrke eller till akademiska expertuppdrag.

Pedagogiska fakulteten söker en

PROFESSOR I PEDAGOGIK

fr.o.m. 1.8.2022 med anställning tillsvidare.

Professuren är Nordens äldsta lärostol i pedagogik. Befattningen är placerad inom det svenskspråkiga studieprogrammet för allmän och vuxenpedagogik och den är en av de lagstadgade svenskspråkiga professurerna vid Helsingfors universitet. Professorn ansvarar för utvecklingen av vetenskapsområdet samt leder och utvecklar forskningen inom området i nationella och internationella nätverk. Forskningen förväntas ligga inom ämnen relaterade till allmän pedagogik, vuxenpedagogik eller lärarutbildning, med ett integrerat mångfalds- och jämlikhetsperspektiv i både undervisning och forskning.

Professorn ansvarar för utvecklingen av undervisningen inom kandidat- och magisterprogrammet i pedagogik, samt för undervisning och handledning av doktorander. Mångsidiga kunskaper och färdigheter i forskningsmetoder och intresse för att handleda examensarbeten med olika metodologiska utgångspunkter behövs för en framgångsrik skötsel av uppgifterna. I anställningen ingår också administrativa uppgifter.

BEHÖRIGHETSVILLKOR OCH ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Av den som anställs som professor förutsätts lämplig doktorsexamen, vetenskaplig kompetens av hög kvalitet och betydande publikationsmeriter, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. Vidare förutsätts professorn ha förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet och handleda examensarbeten. För anställningen som professor krävs också förmåga till akademiskt ledarskap. Aktivitet och förtroendeuppdrag inom nationella och internationella samarbetsnätverk samt framgångsrik anskaffning av såväl nationell som internationell forskningsfinansiering är särskilt meriterande. Visad förmåga till akademiskt ledarskap och samhällelig växelverkan förutsätts.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag, samt övrig vetenskaplig verksamhet. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera och utveckla läromedel, handledning av examensarbeten, samt deltagande i utbildningen av doktorander och andra meriter inom verksamheten som lärare. Vidare beaktas de sökandes ledarskaps- och interaktionsförmåga, erfarenhet av att leda forskningsprojekt, samverkan med samhället samt aktivitet i forskarsamhället. Vid bedömningen beaktas också den sökandes vision för hur professurens vetenskapsområde, forskning och undervisning skall utvecklas samt för de främsta sökandenas del de externa experternas bedömningar, ett undervisningsprov och intervjun.

Eftersom undervisningsspråket är svenska förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Den rekommenderade kunskapsnivån i svenska motsvarar nivå C2 enligt den europeiska referensramen för språk. Befattningen förutsätter också goda kunskaper i finska och engelska eftersom en del av undervisningen ges på dessa språk. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från finska språkkravet, men hen förutsätts lära sig finska i rimlig utsträckning inom tre år efter det att anställningen har börjat. Arbetsgivaren stöder språkinlärningen.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 5900–8000 euro per månad beroende på erfarenhet och vetenskapliga meriter. I anställningen ingår en prövotid på sex månader.

I arbetet bistås den anställda av kollegorna vid fakulteten och av den administrativa och tekniska personalen på campus. Vi tar hand om din arbetshälsa och en smidig vardag genom att erbjuda bland annat flexibla arbetsarrangemang, heltäckande företagshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster vid UniSport. Vi stöder din kompetensutveckling på olika sätt, bl.a. genom ett mångsidigt utbud av personalutbildning.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP Fiori https://msap.sap.helsinki.fi/

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på engelska och de ska lämnas in som en enda pdf-fil som namnges enligt mallen efternamn_professor[pedagogik]. I rekryteringssystemet, bifoga bilagan till den anställning du söker till. Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.

Till ansökan bifogas:

1. En universitetsportfölj
Anvisning: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o...

2. En numrerad publikationsförteckning enligt Finlands Akademis anvisningar, där de 10 mest relevanta publikationerna för anställningen har märkts ut med fetstil. Anvisning: https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ans...

Följ Undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

3. En plan för utveckling av forskningen och undervisningen (1–2 sidor)

4. En redogörelse för vetenskaplig verksamhet (1–3 sidor, inklusive aktivitet inom forskarsamhället, internationellt vetenskapligt arbete samt anskaffning av forskningsfinansiering och den egna rollen i anskaffningen)

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden gått ut lämna in högst tio (10) valfria publikationer via det elektroniska ansökningssystemet för att sändas till de sakkunniga.

Undervisningsmeriter
Vi ber sökanden fylla i en separat blankett om sina undervisningsmeriter. Blanketten fylls i på adressen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94576/lomakkeet.html

Vänligen observera att ansökningskriterierna (t. ex. examenskrav) ska vara uppfyllda inom ansökningstiden.

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi ser gärna att sökande med olika bakgrunder söker till anställningen.

Sista ansökningsdag är 8.2.2022.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om anställningen och arbetsmiljön ges av professor Mirjam Kalland, mirjam.kalland(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialisten Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi.

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Läs mera om fakulteten: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten
Läs mera om karriären vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar

Ansökningstiden går ut

08.02.2022 23:59 EET