Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande enhet för pedagogisk forskning och utbildning och lärarutbildning. Fakulteten är internationellt ansedd och mycket framgångsrik. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt realisera människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till ett yrke eller till akademiska expertuppdrag.

Pedagogiska fakulteten söker en

PROFESSOR I MATKULTUR

för en visstidsanställning 1.8.2022-31.12.2026 (vikariat).

Till professorns uppgifter hör forskning och undervisning samt utveckling av undervisningen inom matkulturen. Professorn leder och utvecklar forskningsarbetet på nationell och internationell nivå. I uppgifterna ingår också handledning av lärdomsprov och doktorsavhandlingar och annat handledningsarbete. Professorn ger undervisning både i finskspråkiga kandidat- och magisterprogram i pedagogik inom studieriktningen för lärare i huslig ekonomi och i det engelskspråkiga magisterprogrammet i Human Nutrition and Food-Related Behaviour.

Särskild fokus ligger på de sociala och kulturella dimensionerna av matval och matbeteende i Finland. Professorn ska också arbeta för att utveckla den mångvetenskapliga forskningen i matkultur och den som väljs till uppgiften förväntas ha erfarenhet av deltagande och/eller ledning av forskningsprojekt inom matkulturbranschen. Professuren i matkultur inrättades med donationsmedel och finansieringen kommer från Fonden för matkultur som administreras av Helsingfors universitets fonder.

BEHÖRIGHETSVILLKOR OCH BEDÖMNINGSKRITERIER

Av den som anställs som professor förutsätts lämplig doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräde. Vidare förutsätts professorn ha förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet och handleda examensarbeten. För anställning som professor krävs också förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, ett undervisningsprov, samt deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga, samverkan med samhället samt aktivitet i forskarsamhället. Vid bedömningen beaktas också den sökandes syn på utvecklingen av forskningen och undervisningen inom området, samt för de främsta sökandenas del de externa experternas bedömningar och intervjun.

Enligt universitetsförordningen ska professorn behärska finska och engelska. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkrav, men hen förutsätts lära sig finska i rimlig utsträckning inom tre år efter det att anställningen har börjat. Arbetsgivaren stöder språkinlärningen.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Lönen grundar sig på kravnivå 8-9 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 5000-7000 euro/månad beroende på erfarenhet och vetenskapliga meriter. I anställningen ingår en prövotid på sex månader.

I arbetet bistås den anställda av kollegorna vid fakulteten och av den administrativa och tekniska personalen på campus. Vi tar hand om din arbetshälsa och en smidig vardag genom att erbjuda bland annat flexibla arbetsarrangemang, heltäckande företagshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster vid UniSport. Vi stöder din kompetensutveckling på olika sätt, bl.a. genom ett mångsidigt utbud av personalutbildning.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet.
Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP Fiori https://msap.sap.helsinki.fi

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på engelska och de ska lämnas in som en enda pdf-fil som namnges enligt mallen efternamn_professor_foodculture. I SAP HR, bifoga bilagan till den anställning du söker till. Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte. Endast ansökningsdokument enligt följande anvisningar beaktas.

Till PDF-filen bifogas:

1. En universitetsportfölj
Anvisning: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o...

2. En numrerad publikationsförteckning enligt Finlands Akademis anvisningar, där de 10 mest relevanta publikationerna för anställningen har märkts ut med fetstil. Anvisning:
https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ans...

Följ Undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=J...

3. En plan för utveckling av forskningen och undervisningen (1–2 sidor)

4. En redogörelse för vetenskaplig verksamhet (1–3 sidor, inklusive aktivitet inom forskarsamhället, internationellt vetenskapligt arbete samt anskaffning av forskningsfinansiering och den egna rollen i anskaffningen)

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden gått ut lämna in högst tio (10) valfria publikationer via det elektroniska ansökningssystemet för att sändas till de sakkunniga.

Undervisningsmeriter
Vi ber sökanden fylla i en separat blankett om undervisningsmeriter. Blanketten fylls i på adressen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94576/lomakkeet.html

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi ser gärna att sökande med olika bakgrunder söker till anställningen.

Ansökningstiden går ut den 27. Januari 2022.

YTTERLIGARE INFORMATION (ges mellan 3.-27.1.2022)

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av prodekanus Anu Laine, anu.laine(at)helsinki.fi.

Ytterligare upplysningar om rekryteringsprocessen ges av HR specialist Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Läs mera om fakulteten: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten
Läs mera om karriären vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar

Ansökningstiden går ut

27.01.2022 23:59 EET