Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets gemensamma strategi och värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Veterinärmedicinska fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välmående och säkrande av livsmedelssäkerheten. Helsingfors universitet valde den gemensamma hälsan - på engelska One Health - som forskningens profileringsfokus år 2017. HOH Helsinki One Health-nätverket grundades för att stöda och koordinera forskningen i branschen vid Helsingfors universitet. Nätverket undersöker växelverkan i djur- och människopopulationers hälsa i en omgivning i snabb förändring. Arbetet vid fakulteten syftar till att upprätthålla och utveckla internationellt högtstående veterinärmedicinsk undervisning och forskning som beaktar förändringar inom professionen och i omvärlden.

Den veterinärmedicinska fakulteten har en betydande roll i att utbilda experter som tryggar djurs och människors hälsa och välbefinnande. Fakulteten utbildar veterinärer för samhällets växlande behov och beaktar den Europeiska unionens krav på erkännande av yrkeskompetens i olika medlemsstater (2005/36 och 2013/55/EU). Fakulteten tryggar varierande veterinärmedicinsk kunskap och utveckling genom att utbilda studerande och forskare till mångsidiga och kompetenta veterinärmedicinska experter.

Fakulteten har fyra avdelningar: Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper, Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa, Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin och Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin

En viktig del i fakultetens verksamhet är Universitetets djursjukhus som fungerar som forsknings- och undervisningssjukhus. Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård – Finlands enda djursjukhus som är öppet dygnet runt, varje dag. Årligen får över 20 000 djurpatienter hjälp på sjukhuset.

Veterinärmedicinska fakulteten fakulteten söker en DEKANUS att leda fakultetens verksamhet och biträda rektorn i universitetets ledning. Dekanus mandatperiod är 1.1.2022–31.12.2025.

Dekanus leder fakultetens verksamhet med utgångspunkt i universitetets strategi och värderingar. Du ansvarar för att fakultetens uppgifter, verksamhet och utbildningsprogram sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Du bereder och verkställer fakultetsrådets beslut och ansvarar för fakultetens personal- och ekonomiärenden samt de tillgångar som fakulteten besitter. Du säkerställer att fakulteten följer universitetets värderingar och är framgångsrik enligt indikatorerna i universitetets finansieringsmodell. Dessutom biträder du rektorn i att leda universitetets gemensamma uppgifter. Genom dina handlingar främjar du alltid både universitetet och fakulteten. Din närmaste chef är universitetets rektor.

Uppdraget som dekanus förutsätter att du har en strategisk och framtidsinriktad syn på hur fakulteten och universitetet ska utvecklas. Ett lyckat samarbete med fakulteten och alla vid universitetet, universitetets ledning och intressentgrupper grundar sig på interaktivitet, öppenhet, kollegialitet och målinriktning.

Kompetenskrav

Dekanus förutsätts ha kompetenser i finansiell styrning och personalledning, ledarskapsförmåga, chefskompetenser och vilja att utvecklas som ledare. En dekanus ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av akademiskt ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till fakulteten. Hos de sökande värdesätts forsknings- och utbildningspolitiska åsikter och visioner, erfarenhet av undervisning och aktivt deltagande i det nationella och internationella samarbetet inom fakultetens vetenskapsområde. Vi uppskattar vision i fråga om likabehandling och gemenskap i den internationella verksamhetsmiljön. Arbetet förutsätter kunskaper i finska, svenska och engelska. Universitetet stöder vid behov den som utses till dekanus med att stärka sina språkkunskaper i finska under mandatperiodens första år.

Den som utses till dekanus ska ha doktorsexamen och den förmåga och yrkesskicklighet som krävs för att kunna sköta uppdraget. Dessutom förutsätts hen ha god ledarskapsförmåga som visats i praktiken, till exempel genom ansvar i akademiska ledaruppdrag.

Ytterligare information och ansökningsanvisningar

Ytterligare information om uppdraget som dekanus ges av beredningsgruppens ordförande, professor Timo Soveri (timo.soveri(at)helsinki.fi, 0294140539) och rektor Sari Lindblom (president(AT)helsinki.fi).
Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalchef Ville Honkanen, 0294122375 , ville.honkanen(at)helsinki.fi.

De sökande ombeds bifoga följande bilagor:
1) meritförteckning och ansökningsbrev,
2) en vision om utbildningens och forskningens framtid inom de vetenskapsområden som fakulteten representerar (max. 2 s.),
3) en beskrivning av ledarskapserfarenhet och ledarskapsprinciper (max. 1 s.).

Ansökan inklusive bilagor ska lämnas in via universitetets rekryteringssystem. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR under fliken Karriär och ansökan. Det är inte nödvändigt att fylla i systemets fält om utbildning och arbetserfarenhet. Vid frågor om rekryteringssystemet, vänligen kontakta rekrytointi@helsinki.fi. Vi ber de sökande observera att eftersom universitetet är en offentligrättslig institution är universitetets rekryteringar offentliga.

Ansökningstiden går ut 11.4.2021.

MED VETENSKAPENS KRAFT – FÖR VÄRLDENS BÄSTA

www.helsinki.fi/sv/veterinarmedicinska-fakulteten

www.helsinki.fi/sv/aktuellt/hogskole-vetenskapspolitik/universitetet-sok...

#helsinkiunicareers #wearehelsinkiuni

Ansökningstiden går ut

11.04.2021 23:59 EEST