Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till ett yrke eller till akademiska expertuppdrag.
https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten

Pedagogiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR/PROFESSOR

till studieinriktningen för slöjdlärare. Området för anställningen är slöjdvetenskap och slöjdpedagogik.

Anställningen är en biträdande professur (tenure track-anställning) eller en professur beroende på den sökandes meriter och i vilket skede av karriären den sökande befinner sig i. Målet är att anställningen inleds 1.8.2021 eller tidigare.

Den biträdande professorns/professorns uppgift är att forska i och utveckla undervisning och lärande samt lärarutbildningen inom områdena slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Den som anställs undervisar i kandidat- och magisterprogrammet i pedagogik, i synnerhet i studieinriktningen för slöjdlärare, med vid behov också i de gemensamma studierna. Den biträdande professorn/professorn ansvarar i synnerhet för de slöjdpedagogiska och ämnesdidaktiska studierna i studieinriktningen för slöjdlärare, och i stor utsträckning för den forskning som relaterar till området för professuren. Det hör också till den biträdande professorns/professorns uppgifter att handleda examensarbeten och leda och utveckla forskningen inom området i nationella och internationella nätverk. I anställningen ingår också administrativa uppgifter.

BEHÖRIGHETSVILLKOR OCH ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Av den som anställs som biträdande professor inom ramen för karriärsystemet förutsätts lämplig doktorsexamen (t.ex. inom pedagogik eller slöjdvetenskap), förmåga till självständigt vetenskapligt arbete, den undervisningsförmåga som behövs i anställningen och pedagogiska studier för lärare (60 sp). Vidare förutsätts med publikationer och på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär. Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas utöver forskning och undervisningsmeriter framgång i anskaffningen av extern forskningsfinansiering samt vetenskapligt arbete utomlands och annan internationell erfarenhet.

Av den som anställs som professor förutsätts lämplig doktorsexamen (t.ex. inom pedagogik eller slöjdvetenskap), vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. Vidare förutsätts professorn ha genomfört pedagogiska studier för lärare (60 sp) och ha förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet och handleda examensarbeten. För anställningen som professor krävs också förmåga till akademiskt ledarskap. Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov, samt deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas de sökandes ledarskaps- och interaktionsförmåga, samverkan med samhället samt aktivitet i forskarsamhället. Vid bedömningen beaktas också den sökandes syn på utvecklingen av forskningen och undervisningen inom området, samt för de främsta sökandenas del de externa experternas bedömningar och intervjun.

Enligt universitetsförordningen ska en biträdande professor/professor behärska finska. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper, men det förutsätts att hen är beredd att lära sig finska inom tre år efter att anställningen inletts. Arbetsgivaren stöder språkstudierna. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Lönen grundar sig på kravnivå 7 (biträdande professor) och 8–10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen är 4 600–8 000 euro per månad beroende på skedet i karriären och meriter.

I arbetet bistås den anställda av kollegorna vid fakulteten och av den administrativa och tekniska personalen på campus. Vi tar hand om din arbetshälsa och en smidig vardag genom att erbjuda bland annat flexibla arbetsarrangemang, heltäckande företagshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster vid Unisport. Vi stöder din kompetensutveckling på olika sätt, bl.a. genom ett mångsidigt utbud av personalutbildning.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR.
https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på engelska och de ska lämnas in som en enda pdf-fil som namnges enligt mallen efternamn_professor[slöjd]. I SAP HR, bifoga bilagan till den anställning du söker till. Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.

Till ansökan bifogas:

1. En universitetsportfölj
Anvisning: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o...

2. En numrerad publikationsförteckning enligt Finlands Akademis anvisningar, där de 10 mest relevanta publikationerna för anställningen har märkts ut med fetstil. Anvisning: https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ans...

3. En plan för utveckling av forskningen och undervisningen (1–2 sidor)

4. En redogörelse för vetenskaplig verksamhet (1–3 sidor, inklusive aktivitet inom forskarsamhället, internationellt vetenskapligt arbete samt anskaffning av forskningsfinansiering och den egna rollen i anskaffningen)

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden gått ut lämna in högst tio (10) valfria publikationer via det elektroniska ansökningssystemet för att sändas till de sakkunniga.

Undervisningsmeriter:

Vi ber också de sökande fylla i en separat blankett där de redogör för sina undervisningsmeriter. Blanketten fylls i på adressen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94576/lomakkeet.html

Sista ansökningsdag är 7.3.2021.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om karriären och tenure track: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers...

Ytterligare information om anställningen och verksamhetsfältet ges av professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen, pirita.seitamaa-hakkarainen(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialisten Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi.
Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter. Läs mer om Helsingfors universitet som arbetsgivare: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers...

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi ser gärna att sökande med olika bakgrunder söker till anställningen.

Ansökningstiden går ut

07.03.2021 23:59 EET