Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, ett internationellt universitet med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten i världen. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www2.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Humanistiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR/PROFESSOR I LATINAMERIKASTUDIER

Anställningen är antingen en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på den sökandes meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Läs mer om Helsingfors universitets tenure track-karriärsystem på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

Beskrivning av anställningen

Latinamerikastudierna ingår i de mångvetenskapliga region- och kulturstudierna, som undersöker globala storområden och samhällen ur ett komparativt perspektiv. De mångvetenskapliga studierna behandlar områdenas moderna historia, sociala och politiska frågor, internationella relationer och nutidens kultur.
Till arbetsuppgifterna hör att bedriva och handleda vetenskaplig forskning, meddela forskningsbaserad undervisning och följa med forskningsutvecklingen inom området samt att samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom området. Den biträdande professorn/professorn ska dessutom medverka i doktorsutbildningen och utvecklingen av undervisningen samt skaffa forskningsfinansiering.
Den som anställs ska vara insatt i de aktuella inriktningarna inom latinamerikastudier och visa prov på utveckling av teorier och metoder inom region- och kulturstudier. Till arbetsuppgifterna hör att utveckla vetenskapsområdet och skapa forskningsprojekt i samarbete med internationella aktörer.

Den som anställs ska undervisa främst vid magisterprogrammet i region- och kulturstudier vid Humanistiska fakulteten och doktorandprogrammen på Centrumcampus.

Vi önskar att den som anställs ska ha kreativa och innovativa idéer för utveckling av vetenskapsområdet. Den biträdande professorn/professorn ska också meddela tvärvetenskaplig undervisning och skaffa extern finansiering för internationella forskningsprojekt som stärker vetenskapsområdet.

Anställningskriterier

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Vidare förutsätts med publikationer och på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter betraktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov, samt deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas de sökandes ledarskaps- och interaktionsförmåga samt aktivitet i forskarsamhället.

Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska, spanska och/eller portugisiska. Om en sökande inte kan finska eller svenska, förutsätts det att hen är beredd att lära sig finska eller svenska inom en rimlig tid. Universitetet erbjuder stöd för språkstudierna.

Vad erbjuder vi?

Helsingfors universitet erbjuder en förstklassig forsknings- och undervisningsmiljö och förutsättningar för internationellt samarbete (https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/varfo...). Den som anställs som biträdande professor får dessutom möjlighet att utveckla sin kompetens så att hen kan anställas som professor i en ordinarie anställning.

Lönen grundar sig på kravnivå 7 (biträdande professor) och 8–10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Årslönen (brutto) för en biträdande professor är ca 50 000–68 500 euro och för en professor ca 64 000–96 000 euro, beroende på den anställdas meriter och arbetserfarenhet.

Helsingfors universitet har omfattande personalförmåner, inklusive företagshälsovård, tjänster för motion och välbefinnande och möjligheter till kompetensutveckling (https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/varfo... ). Universitetet erbjuder stödtjänster för internationell personal som flyttar till Finland. https://www.helsinki.fi/fi/node/350

Ansökningsanvisningar

Till ansökan ska bifogas följande dokument på engelska som en enda pdf-fil:

1) en meritförteckning
2) en högst 5 sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetsportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis

3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskningsverksamhet, såsom aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt vetenskapligt arbete
4) en kort utredning (1–2 sidor) om hur den sökande ämnar främja forskningen på området och vad hen i första hand vill inrikta sig på i sin verksamhet, om hen anställs
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se anvisningarna: https://www2.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakulteten/instrukti...

Bilagorna ska samlas i en enda pdf-fil som namnges enligt följande: Latinalaisen Amerikan tutkimus_efternamn_fornamn. Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden gått ut lämna in högst tio (10) valfria publikationer via det elektroniska ansökningssystemet för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ytterligare information

Ytterligare information om anställningen ges av prefekt vid Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning Niklas Jensen-Eriksen, niklas.jensen-eriksen(at)helsinki.fi och professor i amerikanska studier Mikko Saikku, mikko.saikku(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalspecialist Maria Colliander, maria.colliander(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

24.05.2021 23:59 EEST