OM KONFERENSEN

Genusforskningskonferens om våld

24-26.10.2019

Helsingfors universitet

Genusforskningskonferensen år 2019 om våld ordnas av Sällskapet för genusforskning i Finland (SUNS) och är fortsättning på en lång tradition av årliga genusforskningskonferenser ordnade av olika universitet i Finland med olika tema varje år. Konferensen om våld ordnas av genusforskning vid Helsingfors universitet tillsammans med projekten Incorporating Vulnerability och WeAllFinland.

Genusforskning vid Helsingfors universitet är en disciplin i humanistiska fakulteten och erbjuder undervisning på kandidat-, magister- och doktorsnivå samt ett magisterprogram som för tillfället har 40 studeranden. För tillfället kompletterar 20 doktorander sin doktorsexamen i genusforskning. Dessutom styr disciplinen det multidisciplinära doktorandprogrammet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY). Doktorandprogrammet omfattar fem fakultet på universitetets centrumcampus. Förutom studieprogrammen har genusforskning vid HU också flera forskningsprojekt. Forskare med mångsidiga intressen medverkar i projekt inom queer- och transforskning, postkoloniala studier och kritiska djurstudier samt jämställdhet i arbetslivet och demokrati. Vetenskapsinriktningar som filosofi, historia, politik, litteratur, humaniora, ledarskapsforskning och ekologisk humaniora används inom genusforskningen vid HU.

Sällskapet för genusforskning i Finland (SUNS) är ett nationellt sällskap som främjar genusforskning i Finland. Sällskapet har varit aktivt sedan 1988 och har varje år ordnat konferenser sedan dess. Antalet deltagare på genusforskningsdagarna brukar vara årligen kring 350 och konferensen blir allt mer internationell. SUNS har publicerat den vetenskapliga, kollegialt granskade tidskriften Sukupuolentutkimus – Genusforskning sedan 1980-talet. Sukupuolentutkimus – Genusforskning är den ledande genusforskningspublikationen i Finland. Förutom att ordna den årliga konferensen deltar SUNS också i den allmänna diskussionen och beslutsprocessen gällande genusforskning.

Incorporating Vulnerability

Incorporating Vulnerability: a non-fragmented approach to feminist research on violence är ett forskningsprojekt som ifrågasätter den hierarkiska distinktionen mellan ”riktigt” fysiskt våld och psykiskt våld som det inte ges lika stor vikt åt inom våldsforskning. Projektet strävar till att öka förståelsen av psykologiskt, socialt och systematiskt våld samt att ifrågasätta normaliserade uttrycksformer av könsbaserat våld. Projektet drivs av programmet för genusvetenskap i Helsingfors universitet och finansieras av Helsingfors universitets treåriga stipendium.

 

We all

Projektet WeAllFinland: Ett framtida socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv I WeAll-projektet undersöker vi vilka faktorer som stöder, men också begränsar olika människors och gruppers möjligheter i arbetslivet. Demografiska förändringar, regionala skillnader, förenandet av arbete och privatliv samt organisations- och ledarskapspraxis påverkar dessa möjligheter på olika sätt. Vi undersöker hur kön, ålder, social status, etnicitet, sexualitet och bostadsort påverkar arbetslivet. Vårt samarbete och vår dialog med intressentgrupperna främjar samproduktion av kunskap om jämlikhet och ojämlikhet i arbetslivet, samt välbefinnande i arbetet.

 

 

Flera projekt som styrs av disciplinen genusforskning vid Helsingfors universitet är:

Contrasting and Re-Imagining Margins of Kinship – CoreKin (Finlands Akademis forskningsprojekt 2016-2020 leds av Antu Sorainen) skapar nya idéer om förhållanden, släktingskap, familj och sexualitet i olika kontexter. CoreKin strävar efter att förändra sättet vi tänker på släktingskap. Projektet strävar också efter att skapa en kontribution till teorierna om släktingskap och sexualitet eftersom teorierna fungerar i växelverkan med studier om socialt släktskap, familj och omsorg då man undersöker hur förhållandenormer skapar icke-konventionella vårdnadsförhållanden. https://www.facebook.com/corekinproject/ https://twitter.com/CoreKinProject https://www.instagram.com/corekinproject/