Om fakulteten

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska undervisningsenhet.

Juridiska fakultetens verksamhet började när universitetet grundades i Åbo år 1640. Universitetet flyttades till Helsingfors 1828 och då utvidgades och effektiverades den juridiska utbildningen. En examen avlagd vid fakulteten blev en förutsättning för de viktigaste juridiska och administrativa uppdragen.

Idag är fakulteten belägen vid universitetets centrumcampus i Porthania, som designades av arkitekten Aarne Ervin och blev klart 1957. Vid fakulteten bedrivs forskning och undervisning på alla rättsområden på finska, svenska och engelska. Fakulteten har även en enhet i Vasa. Till personalen hör ca 120 forskare och lärare.

En juris magisterexamen avlagd vid fakulteten ger behörighet för alla juridiska uppdrag. Det finns drygt 2000 studeranden och årligen tas in ca 250 nya studeranden. Ungefär 5–10 % av de som vill bli antagna blir det och svenskspråkiga har en egen kvot. Bekanta dig med våra utbildningsprogrammen

Utexaminerade från fakulteten 2021:

  • 254 rättsnotarieexamina
  • 336 magisterexamina (juris magisterexamina och Master of International and Comparative Law -examina)
  • 12 juris doktorsexamina.

Fakulteten erbjuder en internationell omgivning för studier och forskning. Student- och forskarutbytet är aktivt. Fakulteten tar årligen emot ca 150 utbytesstuderanden från de bästa utländska universiteten. Även fakultetens studeranden åker aktivt på utbyte runt om i världen. Fakulteten är med i rättsvetenskapens LERU-nätverk. Fakulteten har nära förbindelser till många nordiska och europeiska universitet samt Europas universitetsinstitut (EUI).