Publikationer

Fakulteten bedriver egen högklassig publiceringsverksamhet. I fakultetens egen publikationsserie utges såväl referentgranskade vetenskapliga texter som läroböcker av hög kvalitet. Fakulteten har också en egen serie för forskningspapper på webbplatsen för nätverket Social Science Research Network (SSRN).

Forskningsbaserad rättsvetenskaplig kunskap

Juridiska fakultetens publikationsserie FORUM IURIS startades 1999 och avsikten är att den ska vara en publiceringskanal för högklassiga vetenskapliga undersökningar. I serien publiceras verk på finska, svenska och engelska.

Skribenterna är professorer vid fakulteten eller meriterade forskare. Med utgångspunkt i de senaste forskningsrönen på området öppnar de nya infallsvinklar på juridiska problem och deras lösningar. Böckernas teman omspänner hela det juridiska fältet. Böckerna i serien Forum Iuris lämpar sig för universitet och högskolor, men de möter också på ett utmärkt sätt den offentliga förvaltningens, domstolsväsendets och näringslivets behov.

Forskningskoordinator Suvi Sankari är redaktör för serien, och redaktionsrådet består av medlemmarna i fakultetens forskningskommitté.

Forum Iuris-seriens publikationer säljs av Unigrafias nätbokhandel.

I andra frågor som gäller publikationerna i Forum Iuris-serien kan du kontakta suvi.sankari@helsinki.fi.

Tjänsten E-thesis publicerar examensarbeten från Helsingfors universitet, främst doktorsavhandlingar och pro gradu-avhandlingar. Via webbtjänsten kan E-thesis användas fritt också utanför universitetet.

Av upphovsrättsliga skäl är inte alla doktorsavhandlingar tillgängliga i sin helhet i E-thesis. De nyaste pro gradu-avhandlingarna är däremot i sin helhet tillgängliga i digital form.