Undervisnings- och vetenskapsområden

I den lägre rättsnotarieexamen och i den högre juris magisterexamen avläggs studieavsnitt inom olika rättsområden. De obligatoriska rättsområdena man undervisar i vid fakulteten är indelade i sex tematiska helheter. De tematiska helheterna är

  • offentlig rätt
  • privaträtt I
  • privaträtt II
  • straff, process, förvaltning, miljö
  • ekonomi, samhälle och rätt
  • juridikens allmänna studier.

Undervisningen ordnas så att de rättsområden man undervisar i under en tematisk helhet bildar en både innehållsmässigt och metodologiskt enhetlig och konsekvent helhet.

De obligatoriska ämnesstudierna i utbildningsprogrammet för rättsnotarie har organiserats i sex tematiska helheter. De valfria studierna i  utbildningsprogrammet för juris magister följer samma indelningen i tematiska helheter.

I tematiska helheten offentlig rätt studeras fyra sammanhängande rättsområden: statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, allmän förvaltningsrätt samt internationell rätt.
Offentlig rätt: Den ansvariga läraren Tuomas Ojanen

I den tematiska helheten privaträtt I studeras i ämnesstudierna fem sammanhängande rättsområden: avtalsrätt, allmän obligationsrätt, sakrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt insolvensrätt. I tematiska helheten privaträtt II fortsätter studierna inom de privaträttsliga rättsområdena.
Privaträtt I: Den ansvariga läraren Ville Pönkä
Privaträtt II: Den ansvariga läraren Anette Alén-Savikko

I den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö studeras fyra sammanhängande rättsområden: straffrätt, processrätt, förvaltningsförfarande- och förvaltningsprocessrätt samt miljörätt.
Straff, process, förvaltning, miljö: Den ansvariga läraren Sakari Melander

I den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt behandlas rättens samband med ekonomin, företagande och etik samt företags-, värdepappersmarknads- och bokslutsrätt samt skatterätt.
Ekonomi, samhälle och rätt: Den ansvariga läraren Olli Norros

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier ger en uppfattning om den europeiska rättshistorians stora linjer och rättsliga förändring i dess samhälleliga kontext.
Juridikens allmänna studier: Den ansvariga läraren Visa Kurki

Ytterligare information om utbildningsprogrammens struktur: Utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap
Lärarnas mottagningstider enligt utbildningsprogram