Ledning

Fakultetens förvaltning handhas av fakultetsrådet och dekanus. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för fakultetens allmänna verksamhet, dess personaladministration och genomförandet av den i enlighet med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi. Om dekanus är jävig eller har förhinder, utser dekanus en prodekanus till företrädare.

Det kollegiala förvaltningsorganet för en fakultet är fakultetsrådet, vars ordförande är dekanus. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens genomförandeplan.

Dekanus, professor Johanna Niemi. Förutom för fakultetens personaladministration och ekonomiförvaltning ansvarar dekanus också för jämställdhetsfrågor, tvåspråkighetsfrågor och internationella ärenden.

Fakultetsrådet är fakultetens administrativa organ bestående av flera medlemmar. Rådets ordförande är fakultetens dekanus. Viceordföranden väljs av fakultetsrådet bland fakultetsrådets medlemmar. Juridiska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetens professorer väljer bland sig själva 8 medlemmar och suppleanter, övrig undervisnings- och forskningspersonal vid fakulteten väljer bland sig själva 5 medlemmar och suppleanter och studentkåren väljer bland studenterna vid fakulteten 5 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets verksamhetsperiod är fyra år (1.1.2022–31.12.2025), dock på så sätt, att studentmedlemmarna väljs för verksamhetsperioder på två år.

Till fakultetsrådets uppgifter hör bl.a. att ansvara för kontrollen av kvaliteten på forskningen och undervisningen, att behandla fakultetens målsättningsprogram samt den personalplan och fakultetsbudget som hör därtill, att besluta om de stående bestämmelser som hör till fakultetens examina, att godkänna examenskraven och bestämma om grunderna för antagande av studerande. Till fakultetsrådets uppgifter hör även att godkänna lärdomsproven vid fakulteten.

Kommittéerna ansvarar för beredningen och föredragningen av olika ärenden.

Information om kommittéerna: oik-yleishallinto@helsinki.fi

Fakultetens verksamhet stöds dessutom av en delegation som består av medlemmar som inte är knutna till universitetet. Delegationen främjar växelverkan och samarbete mellan fakulteten och dess viktigaste intressentgrupper.