Juridiska utbildningen i Vasa

Välkommen till den juridiska utbildningen i Vasa!

Juridiska utbildningen i Vasa är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen som hör till utbildningsprogrammet för juris magister.

Vi i Vasa satsar på tvåspråkigheten. Undervisningen vid enheten är tvåspråkig, och innebär att de svensk- och finskspråkiga studenterna följer samma undervisning. I Vasa är det också möjligt att avlägga rättsnotarieexamen helt eller delvis på det andra inhemska språket (svenska/finska).

De som studerar för en tvåspråkig examen och avlägger minst en tredjedel av examens miniomfattning (180 sp) på det andra inhemska språket får en notering i betyget om att examen avlagts som tvåspråkig. Mera information om Helsingfors universitets tvåspråkiga examina hittar du på webbsidorna Tvåspråkig examen – ett trumfkort på arbetsmarknaden och Instruktioner för studerande.

Vid Vasa enheten bedrivs rättsvetenskaplig forskningsverksamhet. Forskningens tyngdpunkter varierar enligt vilka forskare som är verksamma vid enheten.

Juridiska utbildningens lokaler är belägna i Vasa centrum, Ekgårdens 4:e våning, Storalånggatan 28–30.

Helsingfors universitets juridiska fakultet har sedan år 1991 ordnat utbildning i juridik i Vasa. Från hösten 2005 utvidgades utbildningen i Vasa så att man avlade studierna för den lägre treåriga rättsnotarieexamen i sin helhet i Vasa. Hösten 2010 inledde man anordnandet av studier för juris magisterexamen i Vasa.

Undervisningen som ges i Vasa är tvåspråkig. Undervisningen ges på finska eller svenska sålunda att man strävar efter jämvikt mellan de här språken.

Rättsnotarie (RN) är den lägre högskoleexamen och juris magister (JM) är den högre högskoleexamen. Alla som antas till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet får rätt att avlägga juris magister examen (120 sp).

Se även sidan Sök till uni

I Vasa är undervisningen kursbaserad och därav följer ett närvarokrav på 75 %. En liten grupp möjliggör en mera personlig undervisning och användning av olika undervisningsmetoder. Utrymmena i Ekgårdens (Storalånggatan 28-30) 4:e våning är i Vasa enhetens bruk. Där finns undervisningsutrymmen, studierådgivningens tjänster samt utbildningens ansvarige professor samt övrig forsknings- och undervisningspersonal. En liten enhet möjliggör också en naturlig och tät interaktion mellan studenter och enhetens personal.

Vasa utbildningens eget undervisningsschema fastställs årligen, men i övrigt följer de som studerar i Vasa samma utbildningsplan som fastställs av juridiska fakulteten i Helsingfors. Valfria studier kan också ordnas i samarbete med de andra högskolorna i Vasa.

För de studier som hör till de tematiska helheterna i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, ordnas undervisningen så att för varje tematisk helhet uppdelas undervisningen mellan kontaktundervisning, som förutsätter förhandsförberedelse av studenterna och smågruppsövningar. 

Utöver föreläsningar och smågruppövningar inkluderar utbildningen också bl.a. seminarier, skriftliga arbeten, litteraturbaserade tentamina, essäer och inlärningsdagböcker. Inom ramen för utbildningen tränas också framträdande och presentation av egna uppgifter, samt mottagande och givande av feedback på egna och andra studerandes uppgifter.

Se även sidan Studier vid juridiska fakulteten

Juridiska utbildningen i Vasa är liten sett till personalmängden, med vid enheten bedrivs också rättsvetenskaplig forskningsverksamhet. Forskningens fokusområden varierar enligt vilka forskare som är verksamma vid enheten.

Förnärvarande finns forskningens styrkeområden speciellt inom immaterialrätt, processrätt, insolvensrätt, förvaltningsrätt och skatterätt samt familje- och kvarlåtenskapsrätt (med tyngdpunkt på barn- och intressebevakningsrätt).

Mera om forskningsprojekten finns på sidan med personalpresentationen.  

Utbildningens kontor

Besöksadress:
Ekgården, 4:e våningen
Storalånggatan 28–30
Vasa

Postadress:
Helsingfors universitet / Juridiska utbildningen i Vasa
PB 1010 (Storalånggatan 28–30)
FI-65100 VASA
FINLAND

Tel: 029 41 22278 (+358 29 41 22278),
050 4762362 (+358 50 4762362)

E-post:
fornamn.efternamn@helsinki.fi
Studierådgivning: oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Personal